Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.) informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach" ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2019 r. pod numerem 578549-N-2019 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie podlega unieważnieniu, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu na "Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach" Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie kwotę 2 648 342,25 zł brutto. W postępowaniu zostały złożone 2 oferty. Z uwagi na to, że kwota najkorzystniejszej oferty tj. 3 663 336,28 zł przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz brak możliwości na zwiększenie kwoty do ceny złożonej oferty, postępowanie podlega unieważnieniu.

uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 05.08.2019 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 12.08.2019 R.

Gryfino, dnia 12.08.2019 r.

Znak sprawy: ZD.272.15.2019.MW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 9.08.2019 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach" dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.: 2 648 342,25 zł brutto.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 16 grudnia 2019r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr ofertyNazwa(firma)
i adres Wykonawcy
Cena (brutto)
60%
Okres gwarancji
20%
Kara za
opóźnienie
w wykonaniu
przedmiotu
zamówienia
20 %
Termin
wykonania
zamówienia,
okres
gwarancji
oraz warunki
płatności
1MUSING BUD Sp. z o.o., Sp. K.
ul. Sanatoryjna 5
70-775 Szczecin
3 663 336,2860 m-cy2 %Zgodnie z SIWZ
2MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
3 357 677,8136 m-cy2 %Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2019-07-25 13:12:46
data ostatniej aktualizacji: 2019-08-22 12:10:25

Strona odwiedzona 538 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.