Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXII sesja Rady Powiatu

2006-01-18, godz.14:00

Interpelacja nr 85/XXXII/2006

Radny - Andrzej Szelążek

zapytał czy prawdą jest, że przedłużanie procedur w sprawie nielegalnej wycinki lipy w Chojnie skutkowało tym, że kara za wycięcie tego drzewa wzrosła o ponad 83 000 złotych. radny powiedział, że kieruje swoje zapytanie do pani starosty, ponieważ ma przed sobą pismo skierowane do pani starosty. Radny odczytał pismo: "...Uprzejmie proszę o przekazanie panu mgr Marianowi Ludkiewiczowi załączonego pisma - decyzji burmistrza Gminy Chojna za potwierdzeniem odbioru. Moja prośba podyktowana jest tym, że radca prawny zatrudniony w waszej jednostce od kilku miesięcy skutecznie przedłuża postępowanie nie odbierając m.in. przysyłanej korespondencji. Jednocześnie informuję panią i proszę o przekazanie tej informacji Radzie Powiatu jako organowi nadrzędnemu, że przysłana w załączeniu decyzja z naliczeniem kary za nielegalne usunięcie drzewa tj. lipy bez wymaganego prawem zezwolenia w chwili obecnej stanowi kwotę 578 384 złotych. Jednak gdyby wasz radca prawny nie przedłużał procedur w tej sprawie to naliczona kara wyniosłaby 495 000 złotych. Radny powiedział również, że jeżeli to, co przeczytał jest prawdą to prosi on o odpowiedź na pytanie, kto podnosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy.


Etatowy Członek Zarządu - Adam Nycz

odpowiedział, że jest prawdą, iż takie pismo doszło do rąk pani starosty. Jednak nie ma żadnego przełożenia zwyżki, o której powiedział radny

Radny - Andrzej Szelążek

Ponieważ reguluje tę sumę przepis mówiący o tym jak dokładnie oblicza się karę za wycięte drzewo. W wyliczeniu za drzewo tj. lipę była ewidentna pomyłka i zostałaby ona prędzej czy później poprawiona przez samego pana burmistrza Gminy Chojna. A. Nycz dodał, że to nie działanie radcy prawnego spowodowało zwyżkę tej kwoty a urealnienie naliczenia kary, o której mówił radny A. Szelążek.

Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że treść tego pisma została zaprezentowana Zarządowi Powiatu i dodała, że pan burmistrz zachował się nieprofesjonalnie a co więcej niezgodnie z prawem, ponieważ pisma (w momencie, kiedy został desygnowany pełnomocnik do prowadzenia sprawy) doręcza się do rąk pełnomocnika a nie za pośrednictwem innych organów. W związku z powyższym pan burmistrz był zobowiązany, jeżeli chciał, aby to pismo dotarło za zwrotnym potwierdzeniem odbioru czy w jakikolwiek inny sposób dostarczyć to pismo panu mecenasowi. Starosta dodała, że pozostawia to bez komentarza, ponieważ nie słyszała, aby w jej zakresie obowiązków była funkcja listonosza i to pismo jest dużym nietaktem. Procedury w tej sprawie toczą się, ponieważ Powiatowy Zarząd Dróg jest w sporze z panem burmistrzem. Toczą się postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym jak również do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafią w tej sprawie pisma. Starosta dodała, że rozumie zniecierpliwienie pana burmistrza albowiem wpływy z kar, które zamierza ściągnąć z Powiatowego Zarządu Dróg wpisał już do projektu własnego budżetu po stronie dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pan burmistrz wpisał je nie tylko jako spodziewane dochody Gminy Chojna, ale również po stronie wydatków je rozdysponował. Jednak do momentu wyczerpania procedur i do momentu, kiedy decyzje staną się ostateczne wymiana korespondencji pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Chojna odbywać się będzie w cywilizowany sposób tak jak do tej pory. Starosta dodała, że również rozumie obawy pana burmistrza, które związane są z tym, że w toku procedury podnoszony jest zarzut, że to Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Chojnie, dla którego jednoosobowym zgromadzeniem wspólników jest pan burmistrz Chojny Wojciech Konarski dokonało nielegalnej wycinki drzew. Zatem nawet gdyby zgodnie z interpretacją pana burmistrza ta wycinka obciążała PZD, który tę wycinkę zlecił, (co także jest przedmiotem wyjaśniania) to w drodze regresu służy PZD a zatem także powiatowi wniosek do PUK, który nienależycie wykonał decyzję pana burmistrza zezwalającą na wycinkę drzew. W związku z tym starosta zapewniła radnego, że w tę sprawę włączona jest również kondycja finansowa PUK w Chojnie jako przedsiębiorstwa, które tę usługę wykonało. Do momentu wyczerpania procedur między trzema podmiotami trudno przesądzać o czymkolwiek. Starosta poinformowała, że w związku z tym, że postępowanie toczy się już bardzo długo i wymiana pism trwa już rok pozwoliła sobie na skompletowanie tego wszystkiego w jedną całość i jednocześnie zawnioskowała, aby materiał ten, (radni posiadają to uwidocznione w planie kontroli) został zbadany kompleksowo przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu. Komplet dokumentów zostanie panu przewodniczącemu dostarczony również w kopiach dla członków komisji a Zarząd prosi Komisję Rewizyjną o ocenę tego materiału. Starosta dodała, iż potwierdza, że również przedmiotem sporu były wyceny, których samodzielnie dokonał pan burmistrz jako organ wydający decyzję w tej sprawie.

data opublikowania: 2006-03-03 12:02:56
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-03 12:02:56

Interpelacja nr 86/XXXII/2006

Radny - Maciej Racinowski

zapytał czy wzięto i jeżeli tak to, w jakiej wysokości kredyt w rachunku bieżącym i z jakim przeznaczeniem.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu wyrażonym w uchwale budżetowej, która to upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań w rachunku bieżącym do kwoty 1 500 000 złotych kredyt został uruchomiony. Obowiązek spłaty tego kredytu jest do 31 grudnia, ale radni zażyczyli sobie wcześniejszego terminu spłaty, więc zgodnie z życzeniami komisji wyznaczono ten termin do końca listopada 2006 r.

Skarbnik Powiatu - Lilianna Ochmańska

dodała, że Zarząd ustalił 3 terminy spłaty kredytu: 500 000 we wrześniu, 500 000 w październiku i 500 000 w listopadzie 2006 r. tak, aby z końcem kadencji kredyt na rachunku bieżącym został spłacony nie czekając do końca roku budżetowego. Starosta Gryfiński Ewa De La Torre dodała, że będzie to identyczna sytuacja, jaka miała miejsce w roku ubiegłym, kiedy oczywiście w terminie został spłacony także kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt został w części rozdysponowany na zapłacenie niektórych zobowiązań a uruchomiony został dopiero na początku tygodnia albo pod koniec ubiegłego tygodnia.

data opublikowania: 2006-03-03 12:02:56
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-03 12:02:56

Interpelacja nr 87/XXXII/2006

Radny - Maciej Racinowski

zapytał, jaki jest stan zadłużenia Powiatu biorąc pod uwagę kredyt na rachunku bieżącym, zobowiązania wymagalne oraz kwoty w wysokości około 900 000 złotych za wycinkę drzew, które również należałoby uwzględnić w niedoborach finansowych.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że ustawodawca nie bez kozery ustalił termin na złożenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni do dnia 20 marca roku następnego. Wiąże się to z tym, że nigdy nie ma bilansu zamknięcia dnia 1 stycznia kolejnego roku. Zamykanie ksiąg rachunkowych, rozliczenie, płacenie zobowiązań niewymagalnych, które powstały, dlatego że ktoś wystawił rachunek z terminem płatności trzydziestodniowym np. 31 grudnia roku poprzedzającego trwa. Starosta przekazała radnemu M. Racinowskiemu analizę zobowiązań Powiatu Gryfińskiego wg stanów na kolejne lata począwszy od 1999 r. Starosta dodała, że ten materiał poglądowy może coś wyjaśnić natomiast pełną wiedzę n/t zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych Zarząd posiada taką, jaka była możliwa do uzyskania na początku stycznia 2006 r. Starosta dodała, że Zarząd chce postąpić zgodnie z ustawą o finansach publicznych i w terminie ustawowym po zebraniu wszystkich materiałów z jednostek przedstawi Radzie Powiatu materiał taki, który znajdzie swoje odzwierciedlenie w dowodach księgowych. Stany kont Starostwa Powiatowego zostały dostarczone Komisji Rewizyjnej, zgodnie z jej życzeniem, aby mogła je zbadać.

data opublikowania: 2006-03-03 12:06:20
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-03 12:06:20

Interpelacja nr 88/XXXII/2006

Radny - Maciej Racinowski

zapytał, w jakim terminie wpłynęła subwencja oświatowa w grudniu 2005 r. i czy między wpłynięciem tej subwencji na konto Starostwa a jej rozdysponowaniem kwota ta nie została wydatkowana na inne cele niezgodne z przeznaczeniem.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że w terminologii finansów publicznych istnieją dwa pojęcia: subwencja i dotacja. Subwencja jest jednym z elementów dochodów budżetu powiatu a takich składników jest więcej, ponieważ mogą to być dochody z mienia, dochody z tytułu wydawania kart pojazdu itd. To wszystko wpływa do budżetu, który jest planowany. Dotacja natomiast tym się różni od subwencji, że jest subwencją, która jest "znaczona", tzn. co do grosza może być przeznaczona tylko na cel, na który została udzielona. Subwencja oświatowa nie jest dotacją i pieniądze z tej subwencji stanowią dochód budżetu powiatu. Są takie gminy, w których subwencja oświatowa jest większa niż wydatki na oświatę, co oznacza, że w gminie zostają jeszcze pieniądze z tego tytułu i można je przeznaczyć na inne cele. Gdyby to była dotacja należałoby ją wydać w całości a niewykorzystaną część zwrócić do tego, kto jest dotującym. Na tym polega ta różnica.

data opublikowania: 2006-03-03 12:06:20
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-03 12:06:20

Interpelacja nr 89/XXXII/2006

Radny - Jan Podleśny

podziękował pani Staroście za wytypowanie jego osoby do konkursu Mistrzowie Sportu i Mistrzowie Życia i dodał, że z terenu Powiatu Gryfińskiego do podobnej nagrody zostali nominowani: pan Bogusław Kozioł - nauczyciel ZSP Mieszkowice, pan Marek Sanecki - klub Delf oraz pan Jerzy Chrabecki zajmujący się osobami niepełnosprawnymi. Radny zapytał czy Starostwo zawiadamia parlamentarzystów oraz samorządowców Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o terminach odbywanych sesji Rady Powiatu w Gryfinie, dlatego że nie pamięta, aby przez 3 lata było jakiekolwiek zainteresowanie ze strony parlamentarzystów oraz radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego problemami Powiatu Gryfińskiego.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że wg listy, która ma charakter otwarty na każdą sesję zapraszanych jest 81 osób. Nie wszystkie osoby oczywiście się zjawiają, ale wszystkie otrzymują zaproszenia. Spośród posłów wyraził chęć zapraszania na każdą sesję Rady Powiatu pan Rafał Wiechecki. Jeśli chodzi o radnych województwa to zapraszany jest Klub Radnych Sejmiku LPR, który zażyczył sobie zapraszania i dostarczania materiałów. Starosta dodała, że lista jest do wglądu i ewentualnie można zawnioskować do pani przewodniczącej, aby zapraszała inne osoby.

data opublikowania: 2006-03-03 12:09:47
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-03 12:09:47

Interpelacja nr 90/XXXII/2006

Radny - Jan Podleśny

zapytał czy istnieje regulamin wyróżniania, promowania ludzi zasłużonych dla Powiatu Gryfińskiego.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że nie ma co ukrywać, że pojawianie się różnych talentów w różnych dziedzinach oraz zapraszanie na sesję wybitnych osób miało charakter spontaniczny w pierwszym okresie. Ponieważ okazało się, że na terenie Powiatu Gryfińskiego takich wybitnych osób w różnych dziedzinach jest mnóstwo to Zarząd zgodnie stwierdził, że czas najwyższy ująć to w jakiś regulamin. W związku z tym inicjatywa wręczania statuetek bocianów w różnych dziedzinach to jest dokładnie to, co radny J. Podleśny postuluje, czyli powstanie regulaminu, kapituły, podsumowanie tego wszystkiego, co się działo w obrębie danego roku w różnych dziedzinach, desygnowanie osób i wybranie tych wybitnych. W tym roku odbywa się to po raz pierwszy. Kapitułą są radni powiatu wchodzący w skład Zarządu, ale za rok kapitułą będzie Zarząd oraz wszystkie osoby nagrodzone w tym roku.

data opublikowania: 2006-03-03 12:09:47
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-03 12:09:47

Interpelacja nr 91/XXXII/2006

Radny - Gabriela Kotowicz

w imieniu Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej poprosiła o przygotowanie sprawozdania w zakresie zrealizowanych zadań tych, które nie zostały wykonane a były zaplanowane do realizacji w 2005 r. i nie przeszły jako zadania niewygasające na rok 2006 oraz nie zostały ponownie wpisane do budżetu na 2006 r.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że zestawienie zostanie w formie pisemnej doręczone radnej G. Kotowicz.

data opublikowania: 2006-03-03 12:12:50
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-03 12:12:50

Interpelacja nr 92/XXXII/2006

Radny - Ryszard Laska

powiedział, że w kontekście materiałów, które radni posiadają chciałby uzyskać informację jak na dzień 31 grudnia 2005 r. przedstawia się sytuacja finansowa Powiatu Gryfińskiego oraz poprosił o dołączenie do powyższej informacji listy zobowiązań jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego oraz Starostwa Powiatowego również na dzień 31 grudnia 2005 r.


Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

odpowiedziała, że do końca lutego b.r. Zarząd jest w stanie powyższe dokumenty z większym przybliżeniem i prawdopodobnością dostarczyć. Starosta dodała, że jeżeli radny R. Laska życzy sobie kompleksowej informacji n/t zobowiązań powiatu to na dzień dzisiejszy po prostu jej nie ma, dlatego że nie spłynęła ona jeszcze z jednostek organizacyjnych. Jeżeli radny R. Laska chciałby mieć pełną informację to niestety trzeba jeszcze pozwolić tymże jednostkom na rozliczenie się i zapłacenie niektórych zobowiązań, na napisanie sprawozdań, które są wymagane prawem. W związku z tym starosta dodała, że do decyzji radnego pozostawia to czy chce on mieć dane szczątkowe czy wyczerpujące, bo jedne i drugie można dostarczyć tylko te drugie w nieco późniejszym czasie ze względu na obowiązujące przepisy.

Radny - Ryszard Laska

Podziękował za odpowiedź i powiedział, że nie chciałby przyczyniać się do dodatkowej pracy Zarządu. Radny dodał, że pytając o stan zobowiązań powiatu nie ma na myśli zobowiązań typu "5,80 za bułki" tylko chodzi mu o konkretne wielkości - ogółem z wyszczególnieniem rzędu 10 000.

Starosta Gryfiński - Ewa De La Torre

Odpowiedziała, że taki materiał na życzenie radnego M. Racinowskiego już został przygotowany w związku, z czym zostanie powielony i przekazany radnemu R. Lasce.

data opublikowania: 2006-03-03 12:12:50
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-03 12:12:50

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.