Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Ogłoszenie dot. nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w m. Osinów Dolny, gmina Cedynia, przeznaczonej do dzierżawy

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r., poz. poz. 1490 j.t.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 28. 06. 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. część nieruchomości oznaczonej numerem działki 239/20 o pow. 2,0298ha, położona w obrębie ewidencyjnym Osinów Dolny, gmina Cedynia, KW - SZ1Y/00036852/4.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego (netto) 4 450,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu -
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:
  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

STAROSTA GRYFIŃSKI OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres czasu do 3 lat z przeznaczeniem jej cele parkingowe - miejsca postojowe

Przedmiotem dzierżawy jest cześć - 0,2600 ha (zgodnie z załącznikiem graficznym) nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Osinów Dolny, gmina Cedynia, oznaczonej numerem działki 239/20, księga wieczysta nr SZ1Y/00036852/4 o powierzchni 20 298 m2.

Nieruchomość położona w obrzeżnej, południowo - zachodniej części wsi w bezpośrednim sąsiedztwie byłego drogowego przejścia granicznego Osinów Dolny Hohenwutzen oraz rzeki Odry, stanowiącej granicę Państwa. Dostęp do rzeki ograniczony częściowo poprzez stromą skarpę. Od strony wschodniej działka graniczy z drogą dojazdową Teren porośnięty naturalną szatą roślinną. Warunki geotechniczne gruntu dobre.

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/337/2018 RM w Cedyni, z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osinów Dolny, gmina Cedynia działka nr 239/20 oznaczona jest symbolem 1KS 1 - tereny obsługi komunikacji samochodowej - parkingi publiczne. Nieruchomość jest obciążona służebnością dojazdu w celu uzyskania dostępu do drogi na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 239/8.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za dzierżawę części przedmiotowej nieruchomości oznaczonej nr działki 239/20 wynosi 4 450,00 zł netto

Wadium wynosi 500,00 zł

Przetarg na oddanie części przedmiotowej nieruchomości w dzierżawę odbędzie się w dniu 28. 06. 2018 r. (czwartek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 10.00.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku Gospodarki Żywnościowej SA nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 25. 06. 2018 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy oraz zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 100,00 zł.
 4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 6. Informacje o przetwarzaniu danych: administratorem danych osobowych Petentów jest Starosta Gryfiński. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi. Petentowi przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Petent ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.W celu realizacji przysługujących Petentowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Petent wyraża zgodę na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie usługi dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu oraz projektem umowy dzierżawy i załącznikiem graficznym w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 125.

Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-06-01 11:32:33
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-29 08:23:10

Strona odwiedzona 418 razy
Inf. przygotowana przez: Jolanta Ilińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.