Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXX sesja Rady Powiatu

2013-11-28, godz.14:00

Interpelacja nr 53/13

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Piotr Bugajski
dot. uznania za zabytek ruchomy i wpisanie do rejestru zabytków pianina z Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

"Na jakim etapie jest postępowanie w sprawie uznania za zabytek ruchomy i wpisanie do rejestrów zabytków pianina znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju".


Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.53.2013)

Pianino ED.WERNER, o które Pan pyta nie zostało objęte postępowaniem w sprawie jego uznania za zabytek ruchomy i wpisania do rejestru zabytków. Zgodnie z wcześniej wystosowaną do Pana informacją (pismo EK.410.1.2013.MBP z dnia 9 kwietnia br.) zostanie wystosowane pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wskazanie rzeczoznawców specjalizujących się w dziedzinie instrumentów muzycznych oraz o udostępnienie kontaktu do tych osób.

Obecnie pianino znajduje się na stanie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdrój i stanowi składnik majątku ruchomego powiatu gryfińskiego. Zgodnie z uchwałą nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 września 2009 r. (zmienioną uchwałą nr 23/2011 z dnia 27.01.2011 r.) sprzedaż czy likwidacja składnika majątku ruchomego powiatu wymaga zgody Zarządu Powiatu.


Odpowiedź rzeczoznawcy powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie instrumentów fortepianowych
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.53.2013)

dot. ekspertyzy pianina "ED.WERNER", znajdującego się w DPS w Trzcińsku Zdrój

Pianino pochodzi z przełomu XIX/XX w., najprawdopodobniej z pierwszych lat XX w.

Wymiary: wysokość - 135,5 cm; szerokość - 151 cm; głębokość - 65 cm

Inskrypcje: na pokrycie klawiatury - inkrustowany mosiężną blachą - napis "ED.WERNER"; na żeliwnej ramie - odlany, czarnolakierowany - napis "WERNER"

Zakres klawiatury: A2 - a4

Poszycie klawiszy diatonicznych - kość słoniowa; chromatycznych - heban

Konstrukcja dźwięcznicy: pełna żeliwna rama; krzyżowy układ strun

Konstrukcja mechanizmu: mechanizm dolnotłumikowy

Pedały: podnośnik tłumików; piano

Obudowa czarnopoliturowana; ozdobne płaskorzeźbienia drzwi górnych, zwłaszcza płyciny osecesyjnych motywach roślinnych i geometrycznych; ozdobne, "gięte" w secesyjnym stylu wsporniki konsoli (nogi); drobne motywy i kanelowania na pilastrach drzwi górnych, na frontowych płaszczyznach nóg, na listwach obwodzących stół klawiaturowy, na frontowych płaszczyznach bocznych osłon konsoli; brak świeczników, umiejscowionych na płycinie drzwi górnych ( pozostały ślady ich mocowania)

OCENA WALORÓW HISTORYCZNYCH

Pianino jest produktem przemysłowym, pochodzącym z okresu produkcji systemem fabrycznym. Nie zostało zbudowane, przygotowane wykończone jednostkowo na indywidualne zamówienie. Nie posiada żadnych unikatowych rozwiązań technicznych.

Pianino zostało zbudowane w okresie, kiedy skończył się już historyczny proces konstrukcyjnego rozwoju pianina, jako instrumentu muzycznego. Wszystkie jego podzespoły dźwięcznicy i mechanizmu mają konstrukcje współczesną, to znaczy taką, jaką posiadają obecnie produkowane pianina.

Pianino nie jest rzadko spotykanym obiektem - podobnych pianin jest wiele na rynku wtórnym, czy w prywatnym posiadaniu.

Pianino posiada pewną wartość historyczną ze względu na stylową, secesyjną obudowę, typową dla początku XX w. Nie jest ona jednak wyjątkowo bogata, a tym bardziej nie jest wykonana jednostkowo, na przykład na indywidualne zamówienie.

Biorąc pod uwagę powyższą ocenę, należy stwierdzić, że pianino "ED. WERNER" nie jest zabytkiem w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gdyż nie posiada wystarczająco wysokiej wartości historycznej, która sprawiałaby, że jego zachowanie leży w interesie społecznym.

data opublikowania: 2013-11-12 10:15:54
data ostatniej aktualizacji: 2014-07-29 12:33:42

Interpelacja nr 54/13

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Piotr Bugajski
dot. umowy zawartej między Zarządem Powiatu i Stowarzyszeniem w/s określenia obowiązków dot. utrzymania nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

"Czy umowa zawarta między Zarządem Powiatu i Stowarzyszeniem określa obowiązki dotyczące utrzymania nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, który jest własnością Powiatu. Jeżeli tak, to która ze stron odpowiada za to? (np. kto za remonty, kto za utrzymanie bieżące, kto za otoczenie, kto za dokumentację - przeglądy, książki obiektów, badanie techniczne itp.)"


Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.54.2013)

Zapisy umowy najmu nr 18/GN/2012 z dnia 21.12.2012 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim (Wynajmującym) a Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" (Najemcą) normują wszelkie obowiązki dotyczące utrzymania nieruchomości i przedstawiają się następująco:

 1. Wszelkie koszty (media) i świadczenia związane z eksploatacją przedmiotu najmu przez cały okres najmu ponosić będzie Najemca wedle wskazań dostawców usług i w terminach przez nich wskazanych na podstawie otrzymywanych faktur.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w nieruchomości na skutek włamania, pożaru, kradzieży czy zalania.
 3. Najemca będzie używał przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, na własny koszt i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu oraz oddawać go w używanie osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.
 4. Najemca jest zobowiązany do:
  • ponoszenia kosztów konserwacji, bieżących napraw i przeglądów urządzeń oraz instalacji wynajętych budynków,
  • używania budynków zgodnie z ich przeznaczeniem i należytą starannością,
  • nie wykonywać bez zgody Wynajmującego zmian naruszających substancje budynków,
  • prowadzenia książki obiektu budowlanego i dokonywania przeglądów technicznych budynków i budowli znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości,
  • utrzymywania zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie sanitarnym i technicznym,
  • likwidacji zniszczeń powstałych w czasie trwania umowy najmu.
 5. Najemca może dokonać remontów i ulepszeń we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów.
 6. Po zakończeniu umowy, poniesione przez Najemcę nakłady, przechodzą na własność Wynajmującego, a Najemcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia do Wynajmującego. W razie gdy Wynajmujący nie jest zainteresowany przejęciem tych nakładów, to może on żądać od Najemcy ich usunięcia i przywrócenia stanu poprzedniego. O ile przywrócenie do stanu poprzedniego będzie niemożliwe lub nadmiernie kosztowne, a Wynajmujący będzie zainteresowany przejęciem nakładów, to będzie mógł je przejąć na ustalonych przez strony warunkach. W razie nie uzgodnienia warunków przejęcia tych nakładów, Najemcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. Każda modernizacja i kapitalny remont przedmiotu najmu oraz sposób ich finansowania wymagają uprzedniego uzgodnienia przez strony w formie pisemnej.

data opublikowania: 2013-11-12 10:23:02
data ostatniej aktualizacji: 2013-11-20 09:25:23

Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.