Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIV sesja Rady Powiatu

2006-03-22, godz.14:00

Interpelacja nr 104/XXXIV/2006

Radna Wanda Kmieciak

złożyła interpelację w formie pisemnej o treści: Zwracam się do Wysokiej Rady z postulatem o złożenie wniosku do NFZ o/Szczecin o wyposażenie specjalistycznego gabinetu stomatologicznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych w aparat RTG. W gabinecie tym - jedynym w Szczecinie wykonywane są usługi specjalistyczne - stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dzieciom i osobom niepełnosprawnym umysłowo z terenu Powiatu Gryfińskiego oraz woj. zachodniopomorskiego. Wspomniany gabinet mieści się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej i nie jest wyposażony w RTG. Brak tego urządzenia pozbawia pacjentów "specjalnej troski" pełnego zdiagnozowania stanu uzębienia i korzeni. Często nie ma fizycznej możliwości osobom sprawnym inaczej, wykonania prześwietlenia w zwykłych warunkach. A zatem, bezpośrednio po znieczuleniu ogólnym wykonanie zdjęcia RTG dałoby pełny obraz stanu uzębienia i potwierdzenia źródła bólu. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie potrafią wyrażać swoich potrzeb, komunikacja z nimi jest utrudniona bądź w ogóle nie potrafią mówić. Leczenie "na wyczucie" nie zawsze daje pożądane rezultaty. W XXI wieku brak podstawowej diagnozy wobec osób z niepełnosprawnością umysłową jest pogwałceniem ich praw. Oczekiwanie na leczenie wynosi od 1 miesiąca do 2 miesięcy. Rodzice i opiekunowie są zbulwersowani tak długim oczekiwaniem na termin leczenia oraz brakiem aparatu RTG. Do chwili, kiedy w Powiecie Gryfińskim nie są świadczone tego typu usługi medyczne zadbajmy wspólnie o załatwienie powyższej spraw, zasygnalizowanej na sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wniosek powyższy popierają różne gremia znające ten problem, a także organizacje pozarządowe, placówki opiekuńcze, specjaliści ze środowiska medycznego. Wszyscy radni obecni na sesji również złożyli swoje podpisy pod powyższym wnioskiem.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

powiedziała, że ma pewne wątpliwości czy Narodowy Fundusz Zdrowia dokonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność jakichkolwiek zakupów. Raczej jest to tylko postulat do NFZ żeby zwiększył kontrakt jednemu z zakładów, który mógłby realizować takie zadania, ale idea jest słuszna.

data opublikowania: 2006-04-20 13:43:23
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20 13:43:23

Interpelacja nr 105/XXXIV/2006

Radna Wanda Kmieciak

zapytała, na jakim etapie są rozmowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej odnośnie wykupu budynku, w którym znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej. Radna poprosiła o odpowiedź na piśmie.


data opublikowania: 2006-04-20 13:43:23
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20 13:43:23

Interpelacja nr 106/XXXIV/2006

Radny Jan Podleśny

powiedział, że dotarły do niego informacje o tym, że są wolne pomieszczenia w Urzędzie Pracy w Chojnie i dodał że jego zdaniem na czas trwania remontu w budynku internatu można by przenieść do tych pomieszczeń Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zamiast przenosić je do dzierżawionych pomieszczeń EXBUD- u.


Wicestarosta Józef Ruciński

odpowiedział, że przenosząc, PCPR łącznie z Zespołem Orzekania o Niepełnosprawności do pomieszczeń wynajmowanych prywatnie przy ul. Łużyckiej brano pod uwagę koszty utrzymania tych pomieszczeń. Pani dyrektor PCPR przeanalizowała te koszty i wyszło, że miesięcznie ponosiła koszty w wysokości około 2 400 złotych. Po próbie poszukiwania takich pomieszczeń, (starostwo nie ma swoich wolnych pomieszczeń), pani dyrektor znalazła pomieszczenia przy ul. Łużyckiej. Po negocjacjach i po zestawieniu kosztów okazało się, że koszty utrzymania obiektu będą niższe niż do tej pory i będą wynosiły około 2000 złotych. Wicestarosta powiedział, że aby zaspokoić oczekiwania mieszkańców południowej części powiatu z rejonu Chojny na wniosek radnych uzupełniono przyjmowanie interesantów PCPR przez pracownika PCPR dwa razy w tygodniu w Chojnie od godz. 7.30 do 15.30. Również żeby nie zmuszać ludzi do wędrówek z odległych południowych części powiatu do Gryfina w Chojnie funkcjonuje w określonych dniach wg potrzeb na podstawie zgłoszonych wniosków Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

data opublikowania: 2006-04-20 13:46:48
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20 13:46:48

Interpelacja nr 107/XXXIV/2006

Radny Jan Podleśny

zwracając się do przewodniczącej Lidii Pięty poprosił o pisemną informację dot. wykorzystania urlopów przez panią starostę, natomiast panią starostę poprosił o pisemną informację dot. wykorzystania urlopów przez podległych pracowników, jak również poprosił o pisemne zobowiązanie, co do tego, że nikt z podległych pracowników nie będzie korzystał z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

przekazała radnym plan wykorzystania urlopów przez kadrę kierowniczą w formie pisemnej.

data opublikowania: 2006-04-20 13:46:48
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20 13:46:48

Interpelacja nr 108/XXXIV/2006

Radny Bolesław Paulski

powiedział, że sprawa dot. tematu z posiedzenia Zarządu z dnia 15 lutego, na którym Zarząd zaakceptował pismo kierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie natychmiastowej egzekucji należności z tytułu składek za miesiąc grudzień w 1998 r. Radny dodał, że składki ZUS, w 1998 r. opłacał tylko SP ZZOZ, czyli tylko pracodawca a nie pracownik i pracodawca. Podlegały one restrukturyzacji zobowiązań publiczno - prawnych i w tej sytuacji musiały być zrestrukturyzowane decyzją prezesa ZUS. B. Paulski zapytał jak to się stało, że składki za grudzień1998 r. nie były brane pod uwagę w chwili podejmowania decyzji prezesa ZUS o restrukturyzacji i dlaczego teraz ZUS dopomina się ich natychmiastowej egzekucji.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

powiedziała, że pytanie dotyczy składek ZUS z roku 1998 kiedy nie było jeszcze powiatów oraz wyjaśnień i interpretacji z tym związanych. Starosta przekazał radnemu B. Paulskiemu wyjaśnienie pisemne złożone przez dyrektora A. Bandurowskiego w tej sprawie i dodała, że można by to jeszcze bardziej rozszerzyć o dodatkowe informacje i dlatego taka informacja dotrze do wszystkich radnych.

data opublikowania: 2006-04-20 13:50:48
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20 13:50:48

Interpelacja nr 109/XXXIV/2006

Radny Bolesław Paulski

powiedział, że w dniu 8 marca Zarząd po zapoznaniu się z pismem dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie wyraził zgodę na poszerzenie bazy lokalowej zakładu o pomieszczenia po byłym OIOM w budynku przy ul. Niepodległości 39. Zarząd polecił wicestaroście J. Rucińskiemu przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej w tej sprawie. W związku z powyższym radny zapytał, na jakim etapie jest ta sprawa i dodał, że w tej materii również ma wątpliwość. Rada Powiatu podejmowała uchwałę, że pomieszczenia te są przeznaczone w ramach funkcjonowania szpitala - szpitalowi. Radny zaznaczył, że oponował wtedy, że nie jest to potrzebne i zapytał czy teraz Rada nie powinna się wycofać stosownym aneksem do tamtej uchwały, dlatego że jutro pan dyrektor szpitala może się upomnieć o te pomieszczenia.


Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

odpowiedziała, że trwają prace dot. formalno - prawnego zaplecza do przekazania tejże jednostce, która ma osobowość prawną nawet w formie użyczenia dodatkowych pomieszczeń, ponieważ one były w dyspozycji szpitala i jest prawdą to, o czym mówi radny B. Paulski. To wszystko jednak musi zostać uporządkowane za pomocą uchwał Rady. Zatem dopóki tych uchwał nie ma a będą w najbliższym czasie to nie mówimy o tym, co zostało już zrealizowane tylko o tym, co Zarząd zamierza przygotować a to będzie przedmiotem oceny Rady.

Wicestarosta Józef Ruciński

dodał, że w budynku przy ulicy Niepodległości są cztery różne podmioty. Miał swoja siedzibę OIOM, ma swoją siedzibę ZOL i są trzy prywatne mieszkania oraz dwa dodatkowe mieszkania, które powiat użyczył szpitalowi dla potrzeb lekarzy dyżurnych. Aby dobrze przygotować się do tego, co komu przekazać należy przeprowadzić dokładną inwentaryzację. Należy nie tylko pomierzyć pomieszczenia bo to akurat jest już zrobione, ale trzeba również ustalić sposób użytkowania tak żeby nie doprowadzać do "kolizji", ponieważ znajdują się tam wspólne korytarze i pomieszczenia. Działania zostały już podjęte, ale jeszcze trwają, dlatego że są aż cztery podmioty i trzeba zaspokoić oczekiwania wszystkich.

data opublikowania: 2006-04-20 13:50:48
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20 13:50:48

Interpelacja nr 110/XXXIV/2006

Radny Bolesław Paulski

powiedział, że zwróciła się do niego pani Tomaszczyk Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego radni zostali pozbawieni przed sesją w lutym bieżącego roku opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników. To pytanie radny skierował do przewodniczącej Rady, dlatego że radni nie dostali tych materiałów w momencie, kiedy ta uchwała była podejmowana. B. Paulski dodał, że w piśmie z 10 lutego br. pani przewodnicząca stwierdza z przykrością, iż pismo z 21 grudnia 2005 r. skierowane do starosty i przewodniczącej Rady i radnych zawierające opinie do w/w uchwały nie zostało radnym doręczone. Radny poprosił o wyjaśnienie jak to się mogło stać.


Przewodnicząca Rady Powiatu Lidia Pięta

odpowiedziała, że o owych pismach dowiedziała się telefonicznie z zapytaniem, dlaczego radni nie zostali o nich poinformowani na sesji. Przewodnicząca Rady Powiatu dodała, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 8 marca poprosiła o wyjaśnienie tej sprawy i dopiero wówczas te pisma dostała razem z informacją pani starosty, że chciała ona dostarczyć je radnym i dlatego wraz z komentarzem poszły do wydziałów. Nie dotarły one do Biura Obsługi Rady.

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

powiedziała, że zgadza się z tym, że można pismo bez wyjaśnień wydziału i szefa pionu przekazać wszystkim radnym a potem uzupełnić o te wyjaśnienia, które są niezbędne i taka praktyka jest jak najbardziej zasadna. Starosta poprosiła jednak o zwrócenie uwagi na to, że pismo, na które pani Przewodnicząca ZNP powołuje się z dnia 21 grudnia 2005 r. to jest pismo, które stanowi odpowiedź na pismo z wydziału starostwa. Wyglądało to tak, że ZNP na prośbę starostwa ustosunkował się do tej uchwały, choć nie musiał, bo akurat w tym przypadku opinia ZNP w ogóle nie była potrzebna. Zostało to zrobione, dlatego że po stronie starostwa była pewna hiperpoprawność, i chciano to zrobić, natomiast nikt nie był do tego zobligowany. Starosta dodała, że drugie pismo, które wpłynęło na Zarząd ma jej adnotację, która mówi: proszę przygotować odpowiedź i wykładnię i wraz z dokumentami przekazać Radnym Powiatu. Wraz z dokumentami, dlatego że to pismo Zarząd otrzymał równolegle z pismem, które otrzymał pan wojewoda. W między czasie wojewoda przysłał pismo, które radni również mają w załączeniu i w związku z tym jak do tego Zarząd będzie się ustosunkowywał to Rada dostanie cały materiał poglądowy w tej kwestii. Odpowiedź urzędu i radnych jest tutaj także istotna, bo dot. akurat uchwały Rady opiniowanej w sposób nieobowiązkowy przez ZNP.

data opublikowania: 2006-04-20 13:59:36
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20 13:59:36

Interpelacja nr 111/XXXIV/2006

Radny Henryk Kaczmar

w nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację składaną na poprzedniej sesji zwracając się do pani dyrektor PCPR powiedział, że jego stanowisko jak i Sióstr w tej sprawie jest odmienne, ponieważ w umowie podpisanej pomiędzy Zarządem Powiatu a Siostrami jest zapisana kwota transzowa i roczna, która winna być zgodnie z umową przekazywana tak jak wojewoda przekazuje, dlatego że powiat jest tylko pośrednikiem tych pieniędzy. Radny dodał, że jego zdaniem każdy z radnych powinien mieć takie stanowisko, że kto przejmuje obowiązki z dniem 1 stycznia to przejmuje te obowiązki z systemem zerowym, czyli nowy podmiot przejmuje działania i środki, które wojewoda przekazuje i powinny one starczać na dany miesiąc i na cały rok. H. Kaczmar powiedział, że zobowiązania za 2005 rok po wyliczeniu na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiły 207 000 złotych. Zdaniem radnego jak i Sióstr powyższa kwota powinna zostać ujęta w budżecie PCPR a nowy zarządca powinien funkcjonować od punktu zerowego i regulować swoje wszystkie wydatki takie, jakie przekazuje mu wojewoda. W planie pracy Komisji Gospodarki jest wyjazdowa Komisja do Domu Pomocy Społecznej w Moryniu i wg radnego wyjaśnienia dyrektor DPS w Moryniu uregulują trochę tą sytuację.


Wicestarosta Józef Ruciński

powiedział, że radny H. Kaczmar jednoznacznie określił, że ma inne zdanie niż zostało zawarte w wyjaśnieniu pani dyrektor PCPR. Dodał, że pod tymi wyjaśnieniami podpisuje się on oraz pani starosta i na dzień dzisiejszy tak to będzie musiało zostać.

Dyrektor PCPR Urszula Kwietniewska - Łacny

podziękowała radnemu H. Kaczmarowi za przyjęcie przez niego odpowiedzi, którą przygotowała i dodała, że we wniosku, które złożyło Zgromadzenie Sióstr chcąc przyjąć na siebie odpowiedzialność prowadzenia DPS w Moryniu napisano, że oczekuje kwoty 1 730, 033 zł. Powiat przyznał 1 796 złotych, czyli 66 675 złotych więcej niż zakładał wniosek. Zgromadzenie zgłosiło również, że wniesie wkłada własny w wysokości 331 000 złotych, bo takie jest zobowiązanie, jeśli się występuje o realizację zadania, że trzeba wnieść swoje koszty. We wniosku znajduje się również zapis, że finansowanie Domów Pomocy Społecznej składa się z kilku źródeł: dotacji od wojewody, odpłatności od mieszkańców, która w DPS w Moryniu wynosi około 1 000 000 złotych w ciągu roku jak również odpłatności z gmin za mieszkańców, którzy są umieszczeni w Domu po pierwszym stycznia 2004 r., oraz wkład własny zadeklarowany przez Siostry. W związku z powyższym cały budżet DPS w Moryniu wynosi około 2 500 000 złotych rocznie. Dyrektor dodała, że również się nie zgadza z tym, że Rada dzisiaj podjęła uchwałę i zabrano z budżetu PCPR kwotę 11 800 złotych, ale nie ma ona, do kogo się zwrócić z tą sprawą i jest jej również bardzo przykro.

Radny Henryk Kaczmar

powiedział, że po wszystkich manipulacjach i aneksach ze strony powiatu pojawiła się nieścisłość tego wszystkiego. Radny dodał, iż myśli, że może w przyszłości trzeba będzie wywarzać swoje słowa, które w pewnym sensie dają do myślenia innej stronie. H. Kaczmar powiedział również, że odpowiedź pani Łacny jest wyczerpująca, ale kwotę 207 000 złotych, która dot. roku ubiegłego i którą się minusuje nie daje takiej kwoty, jaką daje wojewoda na jednego mieszkańca tylko daje mniejszą kwotę i stąd wynika rozczarowanie.

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre

powiedziała, że to, co mówią Siostry, że powinny dostawać pieniądze od wojewody przez powiat nie jest prawdą, dlatego że to nie pan wojewoda ogłosił konkurs na realizację zadania w zakresie opieki społecznej tylko powiat ogłosił ten konkurs i powiat płaci. Krótko mówiąc ten, kto wziął udział w konkursie i zaakceptował jego warunki i ten konkurs wygrał jest partnerem dla powiatu a nie dla pana wojewody i to powiat w konkursie wyznaczył, jaką kwotę przeznacza na realizacje tego zadania. Jeżeli ktoś wygrał konkurs to również wygrał tę kwotę na realizację zadania i nie może oczekiwać, że nagle w czasie jego realizacji nastąpi zmiana zasad, czyli zmiana warunków konkursu, który się już odbył. Istota realizacji zadań przez organizacje pozarządowe polega na tym, że powiat zlikwidował swoją jednostkę p/n DPS w Moryniu ponieważ po jego likwidacji jednostka ta została przekazana jako obiekt w użytkowanie a pracownicy na zasadzie 23' przeszli do nowego zakładu pracy prowadzonego przez Siostry Zakonne. Starosta dodała, że rozumie dobre intencje radnego H. Kaczmara, ale siostry, które mają wykształcenie również prawnicze wyśmienicie sobie radzą bez adwokata, choć wiadomo, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi to chodzi o pieniądze i jeżeli byłaby możliwość lobbingu to niewątpliwie Siostry wykorzystają te okazję, ale DPS w Moryniu nie jest już jednostką powiatu. Powiat nie sprawuje już nad nim nadzoru służbowego. Nowa pani dyrektor nie jest już podwładną ani Zarządu ani Starosty a zatem dzisiaj H. Kaczmar występuje jako pośrednik pomiędzy organizacja pozarządową a samorządem. Starosta dodała, że nigdy nie miała kłopotów w rozmowach z panią dyrektor, choć spotykała się z nią parokrotnie a wicestarosta kilkunastokrotnie. Starosta dodała, że jest również gotowa zaprosić panią dyrektor na posiedzenie Zarządu, chociaż może być to tylko zaproszenie a nie wezwanie, ponieważ Siostra dyrektor nie jest pracownikiem starostwa i w związku z tym, jeżeli jest taka potrzeba rozmowy to serdecznie zaprasza na posiedzenie Zarządu również radnego H. Kaczmara. Starosta powiedziała, że rozumie, że skoro komisja jedzie na posiedzenie do prywatnego DPS czyli Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej to jedzie tam z wizytą kurtuazyjną a nie w celach kontrolnych, bo do tego nie ma już uprawnień. Kwota, która jest wymieniana w umowie jest przekazywana zgodnie z procedurami. Jeśli Siostry życzą sobie przyspieszenia kwoty rocznej żeby nie była płacona w 12 ratach tylko w jednej racie jak w przypadku "13 pensji" to Zarząd się do tego przychyla, ale Zarząd na pewno może się przychylić do liczby rat a nie do zwiększenia kwoty, bo to by wymagało zniweczenia wyników konkursu. Byłoby to robienie czegoś za plecami innych potencjalnych kontrahentów, którzy mogliby w tym konkursie wystąpić.

data opublikowania: 2006-04-20 13:59:36
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20 13:59:36

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.