Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Zmiany ewidencji stowarzyszeń zwykłych

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 poz. 210) stowarzyszenia zarejestrowane do dnia 20 maja 2016 r. mają obowiązek przerejestrować się do nowej ewidencji do dnia 20 maja 2018 roku. Po tym czasie, brak wpisu skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Aby stowarzyszenie mogło dalej działać należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z załącznikami:

 1. regulaminem działalności,
 2. listą wszystkich członków założycieli (nie mniej niż trzech) zawierającą imiona i nazwiska, daty i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis,
 3. informacją o przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub o członkach zarządu (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL),
 4. danymi członków komisji rewizyjnej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL).

Zgodnie z zapisem art. 40 ww. ustawy:

 1. Regulamin powinien zawierać:
  • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
  • cele stowarzyszenia,
  • teren i środki działania,
  • siedzibę stowarzyszenia,
  • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
  • zasady dokonywania zmian regulaminu,
  • sposób nabycia i utraty członkostwa,
  • sposób rozwiązania stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności:
  • tryb jego wyboru oraz uzupełnienia składu,
  • kompetencje zarządu,
  • warunki ważności jego uchwał,
  • sposób reprezentowania stowarzyszenia,
  • sposób zaciągania zobowiązań majątkowych.
 3. Stowarzyszenie, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej (komisję rewizyjną), określa w regulaminie tryb jego wyboru oraz uzupełnienia składu oraz jego kompetencje.
 4. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 5. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
 6. Wniosek o wpis złożony przez zarząd stowarzyszenia powinien być podpisany przez wszystkich członków zarządu.

Zgodnie z zapisem art. 40 a ustawy stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Zgodnie z zapisem art. 40 b ustawy w przypadku zmiany danych podlegających wpisowi do ewidencji, należy w terminie 7 dni złożyć wniosek o dokonanie zmiany danych wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę zmiany. Stowarzyszenie ma również obowiązek informowania o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego/członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej.

Zgodnie z zapisem art. 42 ustawy:

 1. Stowarzyszenie zwykłe nie może:
  • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  • zrzeszać osób prawnych,
  • prowadzić działalności gospodarczej,
  • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Stowarzyszenie zarejestrowane przed 20 maja 2016 roku do momentu przerejestrowania działa na starych zasadach.

Wzór wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych jest do pobrania na stronie www.bip.gryfino.powiat.pl w zakładce organizacje pozarządowe/ procedury.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki nr telefonu 91 404 50 00 wew. 221.

data opublikowania: 2018-02-12 12:33:08
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-12 12:33:08

Strona odwiedzona 633 razy
Inf. przygotowana przez: Kinga Koeller
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.