Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2019 roku z podziałem na 3 zadania

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 15.03.2019 R.

Gryfino, dnia 15.03.2019 r.

Znak sprawy: ZD.272.3.2019.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 15.03.2019 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2019 roku z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice" dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.:
  • Zadanie I - 236 160,00 zł brutto;
  • Zadanie II - 319 800,00 zł brutto;
  • Zadanie III - 190 650,00 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2019r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr
oferty
Nazwa(firma) i adres WykonawcyZADANIE IZADANIE IIZADANIE IIITermin
wykonania
zamówienia,
okres
gwarancji
oraz
warunki
płatności
Cena (brutto)dzienna
stawka
kary
Cena (brutto)dzienna
stawka
kary
Cena (brutto)dzienna
stawka
kary
1TRANS-MASZ S.A.
73-110 Stargard,
ul. Na Grobli 4
----293 970,002 %Zgodnie
z SIWZ
2EMULEX Kalinowski
Spółka z o.o.
ul. Cz. Tańskiego 16,
73-102 Stargard
301 104,002 %----Zgodnie
z SIWZ
3DATA TRANS
Usługi Sprzętowo-Transportowe
Roboty Drogowe
74-200 Pyrzyce,
ul. Podgrodzie 11
----260 760,002 %Zgodnie
z SIWZ
4S-PROBUD Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 6-8,
73-110 Stargard
--411 312,002 %--Zgodnie
z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 04.04.2019 R.

Gryfino, dnia 4 kwietnia 2019 r.

ZD.272.3.2019.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2019 roku z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zmianami) informuje się, że Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził przetarg i wyłonił Wykonawców na poszczególne zadania:

 • Nr I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 2, EMULEX Kalinowski Spółka z o.o. ul. Cz. Tańskiego 16, 73-102 Stargard, za kwotę brutto 301 104,00 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy sto cztery 00/100 zł), procentowa stawka dziennej kary za nierozpoczęcie robót 2%;
 • Nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 4, S-PROBUD Sp. z o.o. ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard, za kwotę brutto 411 312,00 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy trzysta dwanaście 00/100 zł), procentowa stawka dziennej kary za nierozpoczęcie robót 2%;
 • Nr III - gminy: Mieszkowice, Moryń i Cedynia, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 3, DATA TRANS Usługi Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe, ul. Podgrodzie 11, 74-200 Pyrzyce, za kwotę brutto 260 760,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00/100 zł.), procentowa stawka dziennej kary za nierozpoczęcie robót 2%.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium "cena" - 60%, procentowa stawka dziennej kary za nierozpoczęcie robót - 40 %. Punktację złożonych ofert przedstawiono w załączniku nr 1.

Zamawiający informuje, że umowy zostaną zawarte nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

data opublikowania: 2019-02-28 15:14:42
data ostatniej aktualizacji: 2019-04-04 14:51:21

Strona odwiedzona 323 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.