Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 8 listopada 2018 r.

Nr sprawy: RI.2720.04.2018.SD

Zamawiający:
Powiat Gryfiński
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający odrzuca oferty następujących Wykonawców:
  1. NBQ Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 10c, 70-655 Szczecin,
  2. Zachodnie centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp z o.o Ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp.
  na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) uPzp tj. "Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą."
  Ww. Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i nie przedłużyli okresu ważności wadium
 2. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DARO Dariusz Czapla, ul. Kuratowskiej 5/9, 66-400 Gorzów Wlkp. która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 3. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - cena, 40 % - doświadczenie osób. Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 4. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 5. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia

Do pobrania:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj""

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 14.08.2018 R.

Gryfino, dnia 14 sierpnia 2018 r.

RI.2720.04.2018.SD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj"".

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy następującą modyfikację SIWZ:

 1. Nazwa postepowania otrzymuje nazwę "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie"
 2. W Części III SIWZ w pkt 1, pkt 1.3 oraz pkt 2.1 nazwa inwestycji otrzymuje brzmienie:. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie"
 3. W Części III SIWZ pkt 8.2 adres internetowy otrzymuje brzmienie: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=ogia_prne_1&nr=4682
 4. W Części III SIWZ pkt 8.3 termin realizacji dokumentacji oraz robót budowlanych otrzymuje brzmienie 20 miesięcy od daty zawarcia umowy (planowany termin zawarcia umowy: sierpień 2018 r.)
 5. W Części III SIWZ pkt 9 wartość wykonania dokumentacji wykonawczej oraz robót budowlanych wynosi 15 .117.846,00 zł brutto w tym:
  1. wykonanie dokumentacji wykonawczej : 430.500,00 zł brutto
  2. wykonanie robót budowalnych 14.687.346,00 zł brutto
 6. Część X SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Termin zakończenia realizacji umowy: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz robót budowlanych.
 7. W Części XIV SIWZ pkt 1.3 otrzymuje brzmienie:
  1.3 Wadium w pieniądzu wpłacać należy na konto nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850. Dokument przelewu należy opisać: "Wadium na przetarg - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie"
 8. W Części XVI SIWZ w pkt 12 nazwa zamówienia otrzymuje brzmienie "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie"
 9. W załączniku nr 8 do SIWZ - Wzór umowy w § 1 oraz w załączniku nr 1 do umowy nazwa zamówienia otrzymuje brzmienie:
  "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie"
 10. W załączniku nr 8 do SIWZ - Wzór umowy w § 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
  1. Planowany termin zakończenia realizacji umowy: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz robót budowlanych
  2. Planowany termin zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz robót budowlanych przypada w miesiącu sierpniu br. z terminem realizacji robót wynoszącym 20 miesięcy od dnia jej podpisania.
 11. W załączniku nr 8 do SIWZ - Wzór umowy dodaje się § 16 w brzmieniu:
  § 16
  Zamawiający i Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia ustalają postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych, które Zamawiający będzie przetwarzał w toku realizacji niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu.
  1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 40 45 000 wew. 215; e-mail: iod@gryfino.powiat.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy na zadanie "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie"".
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
   1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
   2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
  6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
  7. Właściciel danych osobowych posiada:
   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
   2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
   3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
   4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO
  8. Nie przysługuje właścicielowi danych osobowych:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Do pobrania:

Informacja do ogłoszenia z dnia 27.08.2018 r.

INFORMACJA
z dnia 27.08.2017 r.
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 24.08.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły 4 oferty.
Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 261.513,84 zł brutto

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

data opublikowania: 2018-08-14 14:52:51
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-09 14:52:34

Strona odwiedzona 702 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.