Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający na wykonanie zamówienia pn. "Modernizacja instalacji wody p.poż. w budynkach ZSP Nr 2 w Gryfinie" wybrał ofertę:
- firmy SUPON S.A. 70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 6 - z oferowaną kwotą w wysokości 125.914,33 zł brutto

Była to jedyna oferta jaka wpłynęła w postępowaniu.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. "Modernizacja instalacji wody p.poż. w budynkach ZSP Nr 2 w Gryfinie"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji wody p.poż. w budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 w podziale na:
  1. budynek szkoły
  2. budynek internatu
  1. Szczegółowy zakres robót przedstawia umowa stanowiąca załącznik nr 2, przedmiar stanowiący załącznik nr 3, Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 4 oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 5 wraz z zapisami niniejszego zaproszenia (Zamawiający zaleca wizję lokalną).
  2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż prace modernizacyjne prowadzone będą w budynkach oświatowych (sposób etapowania prac powinien być uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego).
  3. Cena ofertowa musi zawierać również:
   • koszt robót przygotowawczych w tym roboty rozbiórkowe, porządkowe,
   • koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy oraz wszelkie prace porządkowe związane z ukończeniem przedmiotu zamówienia i przywróceniem terenu do stanu przed rozpoczęciem prac budowlanych,
   • koszty związane z zagospodarowaniem odpadów,
   • inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
   • ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, co najmniej do wysokości wynagrodzenia umownego za wykonanie umowy
  4. Użyte materiały muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 02.07.2014 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014 poz. 883 z późn. zm.) oraz przed wbudowaniem uzyskać zgodę na wbudowanie materiałów równoważnych jak użyte w projekcie od Zamawiającego.
   Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późń. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami.
 2. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty przekazania placu budowy.
 3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które trzeba załączyć do oferty:
  1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  2. wykazu podobnych do przedmiotu zamówienia robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Za roboty podobne Zamawiający uzna prace w branży sanitarnej polegające na budowie lub modernizacji instalacji p.poż. Zamawiający wymaga wykonanie 2 takich robót na kwotę 40.000 zł brutto każda.
  3. uprawnienia osoby przeznaczonej do kierowania robotami - branża sanitarna.
 4. Kryterium oceny ofert: 100 % cena
 5. Termin płatności
  Płatność przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, bez usterek.
 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanego wynagrodzenia brutto w:
  • pieniądzu (w formie przelewu na rachunek 50 2030 0045 1110 0000 0241 6930)
  • gwarancjach ubezpieczeniowych,
  • gwarancjach bankowych,
   (w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający zaznacza że:
   1. winna być bezwarunkowa np. poświadczenie zgodności podpisów w wezwaniu do jej zapłaty nie może być np. notarialne - Zamawiający dopuszcza poświadczenie przez radcę prawnego.
   2. wszelkie spory wynikające z dostarczonych gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego)
  1. Warunki wniesienia, formy oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostaną w umowie.
  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca wnosi w rozbiciu na dwa dokumenty :
   1. 70 % wartości zabezpieczenia
   2. 30 % wartości zabezpieczenia
  3. Zabezpieczenie na cały czas trwania umowy oraz na czas trwania rękojmi za wady Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy.
 7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Naczelnik Wydziału Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie pan Andrzej Krzemiński tel. 91 40 45 000 wew. 244.
 8. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2017 r. do godz. 11oo w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy
 2. projekt umowy
 3. przedmiar
 4. SST
 5. dokumentacja projektowa

Do pobrania:

data opublikowania: 2017-05-29 12:58:14
data ostatniej aktualizacji: 2017-07-03 14:25:46

Strona odwiedzona 682 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.