Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Dostawa i montaż systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 15 listopada 2018 r.

RI.2720.16.2018.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa i montaż systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie"

Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt 7) oraz 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

Zamawiający unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) uPzp tj. "cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

Uzasadnienie faktyczne:
Kwota oferty wynosi 288.574,45 zł brutto zaś na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 186.480,96 zł brutto.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 02.11.2018 R.

Gryfino, dnia 30 października 2018 r.

RI.2720.16.2018.SD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa i montaż systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie".

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy następującą modyfikację SIWZ:

§ 4 pkt 8 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny. W przypadku wad nienaprawialnych wyposażenie podlega wymianie na nowe na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku trzykrotnej naprawy usterek w wyposażeniu "naprawialnym", kolejna usterka kwalifikuje sprzęt do wymiany na nowy na koszt i ryzyko Wykonawcy."

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 07.11.2018 R.

Gryfino, dnia 7 listopada 2018 r.

RI.2720.16.2018.SD

INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
z dnia 06.11.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa i montaż systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 06.11.2018 tj. do terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 186.480,96 zł brutto.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-10-25 13:09:57
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-21 14:07:42

Strona odwiedzona 687 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.