Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. kadr i płac w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko Starszego specjalisty ds. kadr i płac
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Starszego specjalisty ds. kadr i płac Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie wybrana została Pani Iwona Czarnecka - Wilk, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Iwona Czarnecka - Wilk spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko oraz na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała bardzo wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku Starszego specjalisty ds. kadr i płac Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie.

Dyrektor
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Gryfinie
Ewa Urbańska

DYREKTOR POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W GRYFINIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
STARSZY SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

 1. Miejsce zatrudnienia:
  Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie, ul. Łużycka 91B, 74-100 Gryfino.
 2. Forma zatrudnienia:
  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku urzędniczym.
 3. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:
  1. wymagania niezbędne:
   1. wykształcenie wyższe (preferowane prawo, administracja, ekonomia),
   2. posiadanie doświadczenie w pracy w zakresie kadr i płac min. 5 lat,
   3. obywatelstwo polskie,
   4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   5. osoba kandydująca nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
   7. nieposzlakowana opinia
  2. wymagania dodatkowe:
   1. znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu: kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej oraz aktów wykonawczych
   2. umiejętność analizowania problemów i podejmowania decyzji,
   3. odpowiedzialność i dobra organizacja,
   4. wysoka kultura osobista,
   5. odporność na stres, samodzielność, terminowość, dokładność,
   6. praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,
   7. umiejętność pracy w zespole,
   8. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
   9. gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 4. Zakres podstawowych obowiązków wykonywanych na stanowisku starszy specjalista ds. kadr i płac
  1. bieżące prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych ok. 53 osobowej grupy pracowniczej,
  2. prowadzenie wszelkich spraw osobowo-kadrowych,
  3. sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych z pracownikami/ zleceniobiorcami;
  4. czuwanie nad aktualizacją badań profilaktycznych pracowników oraz przepisów BHP;
  5. sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników zakładu;
  6. przygotowywanie projektów Zarządzeń Dyrektora dot. spraw pracowniczych;
  7. współpraca z Głównym Księgowym w zakresie prawidłowego wdrażania dokumentacji kadrowo-płacowej;
  8. prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej /zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, sprawy związane z ustaleniem kapitału początkowego;
  9. sporządzanie projektów regulaminów wg potrzeb zakładu oraz uaktualnianie obowiązujących regulaminów wewnętrznych a w szczególności: pracy, wynagradzania, organizacyjny, kontrola przestrzegania i stosowania regulaminów;
  10. prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  11. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania obowiązkowej sprawozdawczości pracowniczej oraz informacji z zakresu zatrudnienia;
  12. sporządzanie sprawozdań - do Głównego Urzędu Statystycznego, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, PFRON-u;
  13. wykonywanie zadań związanych z organizacją i przebiegiem poboru na wolne stanowiska;
  14. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami w celu znalezienia pracy na otwartym rynku dla osób niepełnosprawnych Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie
  15. stały monitoring i nadzór nad utrzymaniem prawidłowego wskaźnika osób zatrudnionych, osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem zgodnie z zawartą umową z Województwem Zachodniopomorskim oraz innymi przepisami;
 5. Wymagane dokumenty:
  1. zgoda na przetwarzanie danych (klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko - dostępna pod ogłoszeniem o naborze)
  2. życiorys(CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej - opatrzony własnoręcznym podpisem,
  3. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,
  4. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopie dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy,
  6. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
  7. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonej, podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem: "Nabór na stanowisko starszy specjalista ds. kadr i płac w PZAZ Gryfino" w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, do dnia 08 listopada 2018r. do godz. 12.00 bądź przesłać pocztą na adres:
  Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Łużycka 91B
  74-100 Gryfino
  z dopiskiem na kopercie jak wyżej
  Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 16 listopada 2018r.
  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gryfino.powiat.pl/
 7. Klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie
   ul. Łużycka 91B
   74 -100 Gryfino
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
   Katarzyna Misiewicz - Staszak
   e-mail: k.staszak@rachmedia.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) natomiast w zakresie nieprzewidzianym w niniejszym przepisie wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane jeden miesiąc od zakończenia rekrutacji, będą zwracane na pisemny wniosek, a po okresie 1 miesiąca niszczone. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
   1. prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO;
   2. prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO;
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
   5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z przepisów prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
  10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

data opublikowania: 2018-10-31 15:27:41
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-16 14:44:48

Strona odwiedzona 1752 razy
Inf. przygotowana przez: Ewa Urbańska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.