Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Organizacje pozarządowe

Baza organizacji pozarządowych - Inne organizacje działające na terenie Powiatu Gryfińskiego

Inne organizacje działające na terenie Powiatu Gryfińskiego
lp nazwa adres cel działania
1 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorstw ul. Szczecińska 19
74-100 Gryfino
tel. 91-416-25-17
cechgryfino@poczta.onet.pl
www.cechgryfino.info
Zadaniem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki zawodu, prowadzenie na rzecz członków oraz osób niezrzeszonych działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, ubezpieczeniowej, gospodarczej i szkoleniowej oraz udzielanie pomocy instruktażowo – doradczej. ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych członków wobec organów władzy samorządowej i administracji państwowej oraz organizacji społecznych, zawodowych, gospodarczych i związków zawodowych pracowników,udzielenie członkom pomocy prawnej, instruktażowej, doradczej w zakresie organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym i finansowo – księgowym, popieranie i rozwijanie postępu technicznego, gospodarczego, wynalazczości, ruchu racjonalizatorskiego na poprawę jakości usług i wyrobów, rozwijanie działalności marketingowej na rzecz rzemiosła i zrzeszonych członków, organizowanie i prowadzenie doradztwa i promocji gospodarczej, organizowanie we własnym zakresie jak również udzielanie pomocy zrzeszonym podmiotom przy organizowaniu pokazów, wystaw, targów, giełd, konkursów.
2 Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy ul. Szczecińska 28
74-100 Gryfino
LOK jest dobrowolnym i patriotycznym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie współuczestnictwo w:
1. kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
2. prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
3. wyrabianiu i utrwalaniu w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnych Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, jakimi są stany kryzysowe państwa;
4. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania Stowarzyszenia,;
5. rozwijaniu i kontynuowaniu przez członków Stowarzyszenia uzdolnień artystycznych, literackich oraz wszelkich zainteresowań kulturą i sztuką
3 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie ul. Iwaszkiewicza 70
74-101 Gryfino
tel. 91-415-16-58
fax 91-415-16-58
mosgryfino@kki.pl
www.mosgryfino.pl
Rozwija różnorodne zainteresowania uczestników, pogłębia i rozszerza wiedzę wykraczającą poza szkolne programy, przygotowuje uczestników do organizowania sobie i innym form pozytywnego spędzenia wolnego czasu, umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej , rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranej dyscypliny sportowej a także zajęcia sprzyjające rozwojowi fizycznemu wychowanków, organizuje zawody dla uczestników placówki i dla innej młodzieży szkolnej, wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z wychowankami, wypracowuje wspólnie ze szkołami zasady corocznej rekrutacji uczestników, informuje szkołę o określonych osiągnięciach uczestników w dziedzinie zajęć pozaszkolnych w celu uwzględnienia ich w okresowej ocenie ucznia.
4 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie ul. Iwaszkiewicza 70
74-100 Gryfino
tel. 91-415-16-58
fax 91-415-16-58
mosgryfino@kki.pl
www.mosgryfino.pl
Rozwija różnorodne zainteresowania uczestników, pogłębia i rozszerza wiedzę wykraczającą poza szkolne programy, przygotowuje uczestników do organizowania sobie i innym form pozytywnego spędzenia wolnego czasu, umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej , rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranej dyscypliny sportowej a także zajęcia sprzyjające rozwojowi fizycznemu wychowanków, organizuje zawody dla uczestników placówki i dla innej młodzieży szkolnej, wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z wychowankami, wypracowuje wspólnie ze szkołami zasady corocznej rekrutacji uczestników, informuje szkołę o określonych osiągnięciach uczestników w dziedzinie zajęć pozaszkolnych w celu uwzględnienia ich w okresowej ocenie ucznia.
5 Polski Czerwony Krzyż Chojna ul. Jagiellońska 9
74-500 Chojna
tel. 91-414-27-21
Zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej, aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy, budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.
6 Polski Czerwony Krzyż Gryfino ul. Bolesława Chrobrego 52
74-100 Gryfino
tel. 91-416-22-25
Zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej, aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy, budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.
7 Związek Harcerstwa Polskiego w Gryfinie ul. Krasińskiego 129/8
74-101 Gryfino
Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka. Nieskrępowane kszałtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do godności i wolności, w tym wolności od wszelkich nałogów. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

data ostatniej aktualizacji: 2012-03-28 10:54:08

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.