Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetarguDnia 29 maja 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Nieruchomość oznaczona nr działki 397 o pow.0,18ha, położona w obrębie Nawodna, gmina Chojna, stanowi własność Skarbu Państwa. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00059061/9.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 2
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości 8 000,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 8 160,00zł
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
  Ryszard, Dorota Juzyszyn

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Nawodnej

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 397 o pow.0,18ha, położonej w obrębie Nawodna, gmina Chojna stanowiącej własność Skarbu Państwa

Nieruchomość oznaczona nr działki 397 o pow.0,18ha, położona w obrębie Nawodna, gmina Chojna, stanowi własność Skarbu Państwa dla której jest urządzona Kw SZ1Y/00059061/9. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytki orne - Ps VI. Działka jest o zróżnicowanej powierzchni terenu, z widocznymi skarpami, spadkiem w kierunku południowo-zachodnim i rowami melioracyjnymi przy granicy. Kształt działki zbliżony do wąskiego trapezu. Teren częściowo zadrzewiony zakrzaczony nie ogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dla nieruchomości nie ma obowiązującego planu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna przyjętym Uchwałą Nr XL/352/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15.04.2014r. teren działki oznaczony jest jako obszar rolnictwa w granicach terenów rozwojowych, położony w terenie pośredniej i częściowo ograniczonej ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza wynosi 8 000,00zł
Wadium wynosi 800,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja /wtorek/ 2018r. o godz. 9.00. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w sali posiedzeń, komisji i klubów (III piętro).

Warunki przetargu:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku Gospodarki Żywnościowej SA nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 25 maja 2018r. (piątek). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 5. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 6. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 32 oraz pod nr tel. (0-91) 416 22 15 wew.151. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2018-04-26 07:53:23
data ostatniej aktualizacji: 2018-05-30 10:33:02

Strona odwiedzona 535 razy
Inf. przygotowana przez: Anna Nikitińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.