Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

Nabór na stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 5/2018
na stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i rybactwa
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
w Starostwie Powiatowym

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wybrana została Pani Aneta Stachów, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aneta Stachów spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub podobne,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1295 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zm.)
   • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.),
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
   • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.),
  5. umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, komunikatywność, samodzielność, kultura osobista w kontaktach z klientami urzędu, postawa etyczna, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. realizacja ustawowych zadań z zakresu ochrony przyrody poprzez:
   1. prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i w związku z tym przyjmowanie wniosków o dokonanie stosownego wpisu lub skreślenia z rejestru z chwila wejścia w posiadanie lub wyzbycie się zwierzęcia,
   2. prowadzenie spraw związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień i w związku z tym zezwalanie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
  2. realizacja ustawowych zadań z zakresu leśnictwa poprzez:
   1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną,
   2. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
   3. prowadzenie spraw związanych z cechowaniem drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, z uznawaniem lasu za ochronny oraz z planami urządzania lasu,
  3. realizacja ustawowych zadań z zakresu łowiectwa poprzez:
   1. prowadzenie spraw związanych z zezwalaniem na hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
   2. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich,
   3. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych,
   4. prowadzenie spraw związanych z wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
  4. realizacja ustawowych zadań z zakresu rybactwa śródlądowego, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz prowadzenie spraw związanych ze Społeczną Strażą Rybacką,
  5. zgodne z prawem prowadzenie postępowań administracyjnych oraz terminowe załatwianie spraw należących do właściwości wydziału,
  6. przeprowadzanie wizji lokalnych w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim oraz koniecznością wizji lokalnych w terenie. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 22 czerwca 2018 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 5/2018 na stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa,
   łowiectwa, rolnictwa i rybactwa
   w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 6 lipca 2018 r.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 06.07.2018 R.

Starosta Gryfiński informuje, że rozstrzygnięcie naboru nr 5/2018 na stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie nastąpi do dnia 31 lipca 2018 r.

data opublikowania: 2018-06-08 15:10:54
data ostatniej aktualizacji: 2018-07-30 09:49:33

Strona odwiedzona 1829 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.