Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

Nabór na stanowisko Dyrektora PCPR w Gryfinie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie wybrana została Pani Bożena Stawiarska, zamieszkała w Żabnicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Bożena Stawiarska spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko, zaprezentowała wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Zarządowi Powiatu w Gryfinie, na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, bardzo dobrze ocenić jej kwalifikacje. Uzyskała wysoką punktację oraz ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE
74-100 GRYFINO, UL. ŁUŻYCKA 91

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  3. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
  4. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. znajomość w szczególności przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu pracy,
  2. znajomość specyfiki działania powiatowego centrum pomocy rodzinie,
  3. umiejętność samodzielnej organizacji pracy i kierowania pracą w zespole, odporność na stres, umiejętność łagodzenia sytuacji konfliktowych.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. organizowanie pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
  2. prowadzenie polityki kadrowej,
  3. wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Starosty,
  4. ustalanie planów działania jednostki,
  5. zarządzanie mieniem jednostki,
  6. odpowiedzialność za opracowanie projektu planu finansowego jednostki,
  7. realizacja przyjętego planu finansowego jednostki oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania planu,
  8. przestrzeganie zasad dyscypliny budżetowej,
  9. współpraca z innymi jednostkami i osobami prawnymi w zakresie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymaganą specjalizację,
  5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  8. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  9. oświadczenie o braku skazania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Zarząd Powiatu w Gryfinie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby naboru,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie ewentualnych poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie ewentualnych opinii z zakładów pracy.
 6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 16 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

STAROSTA GRYFIŃSKI
Wojciech Konarski

data opublikowania: 2018-04-05 12:00:21
data ostatniej aktualizacji: 2018-04-30 10:25:09

Strona odwiedzona 1322 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.