Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

V sesja Rady Powiatu

2015-03-26, godz.14:00

Interpelacja nr 14/15

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Arkadiusz Łysik

"W związku ze zgłaszanymi przez użytkowników drogi powiatowej /odcinek Stare Czarnowo-Dobropole Gryfińskie w kierunku Szczecina/ problemu ograniczonej widoczności w momencie zbliżania się do rozwidlenia dróg zwracam się z prośbą o zbadanie sprawy oraz zamontowanie tzw. "lustra". Użytkownicy pojazdów zbliżając się do zakrętu w drodze powiatowej nie widzą nadjeżdżających pojazdów od strony Kołowa. Sprawa ta była wielokrotnie przedmiotem interpelacji mieszkańców oraz radnych z Dobropola Gryfińskiego. Dodatkowo zwracam się z prośbą o pilne uzupełnienie ubytków asfaltowych we wszystkich drogach powiatowych zlokalizowanych w Gminie Stare Czarnowo".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.14-15.2015)

"Odpowiadając na interpelacje złożone w dniu 10 marca br. Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie informuje, że:
- propozycja ustawienia lustra drogowego w Dobropolu Gryfińskim jest zasadna. oznakowanie zostanie zamontowane w terminie do 30 kwietnia br.,
- remont ubytków w drogach powiatowych na terenie gminy Stare Czarnowo został już częściowo wykonany na odcinkach dróg Szczecin - Binowo i Szczecin - Kołowo.
W pozostałym zakresie ubytki uzupełniane będą w okresie wiosenno-letnim, podczas kompleksowych remontów dróg powiatowych grysami i emulsją asfaltową."

data opublikowania: 2015-03-24 13:58:22
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-24 13:58:22

Interpelacja nr 15/15

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Arkadiusz Łysik

"W nawiązaniu do wniosku użytkowników zwracam się z prośbą o zmianę lokalizacji istniejącego oraz ustawienie nowego dodatkowego punktu przystankowego na odcinku drogi powiatowej Stare Czarnowo-kierunek Kołbacz Nr 1437Z. Proponuje się cofnąć istniejący przystanek w kierunku m. Stare Czarnowo około 200m/w miejsce naturalnej zatoczki.
Na lokalizację dodatkowego "przystanku na żądanie" wskazuje się miejsce przy zakładzie produkującym ogniwa fotowoltaiczne Solarvolt /naprzeciw wskazania powyżej/"


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.14-15.2015)

"Odpowiadając na interpelacje złożone w dniu 10 marca br. Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie informuje, że:
- wniosek dotyczący zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego w ciągu ul. Szczecińskiej w m. Stare Czarnowo jest zasadny. Oznakowanie zostanie stawione w terminie do 15 kwietnia br."

data opublikowania: 2015-03-24 13:58:22
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-24 13:58:22

Interpelacja nr 16/15

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Arkadiusz Łysik

"W związku z prowadzonymi rozmowami dotyczącymi przedłużenia Stargardzkiej miejskiej linii autobusowej o trasę Stargard Szczeciński -Bielkowo-Kołbacz i tym samym zgłoszonym wnioskiem radnego Rady Gminy Stare Czarnowo zwracam się z zapytaniem o możliwość partycypowania przez powiat gryfiński w częściowych kosztach funkcjonowania wskazanej wyżej linii na etapie jej uruchomienia. Koszt utrzymania przedłużonej linii /Bielkowo-Kołbacz/ to wydatek rzędu ok. 1000 zł./m-c. Planuje się finansować utrzymanie linii w ramach zawartego trójstronnego porozumienia /Miastem Stargard Szczeciński, gminą Stare Czarnowo, Powiat Gryfiński".


Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak
(udzielona w formie pisemnej znak: KM.7140.1.2015)

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 11 marca 2015r., przekazuję informację zawartą w opinii prawnej z dnia 19 marca 2015r.:

"Dotyczy: Dofinansowanie linii autobusowej o trasę Stargard Szczeciński - Bielkowo Kołbacz w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy miastem Stargard Szczeciński, gminą Stare Czarnowo i Powiatem Gryfińskim.

W nawiązaniu do zapytania z dnia 19 marca 2015 roku wskazuję jak poniżej: Na wstępie należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w przypadku linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest powiat. Powiatowe przewozy pasażerskie zostały zdefiniowane jako przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych, co najmniej dwóch gmin i niewykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów - inne niż przewozy gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie.

Po dokonaniu analizy przedstawionego zapytania należy wskazać, że linia autobusowa Stargard Szczeciński - Bielkowo - Kołbacz nie jest linią w rozumieniu wskazanym powyżej a tym samym organizacja tej linii nie jest zadaniem własnym powiatu.

Z uwagi na powyższe należy wskazać, że nie ma możliwości zawarcia porozumienia pomiędzy powiatem a gminami w zakresie zorganizowania linii autobusowej Stargard Szczeciński Bielkowo - Kołbacz, gdyż porozumienie transportowe może być zawarte pomiędzy gminami na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie lub pomiędzy powiatami na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie.

Inną kwestią jest możliwość podjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, np. gmin z powiatem, współdziałania w zakresie dofinansowania przewozów. W tej kwestii Rada Powiatu Gryfińskiego może podjąć uchwałę w zakresie przekazania Miastu Stargard Szczeciński dotacji celowej na dofinansowanie organizowania międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej winny być zawarte w umowie pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem Stargard Szczeciński."

data opublikowania: 2015-03-24 13:59:02
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-30 08:31:14

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.