Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 8 załącznika do uchwały nr XXXIV/223/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Zarząd Powiatu w Gryfinie
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

§ 1. Rodzaj zadań objętych konkursem

 1. Otwarty konkurs ofert obejmuje zadania publiczne w zakresie:
  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:
   • organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej i rekreacji dla mieszkańców powiatu o charakterze otwartym,
   • organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży,
   • wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu,
   • wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,
   • wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat gryfiński w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych;
  2. kultury i sztuki, w tym:
   • organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego powiatu,
   • organizowanie warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia historyczne na terenie powiatu,
   • wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu gryfińskiego,
   • wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu gryfińskiego, a w szczególności związanych z Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości;
  3. turystyki i krajoznawstwa, w tym:
   • upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu powiatu,
   • wspieranie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym,
   • profilaktyka oraz szkolenia, zapewnianie bezpieczeństwa nad wodami w powiecie,
   • wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej.

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację przedsięwzięć wybranych w drodze niniejszego konkursu, przeznaczone zostaną środki finansowe w ogólnej kwocie 70 000,00 zł, z tego:

 1. na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 35 000,00 zł
 2. na zadania z zakresu kultury i sztuki - 20 000,00 zł
 3. na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa - 15 000,00 zł

§ 3. Zasady przyznawania dotacji

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, prowadzące działalność w sferach objętych konkursem.
 2. Oferenci, o których mowa w ust. 1, składają pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane, o których mowa w art. 14 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) zwanego dalej rozporządzeniem.
 3. Do oferty można załączyć:
  1. kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji;
  2. referencje;
  3. opinie określające zakres i sposób prowadzenia działalności objętej przedmiotem konkursu udzielone przez inne podmioty.
 4. Oferty mogą składać organizacje, których statut przewiduje prowadzenie takiej działalności, jak zadanie określone w konkursie.
 5. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. nie spełniające wymagań, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 7;
  2. nie spełniające warunków określonych dla danego zadania;
  3. nie złożone przez podmioty, o których mowa w ust.1;
  4. złożone po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego załącznika.
 6. Udzielone dotacje na realizację zadań określonych w §1 będą miały formę wspierania wykonywania tych zadań.
 7. Wymagany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł, z uwzględnieniem wkładu osobowego (praca wolontariuszy ? rozliczenie na podstawie porozumień i kart pracy, zgodnie z art. 44 ustawy), stanowi minimum 10% kosztu całego zadania.
 8. Złożenie oferty nie zobowiązuje do przyznania dotacji.
 9. Oferent może złożyć w konkursie jedną ofertę w ramach jednego zakresu zadań publicznych.
 10. Złożona oferta nie może być zbieżna pod względem tematyki, zakresu lub terminu realizacji zadania z drugą ofertą złożoną przez tego samego oferenta w tym samym postępowaniu konkursowym. W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu.
 11. Dotacja nie może być wykorzystana na:
  1. zakup gruntów i nieruchomości,
  2. koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura nie związane bezpośrednio z realizacją zadania,
  3. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzieleniu dotacji,
  4. pokrycie strat i długów.
 12. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana, Zarząd Powiatu zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
 13. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Oferent zobowiązany jest do utrzymania proporcji pomiędzy wkładem własnym a dotacją. Zmiana tej proporcji może polegać na zwiększeniu wkładu własnego.
 14. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe oraz wkład osobowy (praca wolontariuszy).
 15. Do kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji zaliczane będą w szczególności:
  1. indywidualne nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe;
  2. honoraria/wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia oraz rachunku lub faktury VAT;
  3. zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania;
  4. zakup usług niezbędnych do wykonania zadania;
  5. wynajem sprzętu technicznego (m.in. scena, oświetlenie, nagłośnienie) i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania;
  6. koszty administracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania;
  7. usługi poligraficzne i koszty promocyjne służące realizacji zadania.

§ 4. Termin i warunki realizacji zadania

 1. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić tylko te rodzaje kosztów, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki). Pozafinansowy wkład własny (praca wolontariuszy) może być przeliczony na wkład finansowy i wykazywany jako środki finansowe własne.
 2. Termin ponoszenia wydatków na realizację zadania ze środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy, o której mowa w § 3 ust. 12, natomiast wydatki ze środków własnych lub pochodzących z innych źródeł mogą być wykorzystywane na realizację danego zadania od dnia ogłoszenia konkursu.

§ 5. Termin i sposób składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 16 marca 2018 r.
 2. Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, osobiście lub za pośrednictwem poczty. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do urzędu.
 3. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu oraz numerem i nazwą zadania, którego oferta dotyczy.
 4. Wszelkich wyjaśnień dotyczących konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pod nr telefonu: 91 404 50 00 wew. 221 w godz. 7.30-15.30.

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 35 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób z prawem głosu:
  1. przewodniczący komisji ? członek Zarządu Powiatu,
  2. dwóch przedstawicieli komórki realizującej, spośród których wybierany jest zastępca przewodniczącego,
  3. dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.
 3. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 4. Komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych w ust. 2 pkt 3, jeżeli:
  1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowych;
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowych;
  3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowych osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Oferty będą oceniane wg kryteriów:
  1. Formalnych, takich jak:
   KRYTERIA FORMALNE / KARTA OCENY FORMALNEJTAK/NIE
   1. Oferent złożył ofertę w terminie, w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.TAK/NIE
   2. Oferta została złożona na zadanie ogłoszone w konkursie, przez podmiot uprawniony oraz została podpisana przez osoby upoważnione.TAK/NIE
   3. Oferta, posiada wszystkie strony i wypełnione wszystkie punkty formularza.
   Zadanie zostało jednoznacznie zdefiniowane.
   Oferta zawiera wymagany minimalny wkład środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł.
   Oferta zawiera wszystkie informacje wymagane do oceny merytorycznej.
   TAK/NIE
   Uwaga:

   Oferta zostaje odrzucona i nie podlega ocenie merytorycznej z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie oferty po terminie,
   2. złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (np. przesłanie faksem, e-mailem),
   3. złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników (jeśli są wymagane),
   4. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,
   5. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
   6. złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami zapisanymi w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty w niejednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,
   8. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
   9. złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego Oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowy,
   10. złożenie oferty, w której oczekiwana dotacja w zakresie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych, przekracza wartość procentową określoną w ogłoszeniu konkursowym.
  2. Merytorycznych, takich jak:
  3. KRYTERIA MERYTORYCZNE / KARTA OCENY MERYTORYCZNEJSkala punktowa
   1. Zgodność zaplanowanych w ofercie działań z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert0-10
   2. Adekwatność kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania0-10
   3. Liczebność grupy odbiorców zadania0-10
   4. Zasoby kadrowe oferenta oraz kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie0-10
   5. Wysokość planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację danego zadania0-20
   6. Wkład rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków0-10
   7. Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań publicznych z uwzględnieniem rzetelności i terminowości w rozliczaniu otrzymanych na ten cel środków0-10
   8. Rekomendacje i opinie udzielone przez inne podmioty0-5
  4. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w zależności od ilości prawidłowo złożonych ofert, limitu środków finansowych oraz uzyskanej punktacji.

  § 7. Informacja o wysokości środków przeznaczonych w latach 2015-2017 na dofinansowanie zadań publicznych:

  Lp.Rodzaj zadania2015 r.2016 r.2017 r.
  1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej29 968,0039 984,0041 400,00
  2.Kultura i sztuka15 000,0015 000,0015 700,00
  3.Turystyka i krajoznawstwo12 789,0012 520,0010 000,00
  4.Bezpieczeństwo i porządek publiczny0,007 600,000,00

  Do pobrania:

  data opublikowania: 2018-02-23 13:44:50
  data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 13:44:50

  Strona odwiedzona 546 razy
  Inf. przygotowana przez: Wioleta Marczak
  Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.