Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Modernizacja instalacji c.o. w sali gimnastycznej przy SOSW w Chojnie"

Rozstrzygnięcie:

Zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy ARTSON S.C. Krzysztof Kwietniowski i S-ka, przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 21, 71-410 Szczecin z oferowaną ceną w wysokości 64.944,00 zł brutto.

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych informacji:

 1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji c.o. w sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie.
  1. Opis zamówienia.
   Zakres zamówienia obejmuje:
   1. wykonanie dokumentacji modernizacji instalacji c.o.
   2. wykonanie robót polegających na modernizacji instalacji c.o.
  2. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2 do zaproszenia
  3. Dla właściwego przygotowania oferty Zamawiający należy zapoznać się z warunkami lokalnymi realizacji przedmiotu zamówienia (wizja lokalna) po uprzednim kontakcie z Zamawiającym.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  30 dni od daty zawarcia umowy.
 3. Kryterium oceny ofert: cena 100 %
 4. Termin i sposób płatności:
  Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza:
  1. płatność częściową po wykonaniu 50% przedmiotu zamówienia potwierdzonego częściowym protokołem odbioru robót zatwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
  2. płatność końcową, po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem końcowym odbioru robót budowlanych,
 5. Opis sposobu przygotowania oferty.
  Na ofertę składa się wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia. Do oferty należy załączyć:
  1. odpowiedni do formy prawnej dokument z rejestru przedsiębiorców, tj. odpis z KRS lub CEIDG Wykonawcy składającego ofertę.
 6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Naczelnik Wydziału Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Andrzej Krzemiński tel. 91/40 45 000 wew. 244.
  Pytania można również kierować na adres: przetargi@gryfino.powiat.pl
 7. Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.08.2018 r. do godz. 13.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11. Ofertę przesłaną pocztą bądź kurierem uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do terminu składania ofert.
 8. Klauzula informacyjna RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) DZ.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 dalej RODO, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   Starosta Gryfiński
   ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
   telefon: 91 40 45 000 wew. 215
   e-mail: iod@gryfino.powiat.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 li. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Modernizacja instalacji c.o. w sali gimnastycznej przy SOSW w Chojnie",
  4. w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
   1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
   2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
  6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
  7. posiada Pani/Pan:
   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
   3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
   4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  8. nie przysługuje Pani/Panu:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Gwarancja i rękojmia
  1. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace budowlane na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Termin rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.
  2. Szczegółowe postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte są we wzorze umowy.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy - zał. nr 1 (12 KB) ZIP
 2. opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 (46 KB) PDF
 3. wzór umowy - zał. nr 3 (175 KB) PDF

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 14.08.2018 R.

Gryfino, dnia 14 sierpnia 2018 r.

RI.2721.8.2018.SD

Dotyczy: postępowania pn. "Modernizacja instalacji c.o. w sali gimnastycznej przy SOSW w Chojnie".

Niniejszym Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji warunków przedmiotowego zaproszenia do złożenia oferty tj.:

 1. pkt 1.1 zaproszenia otrzymuje brzmienie:
  1.1. Opis zamówienia.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  1. wykonanie dokumentacji powykonawczej modernizacji instalacji c.o.
  2. wykonanie robót polegających na modernizacji instalacji c.o.
 2. pkt 9 ppkt 1.zaproszenia otrzymuje brzmienie:
  1. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości:
   1. na wykonane prace budowlane na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
   2. na materiały i urządzenia obowiązuje termin gwarancji producenta.
 3. Termin rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.

Zmiany zapisów w załącznikach do zaproszenia są konsekwencją niniejszej modyfikacji.

data opublikowania: 2018-08-09 15:14:23
data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 08:34:15

Strona odwiedzona 520 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.