Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 10 maja 2018 r.

RI.2721.02.2018.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania pn. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna" z podziałem na dwie części

Niniejszym zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera:
  1. a) I część zamówienia: ofertę nr 1 Wykonawcy: MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość z oferowaną ceną w wysokości 24.600,00 zł brutto oraz 5 letnim terminem gwarancji (100 pkt).
  2. II część zamówienia: ofertę nr 1 Wykonawcy: Józef Kozłowski, Tychowo 16, 76-100 Sławno z oferowaną ceną w wysokości 42.779,40 oraz 5 letnim terminem gwarancji (100 pkt)
 2. Zamawiający na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 lit a) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 396) odrzuca oferty następujących Wykonawców:
  1. w I część zamówienia: Radosław Szymanowski BODY WORKS OUTDOOR FITNESS ul. Płk W. Beliny-Prażmowskiego 41, 01-492 Warszawa (Wykonawca nie załączył prawidłowych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia)
  2. w II część zamówienia: Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał, Papowo Toruńskie, ul. Tęczowa 14, 87-148 Łysomice (Wykonawca nie załączył prawidłowych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia)
 3. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 85 % - cena, 15 % - okres dodatkowej gwarancji. Ww. wybrani Wykonawcy spełnili wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do złożenia ofert i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 4. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna"

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą konkurencyjnego wyboru wykonawców, określoną w art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 562) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 396).

Zapytanie ofertowe
na realizację zadania
"Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna"

 1. Informacja Ogólna
  Nazwa Zamawiającego: Powiat Gryfiński
  Adres Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  Telefon: (091) 415 31 82, fax (091) 416 30 02
  e-mail: przetargi@gryfino.powiat.pl
  NIP: 858-15-63-280,
  www.gryfino.powiat.pl , bip.gryfino.powiat.pl
  Znak sprawy: RI.2721.02.2018.SD
 2. Kontakt z Zamawiającym
  1. Korespondencja dotycząca przedmiotu zamówienia winna być opatrzona identyfikatorem sprawy i kierowana na adresy korespondencyjne wskazane w Informacji Ogólnej. W przypadku kierowania korespondencji droga tradycyjną (poczta/kurier) Wykonawca winien uwzględnić terminy doręczeń wybranego operatora pocztowego/firmy kurierskiej.
  2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Andrzej Krzemiński, tel. 091 40 45 000 w. 244 oraz Marcin Wypchło wew. 249 albo Mateusz Diakowski wew. 217
 3. Sposób złożenia oferty
  1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
  3. Oferta musi być napisania w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, czego dowód winien znaleźć się w ofercie.
  4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  6. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę i mogą być powodem odrzucenia oferty.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tzn. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części lub na obydwie części zamówienia.
 4. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert
  1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 13.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 - sala obrad (I piętro).
 5. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna" z podziałem na 2 części:
  1. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie SOSW - działka 142/1 - dostawa i montaż 7 urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu - I część zamówienia.
   1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
   2. Podane w dokumentacji ewentualne nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności produktom wskazanym przez Zamawiającego.
   3. Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami PN EN 16630 - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć przed zawarciem umowy. Certyfikaty musza dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń w tolerancji +/- 5 %.
   4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno-zabawowe niż wskazano w załączniku nr 1 . Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzania kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.
  2. Kompleksowa modernizacja placu zabaw przy CPOW - II część zamówienia
   1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
   2. Podane w dokumentacji ewentualne nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności produktom wskazanym przez Zamawiającego.
   3. Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami PN EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć przed zawarciem umowy. Certyfikaty musza dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń w tolerancji +/- 5 %.
   4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno-zabawowe niż wskazano w załączniku nr 2 . Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.
   5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku kolizji umieszczenia nowych urządzeń z istniejącą infrastrukturą, Wykonawca na polecenie Zamawiającego i w porozumieniu z użytkownikiem obiektów (Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie) ma obowiązek przenieść istniejące urządzenia w inne, wskazane przez Zamawiającego miejsce - na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  3. W zakresie zamówienia znajdują się także:
   1. koszty wszelkich prac przygotowawczych oraz porządkowych
   2. wszelkie opłaty i odszkodowania za ewentualne szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi pracami.
 6. Termin realizacji zamówienia:
  1. I część zamówienia: 45 dni od daty zawarcia umowy.
  2. II część zamówienia: 45 dni od daty zawarcia umowy.
 7. Termin rękojmi i gwarancji
  1. Okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi gwarancji (minimum 2 lata) rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji.
  2. Okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
  3. Gwarancja nie obejmuje aktów wandalizmu, dewastacji, samodzielnych napraw i przeróbek oraz eksploatacji urządzeń niezgodnie w przeznaczeniem
 8. Forma i warunki płatności
  Zapłata dla Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi w formie przelewu na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury (data wpływu do Zamawiającego). Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego zamówienia.
 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków
  1. I część zamówienia:
   1. w zakresie braku wykluczenia z postępowania:
    Wykonawca spełni warunek jeśli posiada odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - należy dołączyć do oferty.
   2. w zakresie wiedzy i doświadczenia
    Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za dostawę o podobnym charakterze Zamawiający uzna wykonanie minimum 1 dostawy wraz z montażem wyposażenia siłowni zewnętrznej o wartości minimum 30.000 zł brutto każda - należy dołączyć do oferty wykaz dostaw wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane.
  2. II część zamówienia:
   1. w zakresie braku wykluczenia z postępowania:
    Wykonawca spełni warunek jeśli posiada odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - należy dołączyć do oferty.
   2. w zakresie wiedzy i doświadczenia
    Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za dostawę o podobnym charakterze Zamawiający uzna wykonanie minimum 1 dostawy wraz z montażem wyposażenia placu zabaw o wartości minimum 30.000 zł brutto każda - należy dołączyć do oferty wykaz dostaw wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane.
 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert - dotyczy każdej z części zamówienia.
  1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
   1. "Łączna cena ofertowa brutto" - C,
   2. "Termin gwarancji" - Gw,
  2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
   KryteriumWaga [%]Liczba punktówSposób oceny wg wzoru
   łączna cena ofertowa brutto85%85C=cena najtańszej oferty / cena badanej oferty *85 pkt
   Termin gwarancji15%15
   1. 2 lata - 0 pkt.
   2. 3 lata - 5 pkt.
   3. 4 lata - 10 pkt.
   4. 5 lat - 15 pkt
   RAZEM100%100 
  3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
   L = C + Gw
   gdzie:
   L - całkowita liczba punktów,
   C - punkty uzyskane w kryterium "Łączna cena ofertowa brutto",
   Gw - punkty uzyskanie w kryterium "Termin gwarancji",
  4. Ocena punktowa w kryterium "Łączna cena ofertowa brutto" dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej - 85%.
  5. Ocena punktowa w kryterium "Termin gwarancji" dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym w zakresie oświadczenia Wykonawcy o terminie gwarancji - 15 %

   Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata od daty odbioru końcowego zadania, zaś maksymalny okres gwarancji dopuszczalny przez Zamawiającego wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego zadania. Termin gwarancji jest tożsamy z terminem rękojmi.

   Zamawiający przyzna następującą ilość punktów w kryterium Termin oferowanej gwarancji (Gw) :
   1. za oferowanie przez Wykonawcę minimalnego wymaganego terminu gwarancji wynoszącego 2 lata - 0 pkt.
   2. za oferowanie przez Wykonawcę przedłużonego terminu gwarancji wynoszącego 3 lata - 5 pkt.
   3. za oferowanie przez Wykonawcę przedłużonego terminu gwarancji wynoszącego 4 lata - 10 pkt.
   4. za oferowanie przez Wykonawcę przedłużonego terminu gwarancji wynoszącego 5 lat - 15 pkt

   W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z wymogami niniejszego zapytania.

   W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat, Zamawiający przyzna punkty odpowiadające temu okresowi.
  6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 11. Informacja o wymaganych dokumentach
  1. W ramach oferty należy złożyć:
   1. formularz oferty wraz z załącznikiem cenowym (zał. nr 3 do zapytania),
   2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
   3. wykaz dostaw (zał. nr 4 do zapytania) wraz z np. referencjami,
   4. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. nr 5 do zapytania).
  2. Przed zawarciem umowy należy złożyć:
   1. wszelkie certyfikaty,
   2. karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża.

  Dokumenty składane jako oryginały winny być opatrzone podpisem osoby upoważnionej a kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 12. Informacja o podwykonawcach.
  Zamawiający nie dopuszcza powierzenia prac/realizacji umowy podwykonawcom.
 13. Termin związania ofertą.
  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczony od dnia następnego po upływie terminu składania ofert.
 14. Odrzucenie oferty.
  Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
  1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
  2. został złożona przez podmiot:
   1. niespełniający warunków udziału w niniejszym postępowaniu
   2. powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 562) lub
  3. został złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 15. Warunki zmiany umowy.
  1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
   1. aktualizacji stawki VAT; w sytuacji gdy w okresie realizacji umowy ulegnie ona zmianie ustawowej odpowiednio zostanie zaktualizowana wartość wynagrodzenia brutto,
   2. zmiany terminu realizacji umowy; w sytuacji, gdy na skutek niesprzyjających okoliczności, dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji okaże się niemożliwe. Za takie okoliczności uznaje się w szczególności wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
   3. zmniejszenia zakresu świadczenia w ramach przedmiotu zamówienia, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania/części zamówienia wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
   4. zwiększenia zakresu świadczenia w ramach przedmiotu zamówienia, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania/części zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
    • tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego lub
    • danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
 16. MOŻLIWOŚĆ ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w niniejszej sprawie w całości bądź w części będącej przedmiotem zamówienia bez wyboru ofery.
 17. Załączniki
  1. Opis przedmiotu zamówienia części I zamówienia - zał. nr 1 (269 KB) PDF
  2. Opis przedmiotu zamówienia części II zamówienia - zał. nr 2 (529 KB) PDF
  3. Formularz ofertowy - zał. nr 3a (205 KB) PDF i 3b (213 KB) PDF
  4. Wykaz dostaw - zał. nr 4 (72 KB) ZIP
  5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - zał. nr 5 (179 KB) PDF
  6. Projekt umowy - zał. nr 6 (276 KB) PDF

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 16.04.2018 R.

Gryfino, dnia 16 kwietnia 2018 r.

RI.2721.02.2018.SD

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna".

Niniejszym informujemy, iż Zamawiający dokonuje modyfikacji ww. zapytania ofertowego w następujący sposób:

 1. Pkt IV. zapytania otrzymuje brzmienie:
  1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 13.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 - sala obrad (I piętro).

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 25.04.2018 R.

Gryfino, dnia 24 kwietnia 2018 r.

RI.2721.02.2018.SD

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-04-10 13:09:42
data ostatniej aktualizacji: 2018-05-10 11:29:00

Strona odwiedzona 593 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.