Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, 74-500 Chojna, ul. Podmurze 4

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko
dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie wybrana została Pani Lidia Tomin, zamieszkała w Trzcińsku-Zdrój.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Lidia Tomin spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko, zaprezentowała wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Zarządowi Powiatu w Gryfinie, na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, bardzo dobrze ocenić jej kwalifikacje. Uzyskała wysoką punktację oraz ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie: tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
   1. na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
   2. na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
  2. co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną;
  3. brak pozbawienia obecnie i w przeszłości władzy rodzicielskiej oraz brak zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;
  4. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;
  5. brak skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. zdolność do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji;
  7. obywatelstwo polskie;
  8. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  9. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. znajomość w szczególności przepisów: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu pracy,
  2. znajomość specyfiki działania placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  3. umiejętność samodzielnej organizacji pracy i kierowania pracą w zespole, odporność na stres, umiejętność łagodzenia sytuacji konfliktowych.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. bieżący nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie,
  2. realizacja zadań Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie wynikających z przepisów oraz uregulowań wewnętrznych oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
  3. prowadzenie polityki kadrowej,
  4. ustalanie planów działania jednostki,
  5. zarządzanie mieniem jednostki,
  6. odpowiedzialność za opracowanie projektu planu finansowego jednostki,
  7. realizacja przyjętego planu finansowego jednostki oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania planu,
  8. przestrzeganie zasad dyscypliny budżetowej,
  9. współpraca z innymi podmiotami w zakresie zadań Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

  Wymiar czasu pracy: 1 etat
  Miejsce pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim, praca związana z wyjazdami służbowymi; pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w windę przyschodową.
  Stanowisko pracy: praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; wymaga obsługi urządzeń biurowych.

 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą,
  8. oświadczenie o braku pozbawienia obecnie oraz w przeszłości władzy rodzicielskiej oraz o braku zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
  9. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o braku skazania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Zarząd Powiatu w Gryfinie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby naboru,
  13. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  14. kopie ewentualnych poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  15. kopie ewentualnych opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 23 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór na stanowisko dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 18 maja 2018 r.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 23.05.2018 R.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Gryfińskiego informuje, że rozstrzygnięcie naboru na stanowisko dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie nastąpi do dnia 22 czerwca 2018 r.

data opublikowania: 2018-04-12 11:19:30
data ostatniej aktualizacji: 2018-05-30 13:54:52

Strona odwiedzona 1348 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.