Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera:
  ofertę nr 3 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego PROMEL Robert Jeszke, Biechówko 31A, 86-Drzycim, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - cena, 40 % okres dodatkowej gwarancji. Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 3. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 4. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia

Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 01.06.2018 R.

Gryfino, 30 maja 2018 r.

RI.2720.06.2018.SD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonuje następującą modyfikację SIWZ:

 1. W treści SIWZ:
  1. po pkt. III. 1.4 ust. 1c dodaje się pkt. 1d o treści:
   W związku z decyzją Burmistrza Cedyni z 18 grudnia 2014 r. określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia oraz mając na uwadze, że teren przedsięwzięcia znajduje się na obszarze Natura 2000 tj. obszarze specjalnej ochrony ptaków Ostoja Cedyńska PLB320017 wszelkie prace można rozpocząć najwcześniej 15.10.2018 r.
  2. pkt. X.1 otrzymuje brzmienie:
   Termin wykonania zamówienia: 15 październik 2018 - 31 stycznia 2019 r.
 2. dodaje się załącznik nr 13 do SIWZ pn. "Dokumentacja formalno-prawna"
 3. We wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ:
  1. w § 4 ust. 1 wzoru umowy po kropce dodaje się zapis: Termin rozpoczęcia robót nie może być wcześniejszy niż 15.10.2018
  2. § 3 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
   Termin płatności za wykonane roboty wynosi do 14 dni licząc od daty wpływu do Starostwa Powiatowego w Gryfinie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru robót wykonanych bez usterek, potwierdzonego komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika i inspektora nadzoru.

Zmienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 22.06.2018 R.

Gryfino, dnia 22 czerwca 2018 r.

RI.2720.06.2018.SD

INFORMACJA
z dnia 22.06.2018 r.
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 22.06.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły 4 oferty.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 702.538,49 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-05-22 12:18:04
data ostatniej aktualizacji: 2018-07-19 14:58:49

Strona odwiedzona 803 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.