Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych i szkoleń w Wydziale Organizacji i Informacji

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 4/2018
na stanowisko ds. organizacyjnych i szkoleń
w Wydziale Organizacji i Informacji
w Starostwie Powiatowym

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. organizacyjny i szkoleń w Wydziale Organizacji i Informacji w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wybrana została Pani Kornelia Zięba, zamieszkała w Gardnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kornelia Zięba spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. organizacyjnych i szkoleń w Wydziale Organizacji i Informacji w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 4/2018
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. organizacyjnych i szkoleń
w Wydziale Organizacji i Informacji

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - administracja, politologia, prawo, socjologia,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 397),
   • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) - podstawowe zagadnienia,
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
   • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764),
   • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U nr 14, poz. 67 ze zm.),
   • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad Techniki Prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283) w szczególności w zakresie działu VII i VIII,
   • ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030),
   • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.),
  5. umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, komunikatywność, samodzielność, kultura osobista w kontaktach z klientami urzędu, postawa etyczna, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej,
  2. prowadzenie zbioru uchwalonych przez Zarząd regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych powiatu,
  3. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników Starostwa,
  4. organizacja praktyk studenckich,
  5. nadzór nad opracowywaniem zarządzeń Starosty i poleceń służbowych Starosty,
  6. prowadzenie rejestru i zbioru porozumień zawieranych przez Powiat z organami administracji rządowej, z jednostkami samorządu terytorialnego, a także z województwem oraz przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego porozumień podlegających publikacji,
  7. zapewnienie wyposażenia sekretariatów w artykuły spożywcze oraz zamawianie kwiatów,
  8. sporządzanie zamówień i umów z dostawcami zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  9. zapewnienie usługi - obsługa prawna dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
  10. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, skarg, wniosków i petycji,
  11. piecza nad tablicami informacyjnymi Starostwa, tablicami urzędowymi i godłami,
  12. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
  13. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń przez Starostę,
  14. prowadzenie teczek spraw wydziału, ustalonych jako ogólnie obowiązujące w całym wydziale zgodnie z instrukcja kancelaryjną dla organów powiatu,
  15. obsługa techniczno-biurowa spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi Staroście,
  16. prowadzenie spraw związanych z organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie gryfińskim.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 28 maja 2018 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 4/2018 na stanowisko ds. organizacyjnych i szkoleń w Wydziale Organizacji i Informacji".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r.

data opublikowania: 2018-05-17 15:15:29
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-05 09:36:27

Strona odwiedzona 1316 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.