Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozbiórka budynku gospodarczego w Trzcińsku Zdrój

Rozstrzygnięcie:

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 Wykonawcy SPB Iwona Miłoszewska ul. Grzybowska 99, 05-520 Parcela, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) tj. "Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia" w związku z art. 90 ust 3 (Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny)
 2. Zamawiający wybiera oferty nr 2 Wykonawcy VMG Polska Sp. z o.o. ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt. (72.902,10 zł brutto, 30.09.2018 r.)
 3. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - cena, 40 % termin wykonania zamówienia. Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 4. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 5. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia

Do pobrania:

Informacja do ogłoszenia z dnia 24.08.2018 r.

INFORMACJA
z dnia 24.08.2017 r.
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ?Rozbiórka budynku gospodarczego w Trzcińsku Zdrój?

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 23.08.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęło 6 ofert.
Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 349.350,00 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena w zł brutto
60%
Termin wykonania
40%
Termin gwarancji oraz warunki płatności
1.SPB Iwona Miłoszewska
ul. Grzybowska 99, 05-520 Parcela
58.978,5030.09.2018WG SIWZ
2.VMG Polska Sp. z o.o.
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa
72.902,1030.09.2018WG SIWZ
3.Usługi Melioracyjne S.C. K.Wielkopolski, Z. Sędłak,
74-100 Gryfino, ul. Garbarska 1/12
274.748,9030.09.2018WG SIWZ
4.FHU Mirosław Ruszkowski
ul. Poznańska 16/5, 64-915 Jastrowie
156.052,1330.09.2018WG SIWZ
5.WiW plus Sp. z o.o.
ul. Rylska 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
119.310,0030.09.2018WG SIWZ
6.PW SKOROBOGATY Tadeusz Skorobogaty
74-400 Dębno, ul. 1 Armii 10
82.410,0030.09.2018WG SIWZ

data opublikowania: 2018-08-07 15:34:58
data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 14:34:44

Strona odwiedzona 764 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.