Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Ogłoszenie dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 328/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Osinów Dolny, gmina Cedynia

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. t.j. z 2014 r., poz. 1490).

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 07. 11. 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu była:
  1. nieruchomość oznaczona numerem działki 328/2 o pow. 0,1840 ha - obręb ewidencyjny Osinów Dolny, gmina Cedynia, KW - SZ1Y/00067877/1.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 5
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie wybrania żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 125 000,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu (netto) 150 000,00 zł
  3. informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: H.A.K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Osinowie Dolnym, gmina Cedynia.

STAROSTA GRYFIŃSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Osinów Dolny, gmina Cedynia, oznaczona numerem działki 328/2 o pow. 0,1840 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00067877/1, stanowiąca własność Skarbu Państwa.

Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z zapisami ewidencji gruntów posiada użytek Bp. Działka zlokalizowana w przygranicznej wsi Osinów Dolny, położonej w południowo - zachodniej części gminy Cedynia, przy drodze wojewódzkiej nr 126. Działka położona jest w pobliżu dużego targowiska. Najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy usługowo-handlowej, obsługi komunikacji oraz tereny niezabudowane. Działka jest płaska, o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu. Zgodnie z uchwałą nr XXXII/337/2018 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Osinów Dolny dla działki zostało ustalone przeznaczenie jako zabudowa produkcji i usług (lokalizacja obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej), uzupełniające przeznaczenie tego terenu to place parkingowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125 000,00 zł netto

Wadium wynosi 12 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 07. 11. 2018 r. (środa) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 10.00.

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 10. 08. 2018 r.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Bank Gospodarki Żywnościowej SA nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 02. 11. 2018 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy oraz zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu wraz z doliczonym podatkiem VAT, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 5. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 8. Informacje o przetwarzaniu danych: administratorem danych osobowych Petentów jest Starosta Gryfiński. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi. Petentowi przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Petent ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji przysługujących Petentowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Petent wyraża zgodę na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie usługi dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 125.

Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2018-09-28 09:11:16
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-15 07:46:18

Strona odwiedzona 445 razy
Inf. przygotowana przez: Jolanta Ilińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.