Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 26 kwietnia 2018r.

ZD.272.10.2018.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn.zm.) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy Firmy Usługowo-Handlowej "ELWI" Wiesław Żelech z siedzibą w Gryfinie, ul. Flisacza 35D/6. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w w/w postępowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 40 % - "procentowa stawka dziennej kary za nieprzystąpienie do prac". Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą ilość punktów w poszczególnych częściach.
 3. Wykonawca, który złożył ofertę oraz punktację przedstawia tabela poniżej.
  Nr ofertyNazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja przyznana ofertom w kryterium: cena - max. 60,00 pktPunktacja przyznana ofertom w kryterium: procentowa stawka dziennej kary za nieprzystąpienie do prac - max. 40,00 pktŁączna punktacja
  1.Firma Usługowo-Handlowa "ELWI" Wiesław Żelech ul. Flisacza 35D/6 74-100 Gryfino60,00 pkt20,00 pkt80,00 pkt
 4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino

Do pobrania:

Informacja do ogłoszenia z dnia 12.04.2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w postępowaniu pn. "Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino":

 1. Zamawiający wprowadza gotowość w okresie od 1 grudnia 2018r. do 31 marca 2019r. (4 miesiące). Gotowość przysługiwać będzie jedynie w miesiącu, w którym Wykonawca przepracuje maksymalnie do 5 dni włącznie w zakresie zimowego utrzymania dróg. W przypadku przepracowania powyżej 5 dni w miesiącu gotowość nie przysługuje. Zmiany zostały uwzględnione w nowym wzorze umowy w § 4 ust. 2 i 3.
 2. Zamawiający modyfikuje wzór umowy i usuwa zapis w § 9 ust. 1 pkt e "za niezapewnienie właściwej siły roboczej do realizacji prac, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2".
 3. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pkt I ppkt 3.
 4. Zamawiający zmienia formularz ofertowy usuwając w tabeli wiersz lp. 4 tj. "interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń z pasa drogowego", dodając jako nowy wiersz lp. 12 "gotowość zimowego utrzymania dróg". Wykonawca winien uwzględnić koszty interwencyjnego usuwania zanieczyszczeń z pasa drogowego w pozostałych stawkach ofertowych.
  W załączeniu nowy wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1) i nowy wzór umowy (załącznik nr 6) nowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7).
 5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:
  Część 11 SIWZ "Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert" w pkt 1 i 4 otrzymuje brzmienie:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie - pok. 11 do dnia 17.04.2018 r., do godziny 10.30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ
  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, Sala Audiowizualna - w dniu 17.04.2018 r., o godzinie 10.45.

Informacja do ogłoszenia z dnia 16.04.2018 r.

Gryfino, dnia 16 kwietnia 2018r.

ZD.272.10.2018.MW

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w postępowaniu pn. "Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino":

 1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:
  Część 11 SIWZ "Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert" w pkt 1 i 4 otrzymuje brzmienie:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie - pok. 11 do dnia 18.04.2018 r., do godziny 10.30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ
  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, Sala Audiowizualna - w dniu 18.04.2018 r., o godzinie 10.45.

W związku brakiem załączników do modyfikacji z dnia 12 kwietnia 2018r., Zamawiający przedłuża termin na złożenie ofert do dnia 18.04.2018r. oraz załącza zmienione załączniki do SIWZ.

Do pobrania:

Informacja do ogłoszenia z dnia 19.04.2018 r.

Gryfino, dnia 19 kwietnia 2018 r.

ZD.272.10.2018.MW

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino".

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 18.04.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 383 773,92 zł.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-04-05 12:51:04
data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 12:36:48

Strona odwiedzona 549 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.