Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 3 kwietnia 2018 r.

RI.2720.03.2018.SD

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

Dotyczy: dialogu technicznego w sprawie "Dostawy z montażem wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie"

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego zawiadamiamy o zakończeniu dialogu technicznego.

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym na: "Dostawę z montażem wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie"

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa Zamawiającego: Powiat Gryfiński
Adres Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
Telefon: (091) 415 31 82, fax (091) 416 30 02
NIP: 858-15-63-280,
www.gryfino.powiat.pl , bip.gryfino.powiat.pl
Znak sprawy: RI.2720.03.2018.SD

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM NA:
"Dostawę z montażem wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie"

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwana dalej ustawą. oraz zgodnie z "Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
  1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy sportowej w modernizowanym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91.
  2. Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji oraz doradztwo, które mają służyć Zamawiającemu do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia oraz określenia warunków umowy w sprawie Zamówienia. Przedmiotem Dialogu będzie w szczególności zebranie informacji służących do opracowania opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o przekazaną dopuszczonym przez Zamawiającego Uczestnikom Dialogu dokumentacją projektową pn. "Przebudowa i zmiany sposobu użytkowania budynku warsztatów szkolnych przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Zakład Aktywizacji Zawodowej przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie" opracowaną przez Pracownię Projektową "Ch2 ARCHITEKCI"
   Od Uczestników oczekuje się w szczególności:
   1. Przedstawienia opisu technicznego wyposażenia strzelnicy sportowej w oparciu o ww. dokumentację projektową, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności z art. 29 ust.1-3 oraz art. 30 PZP.
   2. Przedstawienia wytycznych do montażu wyposażenia strzelnicy sportowej w oparciu o ww. dokumentację projektową.
   3. Przedstawienia propozycji zamiennych rozwiązań lub wyposażenia, które wpłynęłoby korzystnie na realizację przedmiotu zamówienia.
   4. Przedstawienia szacunkowych kosztów zamówienia.
  3. Dokumentację projektową, spis wyposażenia oraz inne szczegółowe opisy potrzeb zamawiającego otrzymają wyłącznie uczestnicy dialogu, którzy zostaną dopuszczeni przez Zamawiającego.
 3. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
  1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego".
  2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie:
   1. zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
   2. dokumentów poświadczających należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego,
   3. Wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem dialogu minimum 1 zamówienia o wartości powyżej 100 000 zł brutto polegających na realizacji dostaw i montażu wyposażenia strzelnicy wraz z referencjami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
  3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 "Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego". Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
  4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie zgodnej z §6 ust. 3-5 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego,
  5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na marzec 2018r.
 4. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
  1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w "Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego" składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 2) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
  2. Zgłoszenia można składać:
   1. osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
   2. faksem na nr 914045000 wew. 248 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetargi@gryfino.powiat.pl
  3. Termin składania zgłoszeń: 23 luty 2018 r. godzina 13.30. Decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
  4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
 5. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Uczestnikami jest p. Marcin Wypchło tel. 91 4045000 wew. 249 w godz. 08:00 - 15:00, fax 91 4045000 wew. 248 (czynny całą dobę), e-mail: przetargi@gryfino.powiat.pl

Załączniki:

 1. załącznik nr 1. regulamin dialogu technicznego (239 KB) PDF
 2. załącznik nr 2. zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym (625 KB) ZIP

data opublikowania: 2018-02-12 13:46:26
data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 10:26:43

Strona odwiedzona 665 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wypchło
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.