Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji

Rozstrzygnięcie:

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji wybrana została Pani Ewa Urbańska, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ewa Urbańska spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko oraz na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji.

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

DYREKTORA zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji działającego w oparciu o przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn.zm.)

Wymiar czasu pracy: 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
  6. brak skazania zakazem zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  7. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi,
  2. znajomość zagadnień z zakresu marketingu i zarządzania oraz obowiązujących przepisów, a w szczególności ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o finansach publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz aktów wykonawczych,
  3. odpowiedzialność i operatywność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy i kierowania pracą w zespole, odporność na stres,
  4. umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora:
  1. opracowanie harmonogramu zadań zmierzających do utworzenia i działalności zakładu aktywności zawodowej, w tym zadań o charakterze finansowym oraz przedstawienie do akceptacji Staroście Gryfińskiemu,
  2. przygotowanie projektów niezbędnej dokumentacji, w tym uchwał, wniosków, regulaminów, zarządzeń, umów itp. (m.in. wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności zakładu, wniosku do PIP, wniosku do wojewody o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej, statutu zakładu, regulaminu organizacyjnego, regulaminu zakładowego funduszu aktywności, regulaminu pracy, regulaminu zfśs i innych),
  3. przeprowadzenie rozeznania na rynku pracy oraz wstępnej kwalifikacji kandydatów na stanowiska szeregowe w tworzonym zakładzie, w tym spośród osób niepełnosprawnych przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy,
  4. współpraca w szczególności z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, samorządem województwa, PFRON, Wojewodą Zachodniopomorskim, kancelarią prawną w zakresie przygotowywanych aktów prawnych, Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, dostawcami mediów i usług oraz innymi podmiotami, z którymi nawiązanie współpracy lub umowy umożliwi prawidłowe funkcjonowanie zakładu,
  5. przedstawianie Staroście informacji o realizacji przyjętego harmonogramu zadań.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  2. kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
  3. kopia dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy i doświadczenie zawodowe,
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z koncepcją powstania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, o której mowa w projekcie pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej" (plik PDF (8 MB) PDF) oraz w projekcie pn. "Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych" dostępnym na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie http://www.pcpr-gryfino.pl, w zakładce Projekty/Programy i znajdującym się tam załączniku do pobrania, na podstawie wniosków złożonych przez Powiat Gryfiński do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
  5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  1. Dokumenty należy składać do dnia 30 marca 2018 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór na stanowisko - Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 06 kwietnia 2018 r.

Komplet dokumentów dotyczących koncepcji powstania Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie jest dostępny do wglądu w Wydziale Remontów, Inwestycji, Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. 11 Listopada 16d, (pok. nr 101).

Informacje ogólne nt. ZAZ można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 09.04.2018 R.

INFORMACJA

Starosta Gryfiński informuje, że rozstrzygnięcie naboru na stanowisko dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji nastąpi do dnia 16 kwietnia 2018 r.

data opublikowania: 2018-03-13 15:18:25
data ostatniej aktualizacji: 2018-04-11 14:27:46

Strona odwiedzona 2712 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.