Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Wykonanie dokumentacji projektowej systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie

Rozstrzygnięcie:

Zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wybiera ofertę nr 2 Wykonawcy MULTI SYSTEM Paweł Oleszkiewicz , ul. Welecka 4E, 72-006 Mierzyn. Poniżej zestawienie złożonych ofert.

Lp.WykonawcaCena brutto
1.ELJOT-Systemy Sp.z o.o.
ul. Fabryczna 35/1, 65-463 Zielona Góra
24.354,00
2.MULTI SYSTEM Paweł Oleszkiewicz,
ul. Welecka 4E, 72-006 Mierzyn
3.690,00
3.Centrum Systemów Bezpieczeństwa
Krzysztof Borowy,
73-108 Reptowo, Reptowo 83c
5.658,00
4.ZETEL Sp. z o.o.
ul. Monte Cassino, 18A/206, 70-467 Szczecin
13.960,50

Zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonanie dokumentacji projektowej systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych informacji:

 1. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie technicznej dokumentacji projektowej systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie.
  1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w celu prawidłowego wykonania zamówienia zalecana jest wizja lokalna (budynek Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91) po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu takiej potrzeby.
  2. Szczegółowe wytyczne i warunki realizacji zamówienia zawiera załącznik do niniejszego zaproszenia oraz wzór umowy.
  3. Zakres prac projektowych i przyjęte rozwiązania Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w terminie 3 dni po zawarciu umowy w formie protokołu uzgodnień.
 2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy
 3. Podstawa odbioru przedmiotu zamówienia:
  1. protokół odbioru dokumentacji
 4. Płatność:
  Termin wykonania zamówienia uznaje się jako termin protokolarnego przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Protokół zdawczo - odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury zostanie sporządzony i podpisany w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentacji po sprawdzeniu jej przez przedstawiciela Zamawiającego.
  Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Andrzej Krzemiński tel. 91 40 45 000 wew. 244.
 6. Miejsce i termin składania ofert.
  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 września 2018 r. do godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11. lub na adres email przetargi@gryfino.powiat.pl
  2. Do oferty należy załączyć odpis z KRS lub CEIDG Wykonawcy składającego ofertę.
  3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 7. Kryterium oceny ofert:
  100% cena oferty
 8. Inne postanowienia
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia.

W załączeniu:

 1. opis przedmiotu zamówienia PDF
 2. formularz ofertowy ZIP
 3. projekt umowy PDF
 4. rzut pomieszczeń parteru PDF

data opublikowania: 2018-09-11 08:16:17
data ostatniej aktualizacji: 2018-09-28 12:47:43

Strona odwiedzona 418 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wypchło
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.