Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVIII sesja Rady Powiatu

2009-03-26, godz.14:00

Interpelacja nr 19/XXVIII/2009

Radny Bronisław Krzyżanowski
"Panie Przewodniczący, panie Starosto, panowie radni, szanowni goście.
W ubiegłym roku podczas tworzenia spółki prawa handlowego Szpital Powiatowy w Gryfinie, mówiliśmy - również pan Starosta jak i Prezes spółki pan Piwowarczyk, o utworzeniu w byłym internacie w Chojnie gabinetu - punktu lekarskiego, w którym mogliby przyjmować lekarze specjaliści ze Szpitala Powiatowego np. ginekolog, chirurg itp., do dzisiaj nie zostało to utworzone.
Dlatego składam interpelację - zapytanie czy i kiedy zostanie utworzony w Chojnie gabinet lekarski podległy Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie, w którym mogliby przyjmować lekarze specjaliści. Nadmieniam, że społeczeństwo tego oczekuje, o tym również była mowa w ubiegłym roku jak i o ewentualnych korzyściach dla szpitala, więc nie będę powtarzał. Proszę o odpowiedź również na piśmie".


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski

Odpowiedź na interpelację Nr 19/XXVIII/2009 została udzielona na XXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 26.03.2009 r.

Jeśli chodzi o interpelację dotyczącą działalności Spółki to działa ona 6 miesięcy co w rezultacie jest okres dosyć młody. Sukcesem jest że Spółka nie zrobiła strat nie rezygnując przy tym z żadnej prowadzonej działalności. W tej chwili Spółka podjęła ważniejsze zadania jeżeli chodzi o strategię Spółki, związane z odzyskaniem specjalistki, gdyż aby ją wprowadzić trzeba mieć siedzibę. W strategii Spółki jest i będzie ona o to walczyła, aby rozpocząć działalność w Gminie Chojna, może nawet szerzej, ale na to po pierwsze trzeba czasu i pieniędzy, ale jest to w interesie nie tylko mieszkańców ale również i Spółki. W tej sprawie Pan Prezes prowadził już rozmowy. Sam obiekt internatu ze względu na swoje parametry techniczne jak wysokość pomieszczeń, niestety nie może być wykorzystany na ten cel. Natomiast mieści się to w strategii Spółki. Trudno by nie kierując Spółką, gdyż należy tutaj zwrócić uwagę, że nie Zarząd Powiatu i nie Starosta kieruje Spółką a Prezes i Rada Nadzorcza Spółki. Zarząd Powiatu czuwa nad tym, żeby strategia była realizowana i żeby Spółka jak najlepiej świadczyła usługi i oczywiście rozwijała się. Starosta dodał, że nie może deklarować czasu natomiast wie, że Spółka będzie konsekwentnie realizowała swoje zamierzenia.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski

Odpowiedź na interpelację Nr 19/XXVIII/2009 została udzielona w formie pisemnej.

"W odpowiedzi na Pańską interpelację złożoną w dniu 26 marca 2009 roku, na XXVIII posiedzeniu Rady Powiatu w Gryfinie informuję, iż z przedłożonych przez Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. w Gryfinie informacji, Spółka w swojej strategii rozwoju ma rozszerzenie swojej działalności, a jej elementem jest utworzenie Poradni Specjalistycznej w Chojnie. Jedną z lokalizacji dla tego rozwoju usług rozważane były pomieszczenia w internacie Liceum Ogólnokształcącego. W wyniku wizji lokalnych stwierdzono, że nie ma możliwości dostosowania pomieszczeń do warunków sanitarnych, jakim muszą one odpowiadać w przypadku działalności medycznej. Tym niemniej, nadal poszukiwane są pomieszczenia na poradnię specjalistyczną, między innymi z uwagi na duże zapotrzebowanie na świadczenia medyczne w tym rejonie. Jednakże, ostateczna decyzja musi uwzględniać oprócz rynku, również możliwości Spółki do ponoszenia kosztów początkowych organizacji takich świadczeń oraz hierarchii działań i potrzeb, o których na komisjach Rady Powiatu informował Prezes Zarządu Spółki."

data opublikowania: 2009-03-30 09:35:09
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-21 14:20:40

Interpelacja nr 20/XXVIII/2009

Radny Bolesław Paulski

powiedział, że jego interpelacja to praktycznie pytania, które chciał zadać i oczekuje na nie odpowiedzi na piśmie, jako że dla wsparcia tej retoryczności potrzebne są cyfry, liczby i procenty.

I pytanie:
"Chodzi mi po głowie taka myśl, czy urzędnik dla bezrobotnego, czy bezrobotny dla urzędnika. Ostatnio spotkałem się z taką sytuacją, że to bezrobotni są dla urzędników, a nie odwrotnie. Jeżeli mamy końcówkę marca i jest problem, żeby Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zaczął wypłacać pieniądze na rozpoczęcie działalności dla bezrobotnych, a ci ludzie oczekują tego, bo wprowadzono - ale w oparciu o co i dlaczego - w moim przekonaniu bariery, poprzez takie o to stawianie wymogów, że bezrobotny dostanie pomoc z PUP na rozpoczęcie działalności w momencie kiedy przejdzie szkolenie. Jeżeli dodam do tego, że środki na szkolenia, są to środki, które otrzymuje PUP, dzieląc je między tą wielkość, która ma iść dla bezrobotnych na zapomogi, czy na pomoc na rozpoczęcie działalności to rozumiem, że im więcej tych szkoleń, to tym mniej środków dostaną potem bezrobotni na rozpoczęcie działalności. Na tą okoliczność potrzebowałbym potwierdzenia, że tak nie jest, a wiem, że środki są z dwóch źródeł do PUP: na wsparcie osób bezrobotnych chcących rozpocząć działalność - to jest jedno źródło z budżetu i drugie tzw. unijne środki. Również oczekuję informacji ile tych środków PUP dostał z podziałem tym dla PUP w Gryfinie filia w Chojnie i ile tych środków do dnia dzisiejszego zostało zaktywizowanych".

II pytanie:
"Dzisiaj wszyscy odwołujemy się do sytuacji kryzysowej, jako takiej. Czy jest zatem racjonalne i opłacalne utrzymywanie PUP w Gryfinie w obcych obiekcie w sytuacji, kiedy mamy niewykorzystane pomieszczenia w obiekcie własnym w Chojnie, kiedy tutaj w ten obiekt trzeba inwestować, a tam już go mamy. Stąd też również oczekuję w tym zakresie informacji:

 • ilu mieszkańców powiatu obsługuje PUP w Gryfinie filia w Chojnie, i ile PUP w Gryfinie,
 • ilu jest bezrobotnych,
 • jaki wskaźnik bezrobocia jest w jednej i drugiej części,
 • ilu zatrudnionych jest w PUP w Gryfinie filia w Chojnie oraz w PUP w Gryfinie i czy jest taka potrzeba.

W moim przekonaniu chciałbym wsparcia dla mojej tezy, te cyfry myślę, że to wesprą, chciałbym aby w Gryfinie był utworzony punkt konsultacyjny obsługiwany przez dwie, trzy osoby, a pozostali pracownicy spokojnie - nie wiem czy wszyscy- mogliby dojeżdżać do Chojny, przejść się spacerkiem z dworca do pomieszczeń biurowych. Jest to nawet dla zdrowia korzystne".


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek

Odpowiedź na interpelację Nr 20/XXVIII/2009 została udzielona w formie pisemnej

"Odpowiedź na pytanie I.
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie realizując swoje zadanie w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, ma na celu przede wszystkim pomoc tym osobom w uzyskaniu zatrudnienia ale również jego utrzymaniu.
Osoba bezrobotna, która otrzyma środki z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zobowiązana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do prowadzenia tej działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy , pod rygorem konieczności zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w przypadku nie dotrzymania tego warunku.
Większość osób bezrobotnych ubiegających się o otrzymanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie posiada żadnej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości nie znają zasad zakładania i rejestracji podmiotów gospodarczych , zarządzania finansami i zasobami w małej firmie, marketingu, sporządzania biznes planu. (Wniosek taki wynika z bezpośrednich rozmów prowadzonych przez doradcę zawodowego z osobami zamierzającymi rozpocząć działalność gospodarczą). Brak wiedzy w tym zakresie zwiększa ryzyko niepowodzenia nowopowstałej firmy i może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanych z Funduszu Pracy środków na jej uruchomienie.
Celem zwiększenia szans osób bezrobotnych ubiegających się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na utrzymanie tej działalności przez wymagany okres 12 miesięcy, oraz pomoc w przygotowaniu analizy ekonomicznej wymaganej przy ubieganiu się o środki z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności wprowadzono szkolenia z zakresu ABC biznesu. Szkolenie to obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu zasad zakładania i rejestracji podmiotów gospodarczych , zarządzania finansami i zasobami w małej firmie, marketingu, sporządzania biznes planu (oceny rynku, działania marketingowe, zamierzenia inwestycyjne analiza finansowa) oraz pomoc doradcza zgodnie z zakresem planowanej działalności. Szkolenie trwa 10 dni a koszt tego szkolenia dla jednej osoby wahał się w roku 2008 od 600 do 800 zł Na szkolenie są kierowane wszystkie osoby, bezrobotne które w wywiadzie z doradcą zawodowym stwierdzają, iż nie posiadają wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Osoby posiadające wykształcenie ekonomiczne, zaliczony przedmiot z zakresu ekonomi lub przedsiębiorczości w trakcie studiów lub posiadające doświadczenie w prowadzeniu działalności kierowane są na szkolenia wyłącznie na ich wniosek. Z dniem 1 kwietnia 2009r. umożliwiono osobom bezrobotnym nie posiadającym udokumentowanej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości rezygnację z odbycia szkolenia ABC biznesu na ich wniosek.
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są udzielane w ramach środków Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych. Kwoty na poszczególne formy aktywizacji są ustalane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Zatrudnienia. Wysokość środków o jakie może ubiegać się osoba bezrobotna jest określona ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 2008r. maksymalna wysokość środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej była równa 5- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania środków, od 01.02.2009r. równa jest 6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania środków.
Fakt skierowania osoby bezrobotnej na szkolenie ABC biznesu w żaden sposób nie wpływa na wysokość środków przyznawanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wszystkie osoby, które otrzymały dotychczas środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzyskały je w wysokości zgodnej ze składanym przez nie wnioskiem pod warunkiem, że wnioskowana kwota nie przekraczała maksymalnej kwoty dopuszczonej w/w ustawą.
W 2008r. przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 180 osób bezrobotnych na łączną kwotę 2 616 616,70 zł. Wszystkie osoby ubiegające się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2008r., których wnioski spełniły warunki do pozytywnego rozpatrzenia określone w Rozporządzeniu z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków otrzymały te środki.
(W 2008 roku wszystkie osoby bezrobotne, które chciał skorzystać z którejkolwiek formy aktywizacji finansowanej z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego zostały nią objęte.)
Na dzień 01.04.2009r. otrzymał decyzję o przyznaniu środków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych ( tym udzielanie środków na podjęcie działalności gospodarczej) przyznawanych zgodnie z algorytmem na kwotę 4 915 600,00 zł z tego do dyspozycji dla filii w Chojnie przekazano 2 200 000, 00 zł. Z tych środków na dzień 31.03.2009r. zaangażowano łącznie na wszystkie formy aktywizacji kwotę 2 277 713,30 zł z tego filia w Chojnie 886 954,98 zł. Udzielono 16 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę 257 464,30 zł , przy czym filia w Chojnie nie udzieliła żadnej dotacji.
Ponadto został zatwierdzony wniosek o przyznanie środków na aktywizację osób bezrobotnych z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 3 616 700, 00 zł z tego do dyspozycji dla filii w Chojnie przewidziano kwotę 1 808 350,00 zł. We wniosku przewidziano środki na udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w kwocie 1 110 000,00 zł z tego filia w Chojnie 555 000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie II.

 1. Liczba mieszkańców powiatu obsługiwana przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
  • Liczba mieszkańców Powiatu zamieszkujących teren obsługiwany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie na koniec roku 2007 - 84 318 osób
  • na terenie obsługiwanym przez siedzibę urzędu w Gryfinie - 47 687 osób
  • na terenie obsługiwanym przez siedzibę urzędu w Chojnie - 36 631 osób
  W roku 2008 Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie obsłużył 17 171 osób bezrobotnych:
  • W siedzibie urzędu w Gryfinie - 7 908 osób
  • W siedzibie urzędu w Chojnie - 6 837 osób
  w tym:
  1. rejestracja osób bezrobotnych - 6 922 osoby
   • W siedzibie urzędu w Gryfinie - 3 711 osób
   • W siedzibie urzędu w Chojnie - 3 211 osób
  2. wyrejestrowania osób bezrobotnych - 7 823 osoby
   • W siedzibie urzędu w Gryfinie - 4 197 osób
   • W siedzibie urzędu w Chojnie - 3 626 osób
  3. aktywizacja osób bezrobotnych - 2 426 osób
   • W siedzibie urzędu w Gryfinie - 1 419 osób
   • W siedzibie urzędu w Chojnie - 1 007 osób
  W okresie od 01.01.do 31.03 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie obsłużył 4 080 osób bezrobotnych:
  • W siedzibie urzędu w Gryfinie - 2 708 osób
  • W siedzibie urzędu w Chojnie - 2 278 osób
  w tym:
  1. rejestracja osób bezrobotnych - 2 469 osoby
   • W siedzibie urzędu w Gryfinie - 1 267 osób
   • W siedzibie urzędu w Chojnie - 1 202 osób
  2. wyrejestrowania osób bezrobotnych - 1 612 osoby
   • W siedzibie urzędu w Gryfinie - 881 osób
   • W siedzibie urzędu w Chojnie - 731 osób
  3. aktywizacja osób bezrobotnych - 816 osób
   • W siedzibie urzędu w Gryfinie - 560 osób
   • W siedzibie urzędu w Chojnie - 346 osób
 2. Liczba osób bezrobotnych
 3. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie Pracy w Gryfinie na dzień 31.03.2009r. wynosi 4 967 osób
  • W siedzibie urzędu w Gryfinie - 2 222 osoby
  • W siedzibie urzędu w Chojnie - 2 745 osób
 4. Wskaźnik bezrobocia
 5. Wskaźnik bezrobocia na konie lutego 2009r. wynosi
  • Dla Powiatu Gryfińskiego - 9,0%
   • G Banie 9,0%
   • MG Gryfino - 6,0%
   • G Stare Czarnowo - 5,4%
   • G Widuchowa - 10,9%
   • MG Cedynia - 13,9%
   • MG Chojna - 11,4%
   • MG Mieszkowice - 11,0%
   • MG Moryń - 12,9%
   • MG Trzcińsko Zdrój - 12,2%
 6. Liczba osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie
 7. Liczba osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie wynosi na dzień 31.03.2009r. - 55 przy czym pracę wykonuje 52 osoby 3 osoby nie wykonują pracy z powodu: 1 osoba - urlop macierzyński, 1 osoba - urlop wychowawczy, 1 osoba - świadczenie rehabilitacyjne.
  W siedzibie urzędu w Gryfinie - 34 osoby w tym 4 osoby (1 osoba na 1/2 etatu) zatrudnione są tylko do obsługi projektu konkursowego "Kobieta potrafi - szansa na samorealizację" realizowanego dodatkowo poza ustawowymi działaniami urzędu i finansowane w ramach tego projektu.

Na dzień 31.03.2009r. pracę wykonuje 32 osoby
w tym:

 1. 4 osoby ( 1 na 1/2 etatu) obsługują projekt " Kobieta potrafi - szansa na samorealizację"
 2. 29 osób ( 2 osoby na 1/2 etatu) realizują pozostałe zadania
  • pracownicy zajmujący się obsługą osób bezrobotnych - 15 osób ( na jedną osobę przypada średnio do obsługi 527,2 osób bezrobotnych)
  • księgowość - 3 osób
  • administracja urzędu - 10 osób w tym główny księgowy

W siedzibie urzędu w Chojnie - 21 osób oraz wakat na 1 stanowisku powstały z dniem 01.01.2009r. ( planowane zatrudnienie pracownika 14.04.2009r.)

Na dzień 31.03.2009r. pracę wykonuje 20 osób
w tym:

 • pracownicy zajmujący się obsługą osób bezrobotnych - 14 osób (na jedną osobę przypada średnio do obsługi 488,4 osób bezrobotnych)
 • księgowość - 2 osoby
 • administracja urzędu - 4 osoby ( 1 osoba na 4/5 etatu)".

data opublikowania: 2009-04-21 14:44:53
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-21 14:44:53

Inf. przygotowana przez: Magdalena Kłobut
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.