Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dwóch sal gimnastycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Gryfino, dnia 15 stycznia 2019 r.

RI.272.1.02.2019.SD

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dwóch sal gimnastycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na remoncie dwóch sal gimnastycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
  1. Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac projektowych:
   1. projekt budowlano - wykonawczy w branżach:
    • architektura
    • konstrukcja
    • sieci - c.o. i instalacja elektryczna,
   2. przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. zamówień publicznych
   3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
    Sala nr 1:
    • wymiana instalacji elektrycznej,
    • montaż nowego oświetlenia,
    • wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
    • wymiana posadzki,
    • malowanie ścian i sufitu,
    • montaż tablicy wyników sportowych,
    • montaż rolet zaciemniających i siatek ochronnych na okna,
    • montaż zestawu do gry w piłkę siatkową,
    • wymiana posadzki na balkonie i pomieszczeniach przyległych do sali gimnastycznej,
    Sala nr 2:
    • wymiana instalacji elektrycznej,
    • montaż nowego oświetlenia,
    • wymiana drzwi wejściowych,
    • uzupełnienie ubytków w ścianach i malowanie ścian,
    • wymiana posadzki.
  2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ustali wytyczne do projektowania i kosztorysowania z Zamawiającym i Użytkownikiem (protokół uzgodnień) jako podstawę do rozpoczęcia prac projektowych.
  3. Lokalizacja inwestycji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3 w Chojnie.
  4. Dla właściwego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Kontakt w sprawie wizji: Rafał Czubik - Kierownik Administracyjny, Tel. 531 802 852.
  5. Wykonawca zobowiązuje się opracować projekt (z podziałem na branże) w 3 egz., kosztorys inwestorski w 1 egz, przedmiary robót w 1 egz. , szczegółowa specyfikacja techniczna w 1 egz.
   Wszystkie opracowania po 1 egz. na płycie CD (kosztorysy w formacie PDF i ATH).
  6. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia tj. art. 29-31 ustawy Pzp
   (szczególnie z uwzględnieniem art. 29 ust.3 tj.: "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny")
   oraz być zgodna z:
   1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),
   2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422),
   3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),
   4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129),
   5. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),
   6. Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawców mediów w zakresie opracowania np. ENEA, PUK, operatorzy telekomunikacyjni itp.,
  7. Wykonawca będzie obowiązany do współpracy z Zamawiającym w trakcie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego m.in. w zakresie udzielania wyjaśnień/ odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zamówienia oraz w ciągu 3 lat od odbioru ww. dokumentacji do aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego (maksymalnie 3 aktualizacje) a także do zapewnienia wsparcia i udziału w ewentualnych konsultacjach.
  8. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przyjętych praw majątkowych.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  45 dni od daty podpisania umowy
 3. Płatność:
  Termin wykonania zamówienia uznaje się jako termin przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Protokół zdawczo - odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury zostanie sporządzony i podpisany w terminie do 14 dni od dnia złożenia dokumentacji po sprawdzeniu jej przez przedstawiciela Zamawiającego:
  Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest:
  • Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Andrzej Krzemiński tel. 91 40 45 000 wew. 244,
  • Podinspektor Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Jerzy Sawicki tel. 91 40 45 000 wew. 217
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania korzystniejszych warunków lub prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

W załączeniu:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 23.01.2019 R.

W załączeniu:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 23.01.2019 R.

Zamawiający informuje, że modyfikuje punkt 5 zaproszenia i nadaje mu brzmienie:

5. Miejsce i termin składania ofert.
Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. do godz. 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 01.02.2019

Zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wybiera ofertę nr 3 Wykonawcy ATELIER Monika Cybal, ul. Poznańska 102, Czapury, 61-160 Poznań. Poniżej zestawienie złożonych ofert.

Lp. Wykonawca Cena brutto
1. EKOBUD S.C. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi 89B, 95-061 Dmosin 89.790,00 zł
2. Krisbuilding Krzysztof Wysocki, ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno 17.220,00 zł
3. ATELIER Monika Cybal, ul. Poznańska 102, Czapury, 61-160 Poznań 9.500,00 zł
4. MB MAXIPROJEKT Beata Starzyńska,75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9 27.060,00 zł
5. C+HOaR Aleksandra Wachnicka, Paweł Wachnicki S.C., ul. Narutowicza 14b/11, 70-240 Szczecin 25.153,50 zł
6. Portal-PP Sp. z o.o. Sp. K., ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, 70-300 Szczecin 23.247,00 zł
7. PBI NAOS , ul. Chrobrego 24, 78-320 Połczyn Zdrój 19.680,00 zł
8. Architektura Plus Design Studio Michał Marczak, ul. Strawińskiego 15/42, 52-129 Wrocław 49.200,00 zł
9. EKOPROJECTS Sp. Z o.o.ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław 75.251,40 zł
10. BPiNB Mirosław Strugarek, ul. 11 Listopada 64/5, 74-101 Gryfino 29.274,00 zł
11. Pracownia Projektowa MILO 7 Miłosz Paweł Stachera, ul. Grochowa 14/7, 71-741 Szczecin 38.376,00 zł

 

data opublikowania: 2019-01-17 14:26:48
data ostatniej aktualizacji: 2019-02-01 14:55:12

Strona odwiedzona 684 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.