Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 4 zadania

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 7 lutego 2019 r.

ZD.272.1.2019.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gmina Gryfino, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń, zadanie IV - gmina Gryfino (cięcia pielęgnacyjne)".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2018 r., poz.1986 ze zmianami) informuje się, że Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził przetarg i wyłonił Wykonawców na poszczególne zadania:

 • Nr I - gmina Gryfino, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 2, GIEKATECH Grzegorz Kowalczyk, ul. Jaśminowa 42c Żórawki, 74-100 Gryfino, za kwotę brutto 243 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące 00/100 zł), wysokość kary za opóźnienie w wykonaniu zadania 2% i liczba faktur - 2;
 • Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 6, FWHU WYSZOMIRSKI Witold Wyszomirski, 74-300 Myślibórz, ul. Spokojna 3, za kwotę brutto 72 770,40 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt 40/100 zł), wysokość kary za opóźnienie w wykonaniu zadania 2% i liczba faktur - 1;
 • Nr III - gminy: Mieszkowice, Moryń i Cedynia, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 6, FWHU WYSZOMIRSKI Witold Wyszomirski, 74-300 Myślibórz, ul. Spokojna 3, za kwotę brutto 101 768,40 zł (słownie: sto jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem 40/100 zł.), wysokość kary za opóźnienie w wykonaniu zadania 2% i liczba faktur -1;
 • Nr IV - gmina Gryfino (cięcia pielęgnacyjne), jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 3 F.U.H. ELWI Żelech Łukasz, Żórawki, ul. Rumiankowa 2, 74-100 Gryfino za kwotę brutto 121 478,40 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 40/100 zł), wysokość kary za opóźnienie w wykonaniu zadania 2% i liczba faktur - 1;

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium "cena" - 60%, wysokość kary za opóźnienie w wykonaniu zadania - 20 %, liczba faktur - 20 %. Punktację złożonych ofert przedstawiono w załączniku nr 1.

Zamawiający informuje, że umowy zostaną zawarte nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 23.01.2019 R.

Gryfino, dnia 23 stycznia 2019 r.

ZD.272.1.2019.MW

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w postępowaniu pn. "Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gmina Gryfino, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń, zadanie IV - gmina Gryfino (cięcia pielęgnacyjne)"

 1. § 4 ust. 1 mowy stanowiącej załącznik nr 7a do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  "Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia do 30 kwietnia 2019r., z tym że
  1. wycinkę drzew należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019 r., a uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach w terminie do dnia 31.03.2019 r.
  2. podcinka, zrębkowanie, frezowanie pni oraz uprzątnięcie terenu prac należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2019 r.
  3. nasadzenia należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2019 r."
   W załączeniu poprawiony wzór umowy - załącznik nr 7a.
 2. W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 6a, 6b, 6c uszczegółowiono tabelę nr 1 "drzewa do wycinki", o wskazanie obwodów poszczególnych drzew.
 3. Zmieniono formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ, poprzez usunięcie terminów nasadzeń drzew z tabeli nr 2.
 4. Część VI pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
  "Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamiast oświadczenia Wykonawca może wykorzystać formularz JEDZ. (Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
 5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:
  Część XI SIWZ "Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert" w pkt 1 i 4 otrzymuje brzmienie:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 28 stycznia 2019 r. do godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, Kancelaria pok.11.
  4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 stycznia 2019 r. o godz. 10:45 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, pokój - sala posiedzeń I piętro.

Zmienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 28.01.2019 R.

Gryfino, dnia 28.01.2019 r.

Znak sprawy: ZD.272.1.2019.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. 1. W dniu 28.01.2019 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gmina Gryfino, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń, zadanie IV - gmina Gryfino (cięcia pielęgnacyjne)", dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.:
  • Zadanie I - 182 600,00 zł brutto;
  • Zadanie II - 64 928,00 zł brutto;
  • Zadanie III - 85 940,00 zł brutto;
  • Zadanie IV - 106 560,00 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2019r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty zostały podane w załączniku do niniejszej informacji.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Do pobrania:

data opublikowania: 2019-01-17 14:07:03
data ostatniej aktualizacji: 2019-02-07 13:29:10

Strona odwiedzona 576 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.