Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Dostawa 9-osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie

Rozstrzygnięcie:

Zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty.

Gryfino, dnia 22 października 2018 r.

RI.2721.15.2018.MW

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Dostawa 9-osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych informacji:

 1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91B
  Parametry przedmiotu zamówienia wraz z warunkami dostawy ujęte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  10 grudnia 2018 r.
 3. Kryterium oceny ofert:
  cena 100 %
 4. Termin i sposób płatności:
  Płatność przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Opis sposobu przygotowania oferty.
  Na ofertę składa się wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do oferty należy załączyć co najmniej:
  1. odpowiedni do formy prawnej dokument z rejestru przedsiębiorców, tj. odpis z KRS lub CEIDG Wykonawcy składającego ofertę,
  2. dokument potwierdzający spełnianie przez oferowany samochód wymagań stawianych przez Zamawiającego z zawierający określenie marki i modelu, opis parametrów technicznych i pozostałych warunków
 6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Marcin Wypchło tel. 91/40 45 000 wew. 249.
  Pytania można również kierować na adres: przetargi@gryfino.powiat.pl
 7. Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.11.2018 r. do godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11. Ofertę przesłaną pocztą bądź kurierem uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do terminu składania ofert.
 8. Klauzula informacyjna RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) DZ.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 dalej RODO, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   Starosta Gryfiński
   ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
   telefon: 91 40 45 000 wew. 215
   e-mail: iod@gryfino.powiat.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 li. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Dostawa 9-osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie".
  4. w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
   1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
   2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
  6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
  7. posiada Pani/Pan:
   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
   3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
   4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  8. nie przysługuje Pani/Panu:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Gwarancja i rękojmia
  Szczegółowe postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte są we wzorze umowy i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 10. Inne postanowienia
  1. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na fakt, że dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi do złożenia ofert dodatkowych.
  2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

W załączeniu:

data opublikowania: 2018-10-24 13:37:05
data ostatniej aktualizacji: 2018-12-04 12:51:29

Strona odwiedzona 640 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wypchło
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.