Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXI sesja Rady Powiatu

2008-09-18, godz.14:00

Interpelacja nr 14/XXI/2008

Radny Bronisław Krzyżanowski

Proszę o przedstawienie w formie ustnej i pisemnej informacji na temat spraw, które Pan Starosta skierował z wnioskiem o podjęcie postępowań przez organy ścigania i organy kontroli w okresie od 04.12.2006r. do dnia 01.09.2008r.

Proszę o podanie kto, kiedy, przeciwko komu, w jakiej sprawie i jakie były ostateczne decyzje organów ścigania w tych sprawach. Proszę o podanie daty skierowania zawiadomień i sygnatur spraw. Proszę o udzielenie także odpowiedzi (w każdym przypadku) czy starosta działał z upoważnienia Zarządu Powiatu lub Rady Powiatu.


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski

odpowiedział, że nie udzieli na powyższą interpelację odpowiedzi do momentu, kiedy Radny Bronisław Krzyżanowski nie sprecyzuje dokładnie, o którą sprawę mu chodzi, ponieważ nie wie w czyim imieniu Radny się zapytuje. W związku z tym jeżeli jasno sprecyzuje Pan Radny pytanie zostanie udzielona mu odpowiedź. Dodał, że jeżeli Radny zainteresowany jest sprawą to może wystąpić do odpowiednich organów z zapytaniem. Starosta kontynuując odczytał z gazety lokalnej - 7 dni Gryfina, że "...kilka tygodni temu na gryfińskim forum internetowym pojawiła się informacja o rzekomym złożeniu przez Starostę Gryfińskiego doniesienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez organizatorów i uczestników pikiety, która odbyła się w marcu na ulicach Gryfina…". Z tego miejsca Starosta zwrócił się z podziękowaniami do dziennikarzy, że publikując ten artykuł byli na tyle rzetelni, że to sprawdzili i napisali prawdę. Dodał, że faktycznie było postępowanie. Dalej "...Jak udało się ustalić Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie zajmowała się sprawą pikiety, jednak nie był to efekt do wniesienia jakiegokolwiek doniesienia, bowiem zaraz po zablokowaniu drogi na miejscu pojawiła się Policja i to ona wszczęła z urzędu stosowne postępowanie ku zakończeniu całej demonstracji". Starosta dodał, że również nie może udzielić odpowiedzi na pytanie dot. spraw prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w/s Powiatu Gryfińskiego. W Rzeczypospolitej z dnia 11 września 2008 r. w jednym z artykułów przeczytał, że "choć kontrolerzy sprawdzili jedynie 34 szpitale skierowali 4 wnioski do prokuratury". Dodał, że szkoda, iż w przytaczanym artykule jest mowa o 34 szpitalach, ale jeden wymienia się w szczególności tj. Szpital Powiatowy w Gryfinie, gdzie następnie jest napisane, że "Szpital w Gryfinie sięgając po pieniądze w 2005 r. zapowiadał, że jego działalność przyniesie 700 000,00 zł zysku i jeszcze w tym samym roku skończyło się na stracie 1 500 000,00 zł". Starosta odnosząc się ponownie do złożonej przez Radnego Krzyżanowskiego powyższej interpelacji poinformował, że jeżeli Radny sprecyzuje swoje zapytanie chętnie zostanie udzielona mu odpowiedź. Ponadto odpowiedział, że ani Zarząd Powiatu ani Rada Powiatu nie upoważniały go do składania jakichkolwiek spraw. Kodeks postępowania karnego przewiduje, że każdy obywatel, a tym bardziej funkcjonariusz publiczny, ma prawo i obowiązek składać zawiadomienia.

data opublikowania: 2008-10-14 08:08:42
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 11:59:01

Interpelacja nr 15/XXI/2008

Radny Bronisław Krzyżanowski

Otrzymałem odpowiedź na moją interpelację ws. legalności powołania od 1 lipca 2008r. do 31.08.2008r. P. Adriany Salamończyk na dyrektora ZSP nr 2 w Chojnie . Odpowiedź Pana starosty bardzo mnie zastanawia, co do interpretacji przepisów prawa. Prawo, czyli ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami mówi, że 1 Art. 36 a ust 4a "Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, zgodnie z ust. 3 lub 4, organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora , nauczycielowi tej szkoły , jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy. Z informacji otrzymanych od Starosty wynika , że P. Adriana Salamończyk nie była w dniu lipca 2008r. ani z-cą dyrektora ZSP nr 2 w Chojnie, ani jej nauczycielem w chwili powołania jej na stanowisko ( bo według prawa zatrudnić ją na etacie nauczyciela ZSP nr 2 mógł tylko - dyrektor). Pan starosta w odp. na interpelację napisał, że P. A.Salamończyk "była zatrudniona jako nauczyciel w ZSP nr 2 w Chojnie... ale... w okresie od 01.09.2005r. do 31.08.2007r.".

Kto zatrudniał P. Salamończyk w dniu 01.07.2008r. i czy zrobiono to zgodnie z prawem? Składam wniosek o zbadanie tej sprawy przez komisję rewizyjną. Rady Powiatu.


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski

odpowiedział, że w odpowiedzi na poprzednią interpelację (tj. Nr 13/XX/08) wskazał nie tylko okres zatrudnienia Pani Adriany Salamończyk w ZSP Nr 2 w Chojnie od 1.09.2005 r. do 31.08.2007 r., ale również od dnia 1.07.2008 r. Wyjaśnił, że w momencie kiedy w w/w placówce nie było dyrektora, a wicedyrektorowie odmówili sprawowania funkcji dyrektora szkoły, zgodnie z przepisami pracodawcę reprezentuje Starosta więc korzystając ze swoich uprawnień wykonał to co należało i myśli, że wszyscy Radni powinni być zadowoleni, że pomimo pewnej "destrukcji" niektórych osób w szkole placówka ta przygotowała się do roku szkolnego. Zaznaczył, że zatrudnienie Pani Adriany Salamończyk odbyło się zgodnie z prawem i dodał, że w tym zakresie kontaktował się również z Kuratorem Oświaty i jego pracownikami.

data opublikowania: 2008-10-14 08:08:42
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 11:59:01

Interpelacja nr 16/XXI/2008

Radny Bronisław Krzyżanowski

Proszę o podanie w formie pisemnej informacji dla Rady Powiatu na temat zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, tzn.:

 • jakie było dnia 04.12.2006r. ( etaty, liczba osób)
 • jakie jest obecnie według stanu na 18.09.2008r.
 • ile osób zwolniono,
 • ile osób zwolniło się na własną prośbę,
 • ile zostało nowozatrudnionych,
 • ile ogłoszono konkursów na stanowiska naczelników,
 • ile toczyło się a ile toczy się spraw w Sądzie pracy przeciwko Staroście Gryfińskiemu,
 • ile spraw sądowych zostało przegranych w Sądzie pracy przez starostwo i ile to kosztowało podatników i budżet ( koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, odszkodowania i odsetki).

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski

odpowiedział, że Radni analizując program naprawczy uzyskiwali informację dot. ruchu kadrowego. Zostało obniżone zatrudnione i w tym zakresie Radny Bronisław Krzyżanowski otrzyma stosowną odpowiedź. Na kilkanaście osób, które odeszły z pracy z różnych przyczyn 3 osoby wystąpiły przeciwko pracodawcy tj. Starostwu Powiatowemu. Jedna osoba otrzymała odszkodowanie i jedna osoba uzyskała większą odprawę niż została jej wypłacona. Kolejna sprawa trwa dot. byłego naczelnika, z którym została zawarta umowa na czas określony obejmującą okres 4 letni. Temuż pracownikowi również Sąd przyznał jak w w/w przypadku 3 miesięczne odszkodowanie, a nie takie jak otrzymał czyli 1 miesięczne. Jednak tenże pracownik uważa, że powinien otrzymać wynagrodzenie za 4 lata pracy i odwołał się od wyroku. Dodał, że również poprzednia Pani Skarbnik Powiatu złożyła sprawę do Sądu po tym, jak nie został jej naliczony przy odprawie dodatek funkcyjny, który jej się należał. Ponadto dodał, że zostanie to również sprecyzowane na piśmie.

data opublikowania: 2008-10-14 08:10:35
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 11:59:01

Inf. przygotowana przez: Magdalena Kłobut
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.