Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2017 -2019 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa,zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń

Informacja do ogłoszenia z dnia 07.04.2017 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. W części V pkt 1 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
  "Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej umowy na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, wykaszaniem poboczy na drogach publicznych o wartości brutto co najmniej 30.000 zł".
 2. W części VI pkt 5 ppkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
  "wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - co najmniej jednej umowy na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, wykaszaniem poboczy na drogach publicznych o wartości brutto co najmniej 30.000 zł. - załącznik nr 4 do SIWZ"
 3. W związku ze zmianą warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu w załączeniu zmieniony formularz załącznika nr 2

Do pobrania:

Informacja do ogłoszenia z dnia 18.04.2017 r.

Gryfino, dnia 18.04.2017 r.
Znak sprawy: ZD.272.9'.2017.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 14.04.2017 r. o godz. 11:20 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2017 -2019 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń", dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.:
  • Zadanie I - 154 653,30 zł brutto;
  • Zadanie II - 186 284,61 zł brutto;
  • Zadanie III - 122 553,00 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2019r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr oferty Nazwa(firma) i adres Wykonawcy ZADANIE I ZADANIE II ZADANIE III Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności
Cena (brutto) Cena (brutto) Cena (brutto)
1 FWHU WYSZOMIRSKI Witold Wyszomirski, 74-300 Myślibórz, ul. Spokojna 3   177 342,96 123 533,42 Zgodnie z SIWZ
2 F.H.U. EGE Usługi Ślusarskie, Mechanika Pojazdowa Edmund Bodys 74-110 Banie; Tywica 37/1     117 650,88 Zgodnie z SIWZ
3 F.H.U. EGE Usługi Ślusarskie, Mechanika Pojazdowa Edmund Bodys 74-110 Banie; Tywica 37/1   205 658,20   Zgodnie z SIWZ
4 TRANS-REM Łukasz Kamiński, 73-115 Dolice, ul. Wojska Polskiego 34A;   216 239,18   Zgodnie z SIWZ
5 Firma Handlowo-Usługowa "EMA" Emilia Rulewicz ul. Pod Lipami 8/10 74-200 Pyrzyce 167 025,56     Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2017-04-06 11:42:48
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-18 13:51:52

Strona odwiedzona 180 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.