Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Zaproszenie do składania ofert pn. "Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie - Etap I"

Rozstrzygnięcie:

Zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy Zakład Usług Budowlanych Łukasz Nazimek z siedzibą przy ul. Zielonej 15 , 74-500 Chojna z oferowaną ceną w wysokości 145.573,49 zł brutto.

Gryfino, dnia 25 lipca 2018 r.

RI.2721.7.2018.SD

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie
pn.: "Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie - Etap I"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych informacji:

 1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu i odbudowie części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie, stanowiącego I etap zadania obejmującego zakres 20B-30B (ok 80 mb obustronnie).
  1. Opis zamówienia.
   Zakres przedmiotu zamówienia:
   1. Rozbiórka budynku gospodarczego.
   2. Odgrzybienie oraz oczyszczenie muru.
   3. Przemurowania i uzupełnienia muru.
   4. Wykonanie zadaszenia muru z cegły.
   5. Drewniana konstrukcja zadaszenia baszty (czatowni).
   6. Spoinowanie muru z cegły i kamienia.
  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawiera przedmiar stanowiący zał. nr 2, dokumentacja projektowa stanowiąca zał. nr 3 oraz wzór umowy stanowiący zał. nr 4 do niniejszego zaproszenia.
  3. Zakres zamówienia obejmuje wyłącznie odcinki 20B-30B (obustronnie) oraz zadaszenie baszty.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:
  Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
  1. posiada własne doświadczenie polegające na tym, że w sposób należyty wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na renowacji zabytków.
   Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wykazu wykonanych usług (zał. nr 5) oraz załączenia dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane.
  2. dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi - kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym uprawnienia wynikające z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10)
   Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wykaz osób (zał. nr 6), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 3. Termin realizacji zamówienia:
  2 miesiące od daty przekazania placu budowy.
 4. Kryterium oceny ofert: cena 100 %
 5. Termin i sposób płatności:
  Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza:
  1. płatność częściową po wykonaniu 50% przedmiotu zamówienia potwierdzonego częściowym protokołem odbioru robót zatwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
  2. płatność końcową, po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem końcowym odbioru robót budowlanych,
 6. Opis sposobu przygotowania oferty.
  Na ofertę składa się wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia . Do oferty należy załączyć:
  1. odpowiedni do formy prawnej dokument z rejestru przedsiębiorców, tj. odpis z KRS lub CEIDG Wykonawcy składającego ofertę.
  2. Wykaz wykonanych usług potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z załącznika nr 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług.
  3. Wykaz osób wg wzoru z załącznika nr 6
 7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Z-ca Naczelnika Wydziału Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Marcin Wypchło tel. 91/40 45 000 wew. 249.
  Pytania można również kierować na adres: przetargi@gryfino.powiat.pl
 8. Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2018 r. do godz. 133o w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11. Ofertę przesłaną pocztą bądź kurierem uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do terminu składania ofert.
 9. Klauzula informacyjna RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) DZ.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 dalej RODO, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   Starosta Gryfiński
   ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
   telefon: 91 40 45 000 wew. 215
   e-mail: iod@gryfino.powiat.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 li. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie - Etap I",
  4. w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
   1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
   2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
  6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
  7. posiada Pani/Pan:
   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
   3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
   4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  8. nie przysługuje Pani/Panu:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Gwarancja i rękojmia
  1. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace budowlane na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Termin rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.
  2. Szczegółowe postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte są we wzorze umowy.
 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji.
  2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
  3. Wybrany Wykonawca zobowiązany się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej przed podpisaniem umowy.
 12. Inne postanowienia
  1. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na fakt, że dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi do złożenia ofert dodatkowych.
  2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy - zał. nr 1 (12 KB) ZIP
 2. przedmiar robót - zał. nr 2 (674 KB) PDF
 3. dokumentacja projektowa - zał. nr 3 (65 MB) ZIP
 4. wzór umowy - zał. nr 4 (674 KB) PDF
 5. wykaz wykonanych usług - zał.nr 5 (10 KB) ZIP
 6. wykaz osób - zał. nr 6 (10 KB) ZIP

data opublikowania: 2018-07-25 13:53:54
data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 08:36:48

Strona odwiedzona 568 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.