Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Rozeznanie rynku na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego

Gryfino, dnia 11 marca 2019 r.

RI.272.1.03.2019.SD

ROZEZNANIE RYNKU

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zwraca się z prośbą o wycenę usługi wykonania dokumentacji projektowej z wykonaniem niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem wszelkich pozwoleń formalno-administracyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie poniższych danych oraz załączników do niniejszego zapytania.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem docelowego zamówienia będzie wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zamówienia pn. Modernizacja energetyczna obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu.
   1. Zakres zamówienia obejmuje:
    1. wykonanie dokumentacji projektowej - szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 1 do niniejszego zapytania
    2. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
    3. sprawowanie nadzoru autorskiego - szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 2 do zapytania
   2. Zamawiający załącza posiadaną przez siebie dokumentację Program Funkcjonalno - Użytkowy (zał. nr 3 do zapytania) oraz audyt energetyczny (zał. nr 4 do zapytania), jako dokumenty pomocnicze przy wycenie usługi.
   3. Realizacja prac projektowych ma nastąpić w etapach:
    Etap I - obejmujący wykonanie inwentaryzacji na potrzeby projektu oraz wykonanie koncepcji projektowej przyjętych rozwiązań technologicznych;
    Etap II - obejmujący wykonanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę wraz ze złożeniem w imieniu Inwestora wniosku i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę;
    Etap III - obejmujący wykonanie pozostałej części dokumentacji projektowej, tj.: projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego;
    Etap IV - obejmujący wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o powyższą dokumentację projektową.
  2. Lokalizacja inwestycji: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie DOM z SERCEM, ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój - obiekt wpisany do rejestru zabytków.
 2. Wybrane warunki wykonania zamówienia wpływające na wysokość wynagrodzenia.
  1. Termin realizacji zamówienia:
   1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową, o której mowa w pkt. I w terminie do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym :
    • na wykonanie Etapu I - 1,5 miesiąca od daty zawarcia umowy
    • na wykonanie Etapu II - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
   2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową spełniające wymogi opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w w/w terminach. Wykonanie każdego etapu będzie potwierdzone protokołem.
   3. Po odbiorze prac projektowych w ramach Etapu II i po niezwłocznym upoważnieniu przez Zamawiającego Wykonawca złoży wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
  2. Warunki płatności:
   Zapłata należności z tytułu wystawionych faktur dokonywana będzie w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze odpowiednio:
   1. za wykonanie prac projektowych, w tym:
    • dla etapu I i II - 50% wartości prac projektowych po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę
    • dla etapu III - 50% wartości prac projektowych po przekazaniu i zatwierdzeniu dokumentacji (termin przeznaczony na sprawdzenie dokumentacji 14 dni)
   2. za nadzór autorski - podstawą do wystawiania faktur częściowych 1 raz na kwartał będą karty nadzoru autorskiego, podpisane przez osoby upoważnione, w których określone zostaną ilości pobytów w danym okresie rozliczeniowym (okresy 3 miesięczne).
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
   Wykonawca usługi zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres 3 lat w wysokości 10 % wartości zamówienia w formach określonych w art. 147-151 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Gwarancja i rękojmia
   36 miesięcy od protokolarnego odbioru każdego etapu prac.
  5. Pozostałe warunki umowne
   Wykonawca będzie obowiązany:
   • do współpracy z Zamawiającym w trakcie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej m.in. w zakresie udzielania wyjaśnień/ odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zamówienia w terminie do 3 dni roboczych.
   • w ciągu 3 lat od odbioru ww. dokumentacji do aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego (maksymalnie 3 aktualizacje) a także do zapewnienia wsparcia i udziału w ewentualnych konsultacjach związanych z ujętymi w kosztorysach pozycjami kosztowymi
 3. Inne postanowienia:
  1. Oszacowaną wartość usługi (cena brutto) wg niniejszego zapytania należy przesłać do zamawiającego mailem na adres: przetargi@gryfino.powiat.pl do dnia 19.03.2019 z następującym podziałem:
   1. cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowej (etapy I-III);
   2. cena jednostkowa brutto ryczałtowa za 1 pobyt w ramach świadczenia usługi nadzoru autorskiego (określa się ilość do 10 pobytów w ramach nadzoru autorskiego).
  2. W przypadku pytań należy kontaktować się z p. Marcinem Wypchło tel. 91/4045000 w.249 lub Andrzejem Krzemińskim tel. 91/4045000 w.244.

UWAGA:
Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do złożenia oferty w myśl Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych skutkującej jakimkolwiek zobowiązaniem dot. zawarcia umowy na wykonanie prac projektowych. Służy ono do oszacowania kosztu dokumentacji projektowej. Zapytanie ofertowe będące osobnym postępowaniem zostanie ogłoszone po wyborze trybu postępowania, co jest uzależnione od wartości usługi.

W załączeniu:

data opublikowania: 2019-03-12 14:34:56
data ostatniej aktualizacji: 2019-03-12 14:34:56

Strona odwiedzona 266 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wypchło
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.