Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r., poz. poz. 1490 j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 27. 02. 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 345/1 o pow. 0,65 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Rurka, gmina Chojna, KW - SZ1Y/00044133/7.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 163,15 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu -
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 345/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Rurka, gmina Chojna

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na czas oznaczony do 3 lat na cele rolne - uprawy polowe

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00044133/7, położona w obrębie ewidencyjnym Rurka, gmina Chojna, oznaczoną numerem działki 345/1 o pow. 0,65 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka posiada użytek RIII b. Nieruchomość jest położona w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych.

Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 345/1, położona jest w obszarze rolnictwa, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości wynosi 163,15 zł

Wadium wynosi 20,00 zł

Przetarg na oddanie przedmiotowej nieruchomości w dzierżawę odbędzie się w dniu 27. 02. 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 10.00.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku Gospodarki Żywnościowej SA nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 22. 02. 2018 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy oraz zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Pierwszy przetarg na dzierżawę przedmiotowej działki odbył się w dniu 30.11.2017r.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu oraz projektem umowy dzierżawy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (0-91) 416 22 15 w. 125.

Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

INFORMACJE I WARUNKI DODATKOWE PRZETARGU:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym, stanem zagospodarowania nieruchomości, projektem umowy dzierżawy oraz warunkami przetargu.
 2. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczenia czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, na warunkach określonych w umowie dzierżawy.
 3. Dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy.
 4. Wszelkie koszty związane z dzierżawą oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi dzierżawca.
 5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

data opublikowania: 2018-02-02 09:15:37
data ostatniej aktualizacji: 2018-03-01 08:39:51

Strona odwiedzona 681 razy
Inf. przygotowana przez: Jolanta Ilińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.