Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i odpowiedzi

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

2006-10-11, godz.14:00

Interpelacja nr 127/XXXIX/2006

Radny A. Szelążek

zapytał, dlaczego nie zostały zrealizowane wspólne inwestycje powiatu z gminami na wykonanie ciągów pieszych w gminach? Mimo tego, gminy poczyniły inwestycje: Gmina Chojna wydała 125 000 zł na budowę chodników w Godkowie i przy ul. Owocowej. Należy sobie zadać pytanie, gdzie tkwi przyczyna nie realizowania wniosków ze środków PFOŚiGW. Zasłanianie się poniesionymi kosztami z wycinki drzew wcale nie wpłynęło na realizację innych zadań.


Etatowy Członek Zarządu A. Nycz

powiedział, że nie zrealizowano wspólnych inwestycji z gminami na wykonanie ciągów pieszych z powodu braku środków finansowych, co z kolei spowodowane było nie zrealizowaniem w pełni dochodów budżetu powiatu, zatorem finansowym w Wydziale Komunikacji i Transportu spowodowanym obniżeniem opłaty za wydawanie kart pojazdu. Etatowy Członek Zarządu podziękował Gminie Chojna za realizację inwestycji na drogach i chodnikach powiatowych.

data opublikowania: 2006-11-02 14:13:57
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 14:13:57

Interpelacja nr 128/XXXIX/2006

Radna G. Kotowicz

powiedziała, że Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej na objazdowym posiedzeniu postanowiła sprawdzić jak wygląda bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Wielkim zaskoczeniem jest fakt, że decyzje dotyczące prac na drogach powiatowych nie znalazły odzwierciedlenia w WPI na najbliższe lata, a zadanie na zrealizowanie ciągu pieszego w Piaskach zostało zapisane dopiero na 2008 rok. W sprawie wykonania ciągu pieszego w miejscowości Piaski, na drodze powiatowej łączącej dwa przejścia graniczne, przy której znajduje się szkoła składane były interpelacje przez Panią Radną i Radnych Gminy Cedynia. Komisja stwierdziła, że w największe zagrożenie pod względem bezpieczeństwa stwarza droga w Piaskach ze względu na wąską, krętą drogę gęsto obsadzoną drzewami ograniczającymi widoczność, brak chodnika i pobocza, a po obu stronach drogi zarośnięty rów. Gmina Cedynia złożyła deklarację chęci wspólnego wykonania tej inwestycji. Radna odniosła się również do mało czytelnego zapisu odnośnie tego tematu w sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu (strona 2, 5 akapit od dołu) Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora PZD w Gryfinie nawiązującym do zapytań Burmistrzów i Wójtów odnośnie realizacji z współfinansowaniem w 2006 roku budowy chodników przy drogach i ulicach powiatowych.


Etatowy Członek Zarządu A. Nycz

powiedział, że dokumentacja techniczna i aplikacja mogłyby zostać wykonane w 2007 roku a środki wykorzystane ewentualnie w 2008 roku. WPI jest kroczące, a także należy wziąć pod uwagę brak środków w budżecie. Zobowiązał p. Dyrektora PZD w Gryfinie do odpowiedzi Burmistrzom na temat braku środków finansowych w budżecie na planowaną realizację chodników. Dodał, że odpowiedź w tej sprawie jest udzielana tak późno z powodu trwających procedur przetargowych.

Starosta Gryfiński E. De La Torre

zaproponowała prace projektowe zaplanować na przyszły rok, jednakże z powodów obiektywnych (brak efektu ekologicznego) nie można tego sfinansować z PFOŚiGW, zatem należy poszukać innych środków. Starosta Gryfiński stwierdziła, że uporządkowanie kwestii bezpieczeństwa dojścia do szkół powinno stanowić priorytet dla następnej Rady Powiatu.

data opublikowania: 2006-11-02 14:13:57
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 14:13:57

Interpelacja nr 129/XXXIX/2006

Radny B. Paulski

zapytał, dlaczego Zarząd Powiatu nie wykonał uchwały Rady Powiatu w sprawie wykupu nieruchomości w Chojnie ("stodoły") niezbędnej do realizacji zadania na rewitalizację obiektów dla SOS-W w Chojnie.


Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński

powiedział, że w związku z brakiem środków Zarząd Powiatu podjął decyzję o blokowaniu wydatków i nie uznał zakupu tzw. "stodoły" za ok. 8 000 zł za najpilniejszy wydatek i wystąpił do p. Burmistrza Gminy Chojny z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy notarialnej na przyszły rok.

data opublikowania: 2006-11-02 14:16:37
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 14:16:37

Interpelacja nr 130/XXXIX/2006

Radny B. Paulski

zapytał, dlaczego część nauczycieli odchodzących na emeryturę w tym roku nie otrzymała należnych im odpraw.


Etatowy Członek Zarządu A. Nycz

powiedział, że sytuacja w oświacie jest nienajlepsza. Przypomniał, że należy przemyśleć możliwość łączenia szkół zaproponowaną w reformie finansów publicznych. Niedobór środkówfinansowych w szkołach spowodował problemy z terminowym wypłaceniem należnych środków odchodzącym na emeryturę nauczycielom 1 w Chojnie oraz 5 lub 6 w Mieszkowicach.

data opublikowania: 2006-11-02 14:16:37
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 14:16:37

Interpelacja nr 131/XXXIX/2006

Radny B. Paulski

zapytał, czy została rozpatrzona skarga Wójta Widuchowej Michała Lidwina na Przewodniczącą Zarządu Powiatu.


Starosta Gryfiński E. De La Torre

powiedziała, że w lipcu wpłynęła skarga od pana Wójta Gminy Widuchowej. Skargi na kierowników jednostek, Starostę i Zarząd rozpatrywane są na najbliższej sesji a od lipca jest to najbliższa sesja. Tuż przed sesją wpłynęło kolejne pismo od pana Wójta. W międzyczasie były podjęte czynności polegające na zebraniu wyjaśnień żeby móc udzielić odpowiedzi, ponieważ skarga zawiera dwie skargi w jednym piśmie, a jednocześnie trudno jest zidentyfikować podmiot, którego dotyczy. Problem polega na tym, że skargi na pracowników Starostwa składa się nie do Rady Powiatu, jak złożył to pan Wójt tylko do Starosty i Starosta rozpatruje skargi na pracowników, przy czym ci pracownicy nie zostali tutaj zidentyfikowani. Nie jest podane imię i nazwisko pracownika, więc nie wiadomo kto by miał być przedmiotem skargi i zatem przedmiotem oceny ze strony Starosty. Jednocześnie żaden z pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie nie ma w swoim zakresie kompetencji zarządzania drogami ani czynności zarządczych na tych drogach. Starosta również nie zarządza drogami. W związku z tym, że zarządzanie drogami nie należy do kompetencji Starosty, Starosta jest kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą Starostwo Powiatowe w Gryfinie - jednostki budżetowej nie posiadającej osobowości prawnej oraz Starostwo nie zarządza drogami. Drogami zarządza Powiatowy Zarząd Dróg, któremu funkcje zarządcy zostały przekazane odpowiednimi uchwałami Zarządu. Zatem jeżeli pan Wójt jest niezadowolony z działań powiatu w zakresie utrzymania dróg, chodzi konkretnie o chodnik w Gminie Widuchowa to powinien skargę złożyć na właściwy organ albo na Zarząd albo na całą Radę, bo pisze tutaj i o zarządzaniu i o finansowaniu tego przedsięwzięcia. Skarga będzie przedmiotem rozpatrywania na kolejnej sesji, a do materiałów sprawy zostaną załączone zakresy obowiązków Starosty, Zarządu i powiatu.

data opublikowania: 2006-11-02 14:21:02
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 14:21:02

Interpelacja nr 132/XXXIX/2006

Radny B. Paulski

zapytał, czy słusznie naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 2,03 zł za wykonanie ksero wypisu z operatu ewidencyjnego i kartkę A4, który według rozporządzenia Ministra Infrastruktury wynosi już 120 zł.


Geodeta Powiatowy G.Downar

powiedział, że opłaty regulowane są rozporządzeniem w sprawie naliczania wysokości opłat za sporządzanie wypisów i wyrysów oraz obejmują tylko i wyłącznie udzielenie informacji i poświadczenie dokumentów. Rozporządzenie stwierdza w jednym z punktów, że nie obejmuje kosztów sporządzenia dokumentów. Za sporządzanie dokumentów został opracowany cennik na podstawie kalkulacji poprzedniego Geodety Powiatowego i ten cennik jest zatwierdzony stosownym zarządzeniem.

data opublikowania: 2006-11-02 14:21:02
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 14:21:02

Interpelacja nr 133/XXXIX/2006

Radna W. Kmieciak

zapytała, na jakim etapie jest sprawa utworzenia specjalistycznego gabinetu stomatologicznego dla osób niepełnosprawnych umysłowo z terenu powiatu gryfińskiego. Czy do Zarządu Powiatu wpłynęły oferty w tej sprawie?


Koordynator Ochrony Zdrowia J. Witeńko

powiedział, że tak jak udzielił już pisemnej odpowiedzi Pani Radnej na interpelację, wystosował pisma do dużych podmiotów, które nie udzieliły pisemnej odpowiedzi. Do dnia 20 października jest termin składania ofert na otwarty konkurs w zakresie m.in. możliwości prowadzenia stomatologii dla osób z głębokim upośledzeniem. Jeżeli cokolwiek zmieni się w tej sprawie to Pani Radna zostanie o tym poinformowana.

data opublikowania: 2006-11-02 14:23:35
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 14:23:35

Interpelacja nr 134/XXXIX/2006

Radna W. Kmieciak

zapytała, czy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zalega z tytułu opłat składek ZUS za rok 2006.


Starosta Gryfiński E. De La Torre

powiedziała, że Dyrektor Szpitala rozpoczął postępowanie ugodowe z ZUS. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa notarialna w sprawie zakupu byłej Przychodni nr 1 co pozwoli na przekazanie środków szpitalowi na zapłacenie określonych świadczeń. Zarówno Prezes Intermed jak i p. Dyrektor Szpitala byli na rozmowach w ZUS i będą podpisywać promesę co do podpisania układu ratalnego z ZUS na spłatę tychże zobowiązań. Środki będą uruchomione, a trwa proces restrukturyzacji m.in. pożyczki 203 wówczas sprawa będzie zakończona. Pan Dyrektor był obecny ale wystąpił kłopot z wodą i został wezwany do szpitala. Na następnej sesji Pan Dyrektor przedstawi szczegółową relację ze stanu finansów szpitala i stopnia realizacji programu restrukturyzacji.

data opublikowania: 2006-11-02 14:23:35
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 14:23:35

Interpelacja nr 135/XXXIX/2006

Radny R. Laska

zapytał, o zbiorczą informację, do przygotowania której Zarząd zobowiązał dyrektora w celu przedłożenia Radzie Powiatu, która zawierać powinna zadłużenie wyjściowe SPZZOZ.


Starosta Gryfiński E. De La Torre

powiedziała, że taki materiał został przygotowany przez p. A. Bandurowskiego i będzie on tematem omówienia na kolejnej sesji Rady Powiatu (materiał radni otrzymali jako poglądowy i stanowi on załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Na dzień powstania powiatu zadłużenie SPZZOZ w Gryfinie wynosiło 5.451.228 zł, zadłużenie było narastające około 2 miliony rocznie i od 1999 roku było wykazywane w sprawozdaniach bez odsetek. Kiedy Rada Powiatu rozpoczynała tę kadencję zadłużenie wynosiło bez odsetek prawie 12 milionów złotych i odsetki były ogromne, SPZZOZ miało 504 wierzycieli - obecnie ma ich 50. Natomiast jakie byłyby konsekwencje nie podejmowania uchwały o restrukturyzacji, a w konsekwencji nie podejmowania uchwały o likwidacji SPZZOZ? Gdyby nie podejmowano rozmów i działań z podpisywaniem ugod z wierzycielami to w chwili obecnej zadłużenie wynosiłoby 36.279.052 zł. W przypadku dekapitalizacji odsetek długi SPZZOZ wynosiłyby 46.041.839 zł.

data opublikowania: 2006-11-02 14:26:42
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 14:26:42

Interpelacja nr 136/XXXIX/2006

Radny K. Ziętek

stwierdził, że podjęte zostały uchwały użyczenia Placu Wolności dla Morynia oraz ulic Malarskiej i Klasztornej w Chojnie, a w chwili obecnej należy przygotować dokumenty o przekazanie obowiązków zarządcy na w/w drogi odpowiednim gminom.


Starosta Gryfiński E. De La Torre

powiedziała, że materiały w tej sprawie zostaną przygotowane w formie projektu uchwały na kolejną sesję Rady Powiatu.

data opublikowania: 2006-11-02 14:26:42
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 14:26:42

Interpelacja nr 137/XXXIX/2006

Radny H. Kaczmar

zapytał, o przyczyny unieważnienia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Ogrodowej w Chojnie.


Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie R. Dziok

powiedział, że główną przyczyną unieważnienia postępowania przetargowego było nie podpisanie projektu ugody lub projektu zobowiązania do dowolnej zapłaty a w konsekwencji zapłacenie w całości kary za wycięcie drzewa. Natomiast zaproponowana cena znacznie przekraczała wartość szacunkową.

data opublikowania: 2006-11-02 14:28:56
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 14:28:56

Interpelacja nr 138/XXXIX/2006

Radny H. Kaczmar

zapytał, czy został złożony wniosek i zrobione studium wykonalności na ulicę Jodłową w Chojnie.


Starosta Gryfiński E. De La Torre

powiedziała, że na ul. Jodłową ubiegano się o środki unijne, Gmina Chojna otrzymał na wykonanie kanalizacji sanitarnej, natomiast powiat nie otrzymał na kanalizację deszczową ze ZPORR. W związku z tym, jeżeli wniosek był składany to studium wykonalności musiało być wykonany i załączone do złożonego wniosku do ZPORR, więc nie trzeba go ponownie robić.

data opublikowania: 2006-11-02 14:28:56
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 14:28:56

Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.