Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 10 maja 2018r.

ZD.272.9.2018.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2018/2019 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój; zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice."

 1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie na poszczególne zadania:
  • Nr I - gminy: Stare Czarnowo, Gryfino i Widuchowa, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 2 Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego DROGBUD, Wełtyń ul. Gryfińska 33, 74-100 Gryfino za kwotę brutto 151 442,70 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści dwa 70/100 zł) i 0,5 % dziennej stawki kary za zaniechanie działań.
  • Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 2 Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego DROGBUD, Wełtyń ul. Gryfińska 33, 74-100 Gryfino - za kwotę brutto 175 583,80 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy 80/100 zł) i 0,5 % dziennej stawki kary za zaniechanie działań
  • Nr III - gminy: Mieszkowice, Moryń i Cedynia, jako najkorzystniejsza przyjął ofertę nr 1 AGRO VERDE Spółka z o.o., ul. Sosnowa 8/2, 74-110 Banie - za kwotę brutto 159 753,75 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy 75/100 zł) i 2 % dziennej stawki kary za zaniechanie działań
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 40 % - "procentowa stawka dziennej kary za nieprzystąpienie do robót". Ww. Wykonawcy na poszczególne zadania spełnili wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskali najwyższą ilość punktów w poszczególnych częściach.
 3. Szczegółowe zestawienie i ocenę ofert zawiera załącznik nr 1 do informacji.
 4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego z podziałem na 3 zadania

Do pobrania:

Informacja do ogłoszenia z dnia 2018-03-08.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 23.03.2018 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2018/2019 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój; zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice" dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.:
  • Zadanie I - 151 638,08 zł brutto;
  • Zadanie II - 190 905,81 zł brutto;
  • Zadanie III - 164 117,94 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy przez okres 12 m-cy.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr oferty Nazwa(firma) i adres Wykonawcy ZADANIE I ZADANIE II ZADANIE III Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności
Cena (brutto) Wysokość dziennej stawki kary za zaniechanie działań Cena (brutto) Wysokość dziennej stawki kary za zaniechanie działań Cena (brutto) Wysokość dziennej stawki kary za zaniechanie działań
1 AGRO VERDE Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 8/2
74-110 Banie
- - - - 159 753,75 2 % Zgodnie z SIWZ
2 AGRO VERDE Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 8/2
74-110 Banie
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROGBUD
Wełtyń, ul. Gryfińska 33
74-100 Gryfino
151 442,70 0,5 % 175 583,80 0,5 % 163 775,00 0,5 % Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2018-03-08 12:10:41
data ostatniej aktualizacji: 2018-05-10 11:19:42

Strona odwiedzona 594 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.