Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIV sesja Rady Powiatu

2010-09-09, godz.14:00

Interpelacja nr 33/XLIV/2010

Radny Bronisław Krzyżanowski

"Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Szanowno radni, drodzy goście, w ostatniej Gazecie Chojeńskiej z dnia 07.09.2010 r. ukazał się artykuł "Piotrowski za Sikorę", cytuję: komisja konkursowa wyżej oceniła jego ofertę niż dotychczasowej dyrektor Natalii Sikory. Wynik konkursu wywołał sporo komentarzy, gdyż była ona wysoko ceniona przez środowisko i pracowników za zaangażowanie w rozwój placówki. Starosta Wojciech Konarski powiedział nam, że władze powiatu stawiały byłej dyrektorce poważne zarzuty dotyczące zarządzania ośrodkiem.

Pytanie:

 • Czy są to słowa Pana Starosty?,
 • Jakie i przez kogo stawiano "poważne zarzuty dotyczące zarządzania ośrodkiem" byłej dyrektor SOSW w Chojnie?,
 • Dlaczego radni nie zostali zapoznani z żadnym protokołem kontroli zewnętrznej lub wewnętrznej w sprawie ośrodka?,
 • Dlaczego 17.08.2009 r. rozstrzygnięto konkurs na dyrektora SOSW w Chojnie i wygrała go p. Sikora, a powierzono jej funkcję dyrektora na 1 rok zamiast zgodnie z przepisami na 5 lat?,
 • Wnoszę o pilne dostarczenie mnie jako radnemu i innym ewentualnie zainteresowanym radnym wszystkich protokołów kontroli SOSW w Chojnie od dnia 17.08.2009 r. do dnia 31.08.2010 r.

Uważam, że wyniki kontroli powinny być ocenione przez Radę Powiatu."


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski
(odpowiedź udzielona w formie pisemnej)

"W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na XLIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie dnia 09 września 2010 r. informuję:

 1. w zakresie pytania pierwszego i drugiego - zgodnie z moją odpowiedzią udzieloną na XLIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie ponownie informuję, że nie udzielałem żadnego wywiadu w tym przedmiocie dla prasy (w załączeniu pełna treść mojej odpowiedzi udzielona na sesji); ponadto Pani Sikora, jako były dyrektor placówki, posiada aktualną ocenę pracy i wie w jakim zakresie została oceniona pozytywnie a w jakim ewentualnie negatywnie; do upublicznienia niniejszej oceny uprawniona jest sama zainteresowana;
 2. w zakresie pytania trzeciego - zgodnie z art. 5c pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do kompetencji organu prowadzącego placówkę tj. Zarządu Powiatu i Starosty należy odpowiedzialność oraz nadzór nad jej działalnością; w związku z powyższym protokoły z kontroli jednostek organizacyjnych powiatu nie były przedstawiane Radzie Powiatu, jeżeli nie wystąpiono w tym przedmiocie z wnioskiem;
 3. w zakresie pytania czwartego ? Zarząd Powiatu w Gryfinie na podstawie art. 36a ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwałą Nr 651/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r. powierzył Pani Natalii Sikorze stanowisko dyrektora placówki na okres 1 roku szkolnego od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.; zgodnie z cytowanym przepisem stanowisko dyrektora placówki/szkoły można powierzyć w uzasadnionych przypadkach na okres krótszy niż 5 lat - powodem powierzenia Pani Sikorze stanowiska na 1 rok szkolny było, zgodnie z uzasadnieniem ww. uchwały, nie zrealizowanie przez Zarząd Powiatu w Gryfinie planu przekształcenia placówek szkolnictwa specjalnego w roku 2009 i zamiar jego realizacji w roku następnym (w załączeniu treść uchwały);
 4. w zakresie pytania piątego - protokoły z kontroli znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Gryfinie (w załączeniu spis przeprowadzonych kontroli w okresie 17.08.2009 r. - 31.08.2010 r.); ponadto planowana jest kontrola bieżąca za okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r. w związku z prawdopodobieństwem nie przekazywania dochodów jednostki do budżetu powiatu."

data opublikowania: 2010-09-14 10:18:40
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-27 12:46:20

Interpelacja nr 34/XLIV/2010

Radny Bronisław Krzyżanowski

dotyczy: wniosku Nr BRZ.00450-7/10 z XLII sesji Rady Powiatu z dnia 10.06.2010 r.

"Co dalej z moim wnioskiem? Miał być przedyskutowany przez Radnych na komisjach a do dzisiaj żadna dyskusja nie została podjęta".


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski
(odpowiedź udzielona w formie pisemnej)

"Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, iż przedłożona przez Pana sugestia dokonania zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2010 r. nie może zostać dokonana z następujących przyczyn:

 1. w dniu 16.09.2010 r. zapadł niekorzystny dla Powiatu wyrok w sprawie z 2004 r., dotyczącej nieprawidłowego odebrania porodu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Rejonowym w Gryfinie. Jako następca prawny, Powiat jest zobowiązany do wypłaty na rzecz powoda odszkodowania w łącznej kwocie 500 000,00 zł, renty miesięcznej po 2 000,00 zł oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7 200,00 zł. Wydatki te nie były planowane w budżecie Powiatu na 2010 r.
 2. warunki atmosferyczne w okresie zimowym spowodowały znacznie wyższe niż planowane wydatki związane z akcją zimową na terenie Powiatu. W porównaniu z rokiem 2009, wydatki poniesione na zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i ulicach powiatowych były wyższe o 1,1 mln zł,
 3. Powiat poniósł również zwiększone wydatki, związane z akcją przeciwpowodziową na terenie Powiatu. Jednocześnie zaangażowane zostały środki na usuwanie skutków tegorocznych wichur.
 4. Do chwili obecne, pomimo podpisanej w marcu 2010 r. umowy o przyznanie środków Powiatowi w ramach Planu B, nie zostały przekazane w całości należne środki pomimo, iż systematycznie realizowane są wydatki planowane do sfinansowania w ramach podpisanej umowy.
 5. Pracownicy Starostwa zorganizowali zbiórkę środków pieniężnych oraz rzeczowych (odzieży, żywności o przedłużonym, okresie przechowywania, środków czystości), które zostały przekazane na rzecz osób potrzebujących. Pomoc przekazana została na rzecz Powiatu Płockiego oraz Miasta Bogatynia. Do akcji pomocowej dołączyli się również niektórzy Radni Rady Powiatu w Gryfinie, przekazując na rzecz osób poszkodowanych diety z tytułu wykonywania mandatu radnego."

data opublikowania: 2010-09-14 10:18:40
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-27 12:47:58

Interpelacja nr 35/XLIV/2010

Radny Jan Podleśny

"Na terenie naszego powiatu znajduje się tzw. międzyodrze, które służy między innymi jako teren zalewowy przy zbyt wysokiej wodzie. Teren ten zabezpiecza miejscowości leżące wzdłuż Regalicy i Odry. Poprzedni mieszkańcy tych terenów stworzyli system kanałów, śluz, które regulowały stan wody w obu rzekach. Obecnie na tym terenie funkcjonuje park, nie mam nic przeciw ochronie przyrody, ale nie może być tak, że pojemność terenu zalewowego drastycznie się zmniejsza. Istniejące kanały są zarastane i okaże się że przy kolejnych powodziach woda, która nie zmieści się na terenie międzyodrza zaleje miejscowości leżące wzdłuż rzek. Dlatego zwracam się do instytucji której podlega park o konserwację kanałów, dlaczego zawsze w myśl powiedzenia, że Polak ma być mądry po szkodzie, tym razem mamy jeszcze chwilę czasu aby było inaczej".


Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Karina Osińska
w związku z interpelacją Nr 35/XLIV/10 skierowała pisemne wystąpienie do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie o następującej treści:

"W dniu 09 września 2010 r. odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu w Gryfinie podczas której Radny Jan Podleśny wystąpił z interpelacją o następującej treści: "Na terenie naszego powiatu znajduje się tzw. międzyodrze, które służy między innymi jako teren zalewowy przy zbyt wysokiej wodzie. Teren ten zabezpiecza miejscowości leżące wzdłuż Regalicy i Odry. Poprzedni mieszkańcy tych terenów stworzyli system kanałów, śluz, które regulowały stan wody w obu rzekach. Obecnie na tym terenie funkcjonuje park, nie mam nic przeciw ochronie przyrody, ale nie może być tak, że pojemność terenu zalewowego drastycznie się zmniejsza. Istniejące kanały są zarastane i okaże się że przy kolejnych podwoziach woda, która nie zmieści się na terenie międzyodrza zaleje miejscowości leżące wzdłuż rzek. Dlatego zwracam się do instytucji o konserwację kanałów, dlaczego zawsze w myśl powiedzenia, że Polak ma być mądry po szkodzie, tym razem mamy jeszcze chwilę czasu aby było inaczej".
W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie w miarę możliwości szczegółowych informacji o ewentualnych planach i wysokości środków w zakresie utrzymania kanałów i śluz."Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Tomasz Płowens
(pismo znak: NE506/7/2010/RB z dnia 04.10.2010 r.)

"Odpowiadając na pismo znak: OŚ.JG.0718-31/10 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie interpelacji Radnego Pana Jana Podleśnego dotyczącej utrzymania Odry i Regalicy oraz kanałów na obszarze Międzyodrza Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie uprzejmie informuje:

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z art.11 ust. l pkt4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.jedn,Dz.U.Nr.239 z 2005r. poz.2019 z późn.zm) wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy.
 2. Zestawienie cieków naturalnych w stosunku do których prawa właścicielskie wykonywane są przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a w jego imieniu przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie opublikowane zostało w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U.Nr. 16 z 2003r. poz.149).
 3. Rzeki Odra a Odra Zachodnia jako śródlądowe wody powierzchniowe stanowiące własność publiczną istotne dla kształtowania zasobów wodnych i ochrony przeciwpowodziowej na mocy wyżej wymienionego rozporządzenia powierzone zostały w utrzymanie Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a w jego imieniu Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 4. Na terenie Międzyodrza znajduje się 171,8 km kanałów, które znajdują się na ewidencji Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez samorząd województwa otrzymuje środki z budżetu państwa- puli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które nie mogą być wykorzystywane na inne cele niezwiązane z poprawą stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa, dlatego urządzenia te zostały wyłączone z utrzymania z chwilą gdy teren Międzyodrza został wyłączony z użytkowania rolniczego.
 5. Teren Międzyodrza stanowi obszar Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i objęty jest formą ochrony Natura 2000.
 6. Na dzień dzisiejszy nie stwierdzono znaczącego zmniejszenia się jego pojemności reterencyjnej. W najbliższym czasie Zarząd Melioracji nie planuje żadnych działań związanych z konserwacją, kanałów Międzyodrza.
 7. Informujemy jednocześnie, że w latach 2010-2011 planowane jest podjęcie szeregu zadań inwestycyjnych w zakresie budowy oraz modernizacji wałów przeciwpowodziowych chroniących miasto Gryfino i tereny przyległe do Międzyodrza. Realizacja tych zadań powinna w znaczący sposób/poprawić bezpieczeństwo powodziowe tych terenów".

data opublikowania: 2010-09-14 10:19:58
data ostatniej aktualizacji: 2010-10-11 12:39:10

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.