Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

Nabór na stanowisko ds. należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT) w Wydziale Finansowo - Księgowym

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 6/2019
na stanowisko ds. należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT)
w Wydziale Finansowo - Księgowym
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT) w Wydziale Finansowo - Księgowym w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wybrana została Pani Wiesława Flajszerowicz, zamieszkała w Tywicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Wiesława Flajszerowicz spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT) w Wydziale Finansowo - Księgowym w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 6/2019
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko
ds. należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT)
w Wydziale Finansowo - Księgowym

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - finanse, rachunkowość lub podobna,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
   2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
   3. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)
   4. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
   5. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) w zakresie ogólnym związanym ze stanowiskiem,
   6. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 511),
  5. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz opracowywania pism i informacji, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, umiejętność komunikacji pisemnej,
  6. sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie rzetelnie i na bieżąco ewidencji księgowej i rozrachunków z kontrahentami należności powiatowych, wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza:
   1. kontrola formalno - rachunkowa dokumentów określających należności powiatowe,
   2. terminowe i prawidłowe wystawianie faktur, rachunków i not księgowych należności,
   3. księgowanie w komputerowym systemie księgowym dowodów źródłowych należności,
   4. wycena należności na dzień bilansowy zgodnie z polityką rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie,
   5. sporządzanie zestawień danych dotyczących należności powiatowych do celów sprawozdawczości budżetowych,
  2. obowiązki w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w ramach bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w szczególności związane z:
   1. terminowym wystawianiem dokumentów związanych z transakcja sprzedaży,
   2. prawidłowym i rzetelnym prowadzeniem cząstkowego rejestru sprzedaży dla celów rozliczenia podatku VAT oraz zapewnienie zgodności z plikiem JPK_VAT,
   3. prawidłowym i terminowym sporządzaniem cząstkowych deklaracji VAT oraz struktur JPK_VAT i innych struktur JPK na wezwanie podatnika,
   4. terminowym przekazywaniem środków finansowych, w kwotach wynikających z rozliczeń podatku VAT,
   5. prawidłowym i terminowym dokonaniem rocznej korekty VAT,
  3. prowadzenie całokształtu spraw windykacyjnych należności powiatowych, w szczególności:
   1. terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
   2. bieżące/kwartalne sporządzanie not odsetkowych,
   3. wystawianie wezwań do zapłaty oraz prowadzenie ich ewidencji.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 30 kwietnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 6/2019 na stanowisko ds. należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT) w Wydziale Finansowo - Księgowym".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 10 maja 2019 r.

Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia naboru oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie może uniemożliwić zakwalifikowanie kandydata do naboru. Kandydatowi przystępującemu do naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Kandydat ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących kandydatowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 91 4045000 wew. 215. Przystąpienie kandydata do naboru oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie kandydata w naborze wymienionymi w ogłoszeniu o naborze kanałami komunikacji.

data opublikowania: 2019-04-16 10:02:21
data ostatniej aktualizacji: 2019-05-13 14:15:59

Strona odwiedzona 1048 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.