Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa w Czelinie

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 145/9, położonej w obrębie Czelin, gmina Mieszkowice, stanowiącej własność Skarbu Państwa do właścicieli nieruchomości przyległych do przedmiotowej działki.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona nr działki 145/9 o pow.0,05ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00009540/6, położona w obrębie ewidencyjnym Czelin, gmina Mieszkowice. Działka znajduje się w strefie pośredniej wsi i posiada dostęp do drogi gminnej nawierzchni gruntowej. Została wydzielona z działki siedliskowej nr 145 z obr. Czelin, gmina Mieszkowice. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytek - dr. Pełni funkcję dojścia i dojazdu do nieruchomości przylegających oznaczonych nr działek 145/5, 145/6, 145/7 oraz 147. Dla nieruchomości nie ma obowiązującego planu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mieszkowice przyjętym Uchwałą Nr XXXV/281/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30.01.2013r. nieruchomość położona jest w strefie funkcjonalno-przestrzennej oznaczonej symbolem RM o funkcji tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. Zastosowano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych do przedmiotowej działki z uwagi na fakt, iż, przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, może jedynie poprawić konfigurację i sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 10 935,00zł

Wadium wynosi 2 187,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019r. (wtorek) godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

Warunki przetargu:

 1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, pokój nr 32, w terminie do 19 czerwca 2019r. (środa) godz.15.30. Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń przy ul.Sprzymierzonych 4 w dniu 21 czerwca 2019r.
 2. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 21 czerwca 2019r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 3. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 6. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 7. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 8. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 32 oraz pod nr tel. (0-91) 416 22 15 wew.51. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2019-05-20 07:40:01
data ostatniej aktualizacji: 2019-05-20 07:40:01

Strona odwiedzona 210 razy
Inf. przygotowana przez: Anna Nikitińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.