Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

III sesja Rady Powiatu

2015-01-29, godz.14:00

Interpelacja nr 3/14

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
dotyczy: naprawy ulicy powiatowej w Chojnie

"Stan nawierzchni drogi na ulicy Curie-Skłodowskiej w Chojnie jest fatalny. Cały odcinek drogi jest dziurawy, po deszczu nawierzchnia zmienia się w błoto. Na tej ulicy znajduje się kilkanaście domów jednorodzinnych, ich mieszkańcy mają problemy z dojazdem do posesji samochodem, nie jest łatwo również przejść tą ulicą. Droga wymaga generalnego remontu, jeżeli jednak nie ma obecnie środków na porządny remont, należałoby poprawić i wzmocnić nawierzchnię drogi".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.3.2014)

"W odpowiedzi na wniosek w sprawie remontu ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Chojnie informujemy, że w 2015 roku do realizacji zaplanowano zadania drogowe, których wykonanie ma charakter priorytetowy. W roku bieżącym przebudowie poddany zostanie odcinek ulicy Jagiellońskiej w Chojnie, który był przedmiotem wniosku w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych i uzyskał dofinansowanie. Ulica M.Curie-Skłodowskiej, jak każda droga powiatowa, objęta jest bieżącym utrzymaniem i w tym zakresie wiosną na przedmiotowej drodze zostaną uzupełnione ubytki i nierówności celem poprawy jej przejezdności".

data opublikowania: 2015-01-19 08:29:48
data ostatniej aktualizacji: 2015-01-19 08:29:48

Interpelacja nr 4/14

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
Dotyczy: droga powiatowa na odcinku Krzymów - Piasek - Lubiechów Dolny

"W związku ze zgłoszeniami, które wpłynęły do mnie od mieszkańców, zwracam się z prośbą o zwracanie uwagi na utrzymanie zimowe drogi powiatowej na odcinku Krzymów - Piasek - Lubiechów Dolny. Droga jest szczególnie często używana przez osoby pracujące na terenie Gminy Cedynia (między innymi na targowisku w Osinowie Dolnym), zwiększony ruch panuje w godzinach porannych i wieczornych, jezdnia jest wąska i bardzo śliska. Prosiłbym o skierowanie na ten odcinek piaskarki lub solarki w przypadku gdy warunki atmosferyczne wskazują na taką potrzebę. Prośbę również w dn. 30 grudnia skierowałem telefonicznie do Wydziału Zarządzania Drogami".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.4.2014)

"W odpowiedzi na wniosek w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych informujemy, iż koordynacją zimowego utrzymania dróg powiatowych zajmują się na bieżąco pracownicy Wydziału Zarządzania Drogami. Sygnały o potrzebach wyjazdu sprzętu sprawdzane są natychmiast po zasięgnięciu takowej informacji, a następnie podejmowane są dalsze czynności, z uwzględnieniem przyjętych standardów zimowego utrzymania. Pragniemy zaznaczyć, iż wspomniane we wniosku drogi powiatowe objęte są V standardem zimowego utrzymania dróg. W załączeniu przesyłamy informator, w którym znajdują się niezbędne dane o realizacji zimowego utrzymania na drogach powiatowych".

(informator dostępny na stronie internetowej Naturalnie Powiat Gryfiński, w zakładce zimowe utrzymanie dróg powiatowych, pod linkiem: http://www.gryfino.powiat.pl/images/informacje/2014/2014-12 08_utrzymanie_drog/ulotka.pdf).

data opublikowania: 2015-01-19 08:36:21
data ostatniej aktualizacji: 2015-01-23 10:47:17

Interpelacja nr 5/15

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
Dotyczy: uszkodzenie nawierzchni na drodze powiatowej w m. Nawodna

"Na prośbę mieszkańców chciałbym zgłosić do Wydziału Zarządzania Drogami uszkodzenie nawierzchni drogi w miejscowości Nawodna.
Poważne uszkodzenie jezdni występuje na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej z drogą w kierunku miejscowości Garnowo, ubytek nawierzchni stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców. Zwracam się również z prośbą o doraźną naprawę uszkodzeń na całej długości drogi w miejscowości Nawodna.
"


Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.5.2015)

"W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 15.01.2015 r. Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie informuje, że ubytki w nawierzchni drogi powiatowej Nr 1387Z Chojna - Lisie Pole, w m. Nawodna na wysokości skrzyżowania w kierunku m. Garnowo, zostały uzupełnione. Jednocześnie informujemy, że remonty cząstkowe w ciągach powiatowych dróg bitumicznych, będą wykonywane kompleksowo w okresie wiosennym przy sprzyjających warunkach pogodowych i zgodnie z wymogami technologicznymi (brak opadów i temperatura powyżej 10ºC)".

data opublikowania: 2015-01-21 08:20:19
data ostatniej aktualizacji: 2015-01-27 11:56:45

Interpelacja nr 6/15

Radny Piotr Bugajski
Dotyczy: zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ulicą Kościelną i Krótką w Trzcińsku Zdroju

"Ulica Kościuszki w Trzcińsku Zdroju leży w ciągu drogi powiatowej. Z ulicą tą krzyżują się ul. Kościelna i Krótka, które leżą w ciągu drogi gminnej. Przy ulicy Kościelnej zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa, do której uczęszczają dzieci korzystając z przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej (ul. Kościuszki).
W związku z powyższym proszę o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu w obrębie tego skrzyżowania poprzez oznakowanie pionowe przejścia dla pieszych i umieszczenie tabliczki T-27 (Agatka) - Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.6.2015)

"W odpowiedzi na złożoną interpelację Nr 6/15 do Zarządu Powiatu, w sprawie ustawienia znaku pionowego T-27 "Agatka" na ulicy Kościuszki w Trzcińsku-Zdroju, Wydział Zarządzania Drogami informuje, iż mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu, w szczególności dzieci, zakupi i ustawi odpowiednie oznakowanie. Planowany termin wdrożenia zmian do końca lutego br. Nadmieniamy jednocześnie, że w powyższej sprawie nie otrzymywaliśmy wcześniej żadnych wniosków, ani sygnałów od mieszkańców, wskazujących na występujący problem. Z tego powodu nie były też podejmowane działania w tym zakresie."

data opublikowania: 2015-02-03 14:40:35
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-10 12:10:08

Interpelacja nr 7/15

Radny Arkadiusz Łysik
Dotyczy: modernizacji dróg powiatowych w Gminie Stare Czarnowo

"W związku z licznymi monitami mieszkańców dotyczącymi stanu dróg powiatowych w Gminie Stare Czarnowo zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości modernizacji dróg w ramach posiadanych środków finansowych w I etapie w granicach miejscowości.

Dotyczy miejscowości:

 1. Kołowo - ul. Bohaterów odcinek drogi w miejscowości o długości około 645 m,
 2. Dobropole Gryfińskie odcinek drogi w miejscowości cz. Dz. Nr 216/2 odcinek od początku miejscowości z kierunku Starego Czarnowa do rozwidlenia dróg na końcu miejscowości długość około 636 m,
 3. Żelewo odcinek drogi przez miejscowość w kierunku tzw. "jazu-przepustu", odcinek drogi w tym część drogi z brakującą warstwą asfaltową o długości 2202 m".

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.7.2015)

"W odpowiedzi na złożoną interpelację Nr 7/15 do Zarządu Powiatu, w sprawie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Stare Czarnowo, tj. Nr 1352Z w m. Kołowo, Nr 1353Z w m. Dobropole Gryfińskie oraz Nr 1355Z w m. Żelewo informujemy, że podjęcie działań inwestycyjnych na przedmiotowych drogach wiąże się z kompleksową, a zarazem bardzo kosztowną ich przebudową, która musi być poprzedzona projektami technicznymi branży drogowej i kanalizacji deszczowej. Zważywszy, iż wnioskowane do przebudowy odcinki dróg nie są drogami priorytetowymi w sieci dróg powiatowych, nie zostały ujęte w tegorocznym planie finansowym. Nadmieniamy jednocześnie, że w ramach bieżącego utrzymania dróg, w miarę posiadanych możliwości i środków, ubytki w jezdniach zostaną usunięte tak, aby poprawić przejezdność i bezpieczeństwo na wnioskowanych odcinkach dróg.
W 2015 roku, na terenie gminy Stare Czarnowo, planowana jest natomiast kontynuacja przebudowy drogi Szczecin - Binowo, a w sferze uzgodnień pozostaje propozycja Gminy w zakresie wspólnej budowy chodnika na ul. Szczecińskiej w Starym Czarnowie, na odcinku od ul. Szkolnej do boiska "Orlik". Z uwagi jednak na trudności terenowe oraz istniejącą infrastrukturę energetyczną inwestycja ta wymaga uprzedniej analizy."

data opublikowania: 2015-02-03 14:43:01
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 09:25:17

Interpelacja nr 8/15

Radny Marek Brzeziński
Dotyczy: naprawy drogi powiatowej w m. Żórawki - ul. Jaśminowa

"W imieniu mieszkańców Żórawek zwracam się o spowodowanie działań mających na celu, przynajmniej doraźną naprawę drogi powiatowej w w/w miejscowości - ul. Jaśminowa. Sprawdziłem w dniu dzisiejszym (29.01.), stan drogi jest bardzo zły. Dopowiadam, tematem złego stanu drogi interesują się media lokalne. Mieszkańcy za pośrednictwem sołtysa zwracali się kilkakrotnie w tej sprawie do Starosty i do władz Gminy Gryfino".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.8.2015)

"W odpowiedzi na złożoną interpelację Nr 8/15 do Zarządu Powiatu, w sprawie poprawy stanu drogi powiatowej Nr 13678Z - ulica Jaśminowa w m. Żórawki informujemy, iż wystąpiliśmy z pismem do firmy MAZUR - wykonawcy kanalizacji sanitarnej o przywrócenie przejezdności drogi, poprzez uzupełnienie ubytków powstałych okresie gwarancyjnym".

data opublikowania: 2015-02-03 14:44:34
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 10:16:03

Interpelacja nr 9/15

Radny Rafał Mucha
Dotyczy: zamieszczenia rejestru uchwał Rady Powiatu w Gryfinie na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie

"Prośba o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie rejestru uchwał Rady Powiatu zawierającego, co najmniej następujące informacje: numer uchwały, tytuł - krótki opis uchwały, skan uchwały".


Kierownik Referatu Informatyki Waldemar Trzeciak
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.9.2015)

"Odpowiadając na pismo nr BRZ.0003.9.2015.AJ informuję, że Referat Informatyki od grudnia 2014 roku przygotowuje zmiany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, które dotyczą m.in. utworzenia rejestrów: uchwały Rady Powiatu i uchwały Zarządu Powiatu, które przedstawią wykaz uchwał z podziałem na lata oraz utworzenie pola formularza, które pozwoli zamówić skan wybranej uchwały. W/w zmiany zostaną wdrożone do 15 lutego 2015 roku. Jednocześnie informuję, że umieszczenie skanów wszystkich uchwał Rady Powiatu i Zarządu spowodowałoby nadmierne obciążenie łącza internetowego Starostwa, współdzielonego z innymi usługami".

data opublikowania: 2015-02-03 14:45:40
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 10:30:06

Interpelacja nr 10/15

Radny Rafał Mucha
Dotyczy: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie

"Prośba do Zarządu Powiatu o informację, czy znana jest Zarządowi trudna sytuacja finansowa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie i jakie ewentualnie działania zamierza w tej sprawie podjąć?".


Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.10.2015)

"Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji o sytuacji finansowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie uprzejmie informuję co następuje:

Działalność terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia (oddziałów) jest nadzorowana przez starostę właściwego ze względu na siedzibę tej jednostki.

Starosta może przeprowadzić kontrolę działalności stowarzyszenia. Podczas kontroli sprawdza zgodność działania stowarzyszenia z obowiązującymi przepisami prawa i tymi postanowieniami statutu, które są wymienione w art.10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

W zakresie badania zgodności z przepisami prawa chodzi nie tylko o ustawę Prawo o stowarzyszeniach, ale też inne akty prawne obowiązujące organizacje, np. Konstytucję, ustawy międzynarodowe, różne rozporządzenia. Organ nadzorujący może dokonać kontroli działalności stowarzyszenia pod kątem jej zgodności z prawem lub zapisami statutu dotyczącymi:

 • nazwy stowarzyszenia,
 • terenu działania i siedziby,
 • celów i sposobów ich realizacji,
 • sposobów nabywania i utraty członkostwa, przyczyn jego utraty a także praw i obowiązków członków,
 • władz stowarzyszenia, trybu ich wyboru, uzupełniania składu i ich kompetencji,
 • sposobu reprezentowania stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań finansowych oraz ważności uchwał,
 • sposobu uzyskiwania majątku i ustanawiania składek członkowskich,
 • zasad dokonywania zmian statutu,
 • sposobu rozwiązania stowarzyszenia,
 • kwestii związanych z oddziałami.

Stowarzyszenia nie mają też obowiązku same, z własnej inicjatywy, składać sprawozdań ze swojej działalności do starosty, nie ma też obowiązku okresowego badania jego działań.

W świetle powyższego, nie jest kompetencją zarządu ingerowanie w sprawy wewnętrzne stowarzyszenia, a stowarzyszenie nie informowało Zarządu Powiatu w Gryfinie o swojej sytuacji finansowej.

Niezależnie od zaistniałych okoliczności w planie wydatków Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok zaplanowane zostało zadanie własne inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku dla potrzeb PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie (§ 6230) - 250 000,00 zł".

data opublikowania: 2015-02-03 14:46:44
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 10:34:06

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.