Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018

Rozstrzygnięcie:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że do realizacja zadania publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018 została wybrana Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności "Baltivia 2050" z siedzibą w Szczecinie.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 60.725,88 zł.

STAROSTA GRYFIŃSKI
Wojciech Konarski

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 oraz z 2016 r. poz. 1860) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 573)

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018

 1. Rodzaj zadania
  Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie gryfińskim w 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.).
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  Na realizację zadania przeznacza się kwotę 60.725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100). Zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane będzie w oparciu o środki finansowe otrzymane z budżetu państwa.
 3. Zasady przyznawania dotacji
  1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
   1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm.),
   2. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
   3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
   4. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 1581),
   5. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
  2. Szczegółowe warunki przyznawania i rozliczenia dotacji określi zawarta umowa.
  3. Dotacja na realizację zadania będzie przekazywana w miesięcznych transzach pod warunkiem otrzymania przez powiat gryfiński dotacji z budżetu państwa.
 4. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie ma być realizowane od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
  2. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez wybranego oferenta odbywać się będzie na podstawie zawartej z Powiatem Gryfińskim umowy zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Przed podpisaniem umowy wyłoniony w konkursie oferent zobowiązany będzie dostarczyć:
   1. do wglądu oryginały zawartych umów z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
   2. oświadczenie oferenta o zgodności danych przedstawionych w ofercie ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
  3. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane będą:
   1. w Starym Czarnowie przy ul. Św. Floriana 10 (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, czynny w poniedziałek w godz. 15.00 - 19.00),
   2. w Gryfinie przy:
    • ul. 11 Listopada 16D (w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, czynny we wtorek w godz. 12.00-16.00)
    • ul. Łużyckiej 91 (w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, czynny od środy do piątku w godz. 13.30-17.30),
  4. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną udostępnione oferentowi nieodpłatnie.
  5. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wyposażone będą w zamykaną szafkę, krzesła, stół, drukarkę, a także sieć energetyczną, telefoniczną i teleinformatyczną.
  6. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu komputerowego z dostępem do bazy aktów prawnych umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacjach wskazanych w pkt 3.
  7. Oferent zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w szczególności zgodnie z art. 3, art. 5, art. 7 oraz art. 11 ust.3, 4 i 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm.).
  8. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), która spełnia łącznie następujące warunki:
   1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
   2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.),
   3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
    • zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
    • zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
  9. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
  10. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
  11. Starosta będzie kontrolował wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
  12. Organizacja pozarządowa, której powierzono realizację zadania zobowiązana będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 5. Termin i warunki składania ofert
  1. Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2017 r. w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 w godzinach: 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gryfinie) na adres: Starostwo Powiatowe ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem "Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018".
  3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
  4. Do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny (wydany najpóźniej na 30 dni przed złożeniem oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta; w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w KRS należy dołączyć statut oraz sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok ubiegły,
   2. pełnomocnictwo/upoważnienie do działania w imieniu oferenta (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z właściwego rejestru),
   3. umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)
   4. dokumenty potwierdzające wykonywanie zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych ze wskazaniem okresu ich wykonywania,
   5. oświadczenie o zapewnieniu przez oferenta sprzętu komputerowego z bazą aktów prawnych umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacjach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu (należy podać ilość komputerów i ewentualnie informacje o posiadanym sprzęcie dodatkowym tj. drukarkach, które używane będą przy realizacji zadania),
   6. pisemne zobowiązanie zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
   7. pisemne zobowiązanie zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
   8. oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
   9. oświadczenie o aktualności złożonych dokumentów,
   10. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,
  5. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych w imieniu oferenta, zgodnie z zapisami wynikającymi ze złożonych dokumentów.
  6. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej ze stron przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
  7. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty
  1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
  2. Złożone oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnymi i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.
  3. Oferty sprawdzane pod względem formalnym oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów:
   Lp.Kryteria ocenyoferta spełnia kryterium
   taknie
   1Oferta została złożona w terminie  
   2Oferta została złożona we właściwej formie i na właściwym formularzu  
   3Oferta kompletna (zawiera wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert załączniki)  
   4Oferta złożona przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych  
   5Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem konkursu  
   6Koszt realizacji zadania przedstawiony przez oferenta nie przekracza wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania  
   7Oferta prawidłowo skalkulowana (brak błędów rachunkowych w kalkulacji kosztów)  
  4. Oferta, która nie spełni wszystkich kryteriów oceny formalnej zostanie odrzucona.
  5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
  6. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
  7. Oferty, które pozytywnie przejdą ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej.
  8. Oferty sprawdzane pod względem merytorycznym oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów:
   Lp.Kryteria ocenyPunktacja
   1Posiadane przez organizację pozarządową doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych* od 4 do 6 lat doświadczenia: 1 pkt
   * powyżej 6 lat doświadczenia: 2 pkt
   2Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem lub radcą prawnym* umowa/promesa zawarta z adwokatem lub radcą prawnym na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez:
   - 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 5 pkt
   - 4 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 4 pkt
   - 3 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 3 pkt
   - 2 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 2 pkt
   3Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z doradcą podatkowym* umowa/promesa zawarta z doradcą podatkowym na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez:
   - od 5 do 3 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 3 pkt
   - 2 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 2 pkt
   4Posiadane zasoby wymagane do realizacji zadania (komputery, drukarki, baza aktów prawnych)* 2 komputery z bazą aktów prawnych z drukarką do każdego komputera: 1 pkt
   * 3 komputery z bazą aktów prawnych z drukarką do każdego komputera: 2 pkt
   5Koszty realizacji zadania przedstawione przez oferenta finansowane z dotacji* kwota 55000,00 zł do 45000,00 zł: 2 pkt
   * kwota poniżej 45000,00 zł: 3 pkt
   6Rzetelność, realność i spójność przedstawionej oferty0-10 pkt
  9. Z przeprowadzonej oceny Komisja konkursowa sporządza protokół, który podpisują obecni przy dokonywaniu oceny członkowie Komisji konkursowej. Protokół zawiera listę ofert uszeregowaną według uzyskanej punktacji od najwyższej do najniższej liczy punktów, a także propozycję z uzasadnieniem zawarcia umowy z organizacją pozarządową.
  10. Ostateczną decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podejmuje Zarząd Powiatu w Gryfinie w terminie do 30 listopada 2017 r. Decyzja Zarządu Powiatu w Gryfinie jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 7. Zrealizowane w roku 2017 i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z tym koszty:
  Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje:
  • w roku 2016 Powiat Gryfiński nie realizował zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;
  • w roku 2017 Powiat Gryfiński realizuje zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej; kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 60.725,88 zł.
 8. Pozostałe informacje
  1. Zarząd Powiatu Gryfińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, a także do przedłużenia terminu składania ofert.
  2. Informacji w sprawie konkursu udziela Agnieszka Turek, tel. 91 4045000 wew. 212, adres e-mail: agnieszka.turek@gryfino.powiat.pl.

data opublikowania: 2017-10-26 13:14:40
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-04 09:01:01

Strona odwiedzona 1295 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.