Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów wraz z dojazdami

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
"Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów wraz z dojazdami"

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

1. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy - MALDROBUD Sp. z o.o., Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz. Oferta Wykonawcy spełniła warunki w niniejszym postępowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60% - "cena", 20% - "okres gwarancji". 20% - "kara za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia".

3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktację przedstawia tabela poniżej.

Nr oferty Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofertom
w kryterium:
cena - max. 60,00 pkt
Punktacja przyznana ofertom w kryterium: okres gwarancji
- max. 20,00 pkt
Punktacja przyznana ofertom w kryterium: kara za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia
- max. 20,00 pkt
Łączna punktacja
1. MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt
2. STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
54,65 pkt 20,00 pkt 4,00 pkt 78,65 pkt

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 21.05.2019 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 24.05.2019 R.

Gryfino, dnia 24.05.2019 r.

Znak sprawy: ZD.272.11.2019.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 24.05.2019 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów wraz z dojazdami" dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.: 1 800 000,00 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 października 2019r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr
oferty
Nazwa(firma) i adres WykonawcyCena (brutto)
60%
Okres gwarancji
20%
Kara
za
opóźnienie
w wykonaniu
przedmiotu
zamówienia
20 %
Termin wykonania
zamówienia,
okres gwarancji
oraz warunki
płatności
1MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
1 774 032,8960 m-cy2 %Zgodnie z SIWZ
2STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
1 947 810,9560 m-cy0,5 %Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2019-05-09 11:47:26
data ostatniej aktualizacji: 2019-06-27 15:22:09

Strona odwiedzona 494 razy
Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.