Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację instalacji ppoż. w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Gryfino, dnia 23 maja 2019 r.

RI.272.1.5.2019.SD

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na "Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację instalacji ppoż. w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznych* na:
  1. modernizację instalacji p.poż. w celu zabezpieczenia wymaganego ciśnienia w hydrantach ppoż. w zakresie zamontowania zestawów pompowych podnoszących ciśnienie w instalacji hydrantowej w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie z podziałem na:
   • budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie
   • budynek Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie
   • budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie
  2. wyposażenie budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie w urządzenie zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu (przed przystąpieniem do prac Wykonawca ustali wytyczne do projektowania i kosztorysowania z Zamawiającym - protokół uzgodnień - jako podstawę do rozpoczęcia prac projektowych).
  na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia) z podziałem na budynki.
  * Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia.
  1. Dla właściwego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.
  2. Wykonawca zobowiązuje się opracować projekty po 3 egz., kosztorysy inwestorskie po 1 egz, przedmiary robót po 1 egz., szczegółowe specyfikacje techniczne po 1 egz. dla każdego budynku
   Wszystkie opracowania po 1 egz. na płycie CD (kosztorysy w formacie PDF i ATH).
  3. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia tj. art. 29-31 ustawy Pzp (szczególnie z uwzględnieniem art. 29 ust.3 tj.: "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny")
  4. oraz być zgodna z:
   1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),
   2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422),
   3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),
   4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129),
  5. Wykonawca będzie obowiązany do współpracy z Zamawiającym w trakcie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego m.in. w zakresie udzielania wyjaśnień/ odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zamówienia oraz w ciągu 3 lat od odbioru ww. dokumentacji do aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego (maksymalnie 3 aktualizacje) a także do zapewnienia wsparcia i udziału w ewentualnych konsultacjach.
  6. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przyjętych praw majątkowych.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  45 dni od daty podpisania umowy
 3. Płatność:
  Termin wykonania zamówienia uznaje się jako termin przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Protokół zdawczo - odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury zostanie sporządzony i podpisany w terminie do 14 dni od dnia złożenia dokumentacji po sprawdzeniu jej przez przedstawiciela Zamawiającego:
  Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Andrzej Krzemiński tel. 91 40 45 000 wew. 244.
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 czerwca 2019 r. do godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania korzystniejszych warunków lub prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 7. Klauzula informacyjna RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) DZ.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 dalej RODO, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   Starosta Gryfiński
   ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
   telefon: 91 40 45 000 wew. 215
   e-mail: iod@gryfino.powiat.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 li. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację instalacji ppoż. w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
  4. w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
   1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
   2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
  6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
  7. posiada Pani/Pan:
   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
   3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
   4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  8. nie przysługuje Pani/Panu:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy ZIP
 2. projekt umowy PDF
 3. decyzje KPPSP PDF

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 03.06.2019 R.

Gryfino, dnia 31 maja 2019 r.

RI.272.1.5.2019.SD

dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na "Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację instalacji ppoż. w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie"

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zaproszenia do złożenia oferty:

 1. W pkt 1 zaproszenia oraz w § 1 ust. 1 wzoru umowy usuwa się lit. b) o treści:
  "b) wyposażenie budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie w urządzenie zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu (przed przystąpieniem do prac Wykonawca ustali wytyczne do projektowania i kosztorysowania z Zamawiającym - protokół uzgodnień - jako podstawę do rozpoczęcia prac projektowych)."
 2. W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany formularz ofertowy.
 3. W przypadku sporządzenia oferty na niezmodyfikowanym formularzu ofertowym Zamawiający nie uzna ceny za pkt 4 tj. "Dok. techniczna w zakresie wyposażenia budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie w urządzenie zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu"

Do pobrania

 1. formularz ofertowy ZIP

data opublikowania: 2019-05-24 13:54:57
data ostatniej aktualizacji: 2019-06-03 10:08:55

Strona odwiedzona 302 razy
Inf. przygotowana przez:  
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.