Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowie boiska sportowego przy SOSW w Chojnie

Gryfino, dnia 9 stycznia 2019 r.

RI.272.1.01.2019.SD

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowie boiska sportowego przy SOSW w Chojnie"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie istniejącego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz podbudowy, wykonaniu nowych warstw podkładowych oraz nawierzchni sztucznej.
  1. Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac projektowych:
   1. projekt budowlano - wykonawczy w branżach:
    • architektura
    • konstrukcja
    • sieci zewnętrzne: wod-kan, ewentualnie elektroenergetyczna (rozważa się montaż lamp oświetleniowych), podłączenie się do istniejących przyłączy, odprowadzenie wód opadowych, odwodnienie projektowanego boiska
    • zagospodarowanie terenu: ogrodzenie, piłko chwyty,
   2. wykonanie wtórnika w zakresie niezbędnym do opracowania projektu
   3. uzyskanie uzgodnień wymaganych przepisami prawa budowlanego
   4. przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. zamówień publicznych
   5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
   6. sporządzenie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ustali wytyczne do projektowania i kosztorysowania z Zamawiającym i Użytkownikiem (protokół uzgodnień) jako podstawę do rozpoczęcia prac projektowych.
  3. Lokalizacja inwestycji: działka nr 186/2 obręb Chojna 2.
  4. Dla właściwego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.
  5. Wykonawca zobowiązuje się opracować projekt (z podziałem na branże) w 3 egz., kosztorys inwestorski w 1 egz, przedmiary robót w 1 egz., szczegółowa specyfikacja techniczna w 1 egz.
   Wszystkie opracowania po 1 egz. na płycie CD (kosztorysy w formacie PDF i ATH).
  6. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia tj. art. 29-31 ustawy Pzp (szczególnie z uwzględnieniem art. 29 ust.3 tj.: "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny")
   oraz być zgodna z:
   1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),
   2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422),
   3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),
   4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129),
   5. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),
   6. Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawców mediów w zakresie opracowania np. ENEA, PUK, operatorzy telekomunikacyjni itp.,
  7. Wykonawca będzie obowiązany do współpracy z Zamawiającym w trakcie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego m.in. w zakresie udzielania wyjaśnień/ odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zamówienia oraz w ciągu 3 lat od odbioru ww. dokumentacji do aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego (maksymalnie 3 aktualizacje) a także do zapewnienia wsparcia i udziału w ewentualnych konsultacjach.
  8. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przyjętych praw majątkowych.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  45 dni od daty podpisania umowy
 3. Płatność:
  Termin wykonania zamówienia uznaje się jako termin przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Protokół zdawczo - odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury zostanie sporządzony i podpisany w terminie do 14 dni od dnia złożenia dokumentacji po sprawdzeniu jej przez przedstawiciela Zamawiającego:
  Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Andrzej Krzemiński tel. 91 40 45 000 wew. 244.
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania korzystniejszych warunków lub prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy ZIP
 2. projekt umowy PDF
 3. rys. nr 1 PDF

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 16.01.2019 R.

W załączeniu:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 01.02.2019

Zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wybiera ofertę nr 6 Wykonawcy ERMS PLUS Kamila Karłowska, ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań. Poniżej zestawienie złożonych ofert.

Lp. Wykonawca Cena brutto
1. DREW-HAL Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K. z Krakowa, Plac na Groblach 5/15, 31-101 Kraków 42.927,00 zł
2. C+HOaR Aleksandra Wachnicka, Paweł Wachnicki S.C., ul. Narutowicza 14B/11, 70-240 Szczecin 18.573,00 zł
3. LandAR Projects Sp. z o.o. 03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 10a/37 24.902,91 zł
4. Portal-PP Sp. z o.o. Sp. K., ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, 70-300 Szczecin 15.990,00 zł
5. ATELIER Monika Cybal, ul. Poznańska 102, Czapury, 61-160 Poznań 16.600,00 zł
6. ERMS PLUS Kamila Karłowska, ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań 13.530,00 zł
7. PPHU BROS Piotr Porosa 61-695 Poznań, ul. Grota Roweckiego7 23.370,00 zł

 

data opublikowania: 2019-01-11 14:20:09
data ostatniej aktualizacji: 2019-02-01 14:35:49

Strona odwiedzona 638 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.