Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i odpowiedzi

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXVIII sesja Rady Powiatu

2010-01-28, godz.14:00

Interpelacja nr 29/XXXVIII/2010

Radna Gabriela Kotowicz

"Na podstawie przysługującego mi uprawienia składam interpelację dotyczącą sprawy oznaczonej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie numerem GN.BL W.7224 - 97/09/10

Wnoszę o uzasadnienie ww. pisma Starostwa Powiatowego w Gryfinie datowane na 14 stycznia 2010 r. zaadresowane do Biura Projektowo Consultingowego "STRUKTURA" Spółka z o.o., a dotyczące niewyrażenia zgody na włączenie się do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dz. nr 240/8 w obrębie Osinów Dolny.

 1. stanowisko Starosty musi budzić zaskoczenie, albowiem wynika zeń, że pomimo, iż Starosta jeszcze wciąż nie przejął tej instalacji i dysponentem jej pozostaje nadal Wojewoda Zachodniopomorski, to jednakże już teraz, "awansem" Starosta nie mając jeszcze tytułu do owej instalacji - "odmawia przyłączenia się do niej"; zarazem takie stanowisko nie zostało uzasadnione w jakikolwiek sposób;
 2. zwraca uwagę to, że już wydana decyzja o warunkach zabudowy znak: INF-EW-7331/7/2009 r. z dnia 23.11.2009 r. przewidywała w punkcie 6.f "odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do zbiornika retencyjnego na terenie działki z odprowadzeniem nadmiaru wód do gruntu", jednak na wniosek inwestora zapis w decyzji rozszerzono o możliwość włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 240/8," (decyzja z dnia 30.12.2009 r., znak: INF-EW-7331/7/1/2009 r.; tak więc decyzja o warunkach zabudowy przewidywała włączenie kanalizacji deszczowej do istniejącej studzienki.
 3. ponadto w celu realizacji ww. inwestycji Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie określił warunki włączenia terenu działki nr 240/8 do drogi wojewódzkiej nr 124 ( działka nr 174/1 ) z których wynika, że przedmiotowa inwestycja obejmować będzie również remont i przebudowę drogi wojewódzkiej - jak więc z powyższego wynika, w następstwie stanowiska Starosty Powiatowego (gdyby się okazało, że będzie miał możliwość zajęcia takiego właśnie stanowiska) wody opadowe z drogi wojewódzkiej również nie mogą być odprowadzane do istniejącej i stworzonej przecież właśnie w tym celu kanalizacji deszczowej -ponieważ nie wyraża na to zgody Starosta, który w dodatku działa tutaj, jako dopiero przyszły zarządca tejże kanalizacji deszczowej.
 4. godzi się zauważyć i podkreślić, że działka nr 240/8 stanowiła rezerwę pod rozbudowę przejścia granicznego i to dlatego właśnie Wojewoda Zachodniopomorski zaprojektował, a następnie wybudował na niej studnię kanalizacji deszczowej, która miała przejąć wody opadowe z planowanego wówczas do rozbudowy przejścia. Okazało się jednak, że przejścia nie rozbudowano - zarazem zamiast tej rozbudowy, to jeszcze zlikwidowano istniejące. Tak więc - w konsekwencji powyższego - istniejąca sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowana i wybudowana z dużą rezerwą (swoistym nadmiarem "mocy" i możliwości), co wynika z załączonego do pisma BPC STRUKTURA, bilansu wód opadowych - nie będzie w ogóle wykorzystana."

Odpowiedź została udzielona w formie pisemnej

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski

"Odpowiadając na Pani interpelację nr 29/XXXVIII/10 z dnia 28 stycznia 2010r. dotyczącą uzasadnienia pisma znak: GN.BLW.7224-97/09/10 z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na włączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej projektowanej w związku z budową stacji paliw płynnych wraz z kompleksem usługo - handlowo - rekreacyjnym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 240/8, położona w obrębie Osinów Dolny, gmina Cedynia przez PW APEXIM AB Adam Baranowski z Poznania w imieniu, której występuje Biuro Projektowo Consultingowe "Struktura" ze Szczecina informuję, że w chwili obecnej trwa procedura związana z przejmowaniem majątku po Zarządzie Przejść Granicznych i zgodnie z przepisami może potrwać do końca czerwca 2010r. Aktualnie dysponentem tego terenu jest Wojewoda Zachodniopomorski.

Z chwilą ewentualnego przejęcia istniejącej kanalizacji deszczowej na mienie Skarbu Państwa z jej utrzymaniem wiążą się nakłady finansowe (opłaty środowiskowe, ewentualne koszty napraw i remontów), które realizowane będą z budżetu Skarbu Państwa, bowiem przedmiotowa sprawa należy do zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej, na które Wojewoda Zachodniopomorski przekazuje środki finansowe, a te są mocno ograniczone. Ponadto wydana decyzja przez Burmistrza Cedyni o warunkach zabudowy wskazuje budowę zbiornika retencyjnego na terenie planowanej inwestycji, a więc zasadnym jest aby inwestor przyszłej stacji paliw płynnych, zapewnił odprowadzenie wód opadowych we własnym zakresie. Dlatego też w tym przypadku, moje stanowisko jest jak najbardziej zasadne i nie powinno budzić zaskoczenia.

Jednocześnie nadmieniam, że zmiana decyzji, w której zostały wprowadzone zapisy polegające na dopisaniu możliwości włączenia się do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 240/8 będącej własnością Gminy Cedynia, nie było uzgadniane ze stronami uczestniczącymi w procesie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy zgodnie z procedurą przewidzianą w kodeksie postępowania administracyjnego. Zmiana tego zapisu nie przesądza również o tym, że planowane odprowadzenie wód opadowych musi być podłączone do istniejącej kanalizacji, a sama odmowa ewentualnego przyszłego dysponenta sieci nie spowoduje niemożliwości wykonania inwestycji. Odnośnie remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 124 sprawa przedstawia się podobnie. Jeżeli istniejąca droga wojewódzka do tej pory nie posiadała odpowiedniego urządzenia służącego prawidłowemu odprowadzaniu wód opadowych, to właściwy zarządca winien takie urządzenie wybudować i je utrzymywać, gdyż zgodnie z zapisem art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych do zadań zarządcy drogi między innymi w szczególności należy utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

Pragnę również nadmienić, że z chwilą wydawania w 1996r. pozwolenia na budowę przejścia granicznego w Osinowie Dolnym w przedłożonym projekcie wskazuje się, że częściowo już istniała kanalizacja deszczowa, a jedynie dla celów samego przejścia została ona rozbudowana".

data opublikowania: 2010-02-03 11:30:59
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-16 14:18:38

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.