Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

VIII sesja Rady Powiatu

2015-06-25, godz.14:00

Interpelacja nr 23/15

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
dot. drogi powiatowej nr 1387Z na odcinku Lisie Pole - Nawodna

Na prośbę mieszkańców miejscowości Lisie Pole oraz Nawodna, który użytkują drogę powiatową o numerze 1387Z zwracam się z prośbą do Wydziału Zarządzania Drogami o poprawę bezpieczeństwa użytkowników wspomnianego odcinka. Pobocza przy drodze są mocno zarośnięte, blisko jezdni znajdują się krzewy, a nad drogą zwisają gałęzie starych drzew. Notorycznie, przy załamaniu pogody, droga zostaje zablokowana przez połamane drzewo lub gałęzie. Zły stan poboczy powoduje spory problem podczas wymijania się dwóch pojazdów. Na tym odcinku drogi często widzi się również pieszych. Zwracam się z prośbą o "odkrzaczenie" poboczy oraz usunięcie krzewów i gałęzi znajdujących się w bliskiej odległości jezdni, które zagrażają bezpieczeństwu oraz w miarę możliwości - wykonanie poboczy.


Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.23.2015)

"W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 23/15 z dnia 03.06.2015 r. Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie informuje się, że prace pielęgnacyjne związane z odkrzaczaniem poboczy i pielęgnacją drzewostanu drogi powiatowej Nr 1387Z na odcinku Lisie Pole - Nawodna, realizowane będą w okresie międzylęgowym ptaków, tj. jesień - zima 2015/2016 r. Natomiast w szczególnie niebezpiecznych miejscach gałęzie i krzewy wchodzące w światło dogi, zostaną niezwłocznie przycięte w ramach bieżącego utrzymania dróg. Jednocześnie nadmieniamy, iż wniosek w dotyczący przebudowy w zakresie poszerzenia poboczy na przedmiotowej drodze, rozpatrzony zostanie na etapie planowania inwestycji drogowych na 2016 rok".

data opublikowania: 2015-06-12 12:55:22
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-22 13:30:44

Interpelacja nr 24/15

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
dot. remontu ulicy Jagiellońskiej w Chojnie

W związku z prowadzonym remontem ulicy Jagiellońskiej w Chojnie zwracam się z pytaniem, czy istnieje możliwość wykorzystania części chodnika bądź ewentualnie niezagospodarowanej powierzchni przy jezdni do wykonania drogi dla rowerzystów? Osób poruszających się rowerem jest coraz więcej, wykonanie ścieżki przy drodze znacznie poprawiłoby ich bezpieczeństwo, mając na uwadze fakt, że ulica Jagiellońska obsługuje sporą część ruchu pojazdów, przejeżdżających przez miasto.


Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.24.2015)

"W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 24/2015 z dnia 03.06.2015 r. Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie wyjaśnia, że dla potrzeb przebudowy ul. Jagiellońskiej w Chojnie, w latach 2009/2010 została przygotowana i uzyskała pozwolenie na budowę dokumentacja techniczna, wg której realizowany jest III etap przebudowy trasy tranzytowej w mieście. Głównym założeniem do projektu było uzyskanie jak największej ilości miejsc parkingowych umożliwiających dostęp do instytucji i podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą wzdłuż ulicy Jagiellońskiej. Aktualnie, ze względu na realizację inwestycji ze środków budżetu państwa, nie ma możliwości zmiany projektu, ponieważ zakres robót i budżet zadania został określony na etapie składania wniosku. Należy ponadto zaznaczyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz.430 ze zmianami) na drogach klasy Z rowerzyści mają prawo, zgodnie z przepisami ruchu drogowego poruszać się po jezdni".

data opublikowania: 2015-06-12 12:55:22
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-24 11:36:23

Interpelacja nr 26/15

Radny Piotr Bugajski
dot. rozbudowy Szpitala w Gryfinie

"Na jakim etapie są prace projektowe związane z rozbudową Szpitala? Czy został złożony wniosek o rozbudowę Szpitala?"


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski

odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, to znaczy nie złożono tutaj dokumentów. Aczkolwiek na Zgromadzeniu Wspólników sprawa ta była poruszana. Prezes Domu Lekarskiego S.A. pan Dariusz Piotrowski przekazał informację, iż na dniach zostanie podpisana umowa i zlecenie formalne opracowania dokumentacji przez Biuro Projektowe Służby Zdrowia. W rezultacie chodzi o przedłożenie dokumentacji, bo w znacznej mierze jest już ona przygotowana. Może się zdarzyć tak, jak też zapowiadane było że do 30 czerwca br. zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Na Zgromadzeniu Wspólników, w którym uczestniczył, omawiany był techniczny problem kto konkretnie dokona tego zlecenia. Czy zrobi to bezpośrednio Dom Lekarski S.A. czy też poprzez spółkę Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. czyli przez podniesienie kapitału spółki. Czy żeby było szybciej zostanie udzielona pożyczka? To wszystko zapisane jest w umowie spółki, jak należy to wykonać. Zrozumiałe są obawy wyrażane na spotkaniu przez Dom Lekarski S.A. gdyż chodzi o inwestowanie prywatnych pieniędzy na cudzym gruncie. Są to problemy natury wzajemnego zaufania. Często pilnując swoich obowiązków powiat swoimi pytaniami czy postawą mógł wpłynąć na trochę ograniczone zaufanie ze strony partnera. Tak samo jest z drugiej strony. Starosta wyraził nadzieję, że tak, jak było to przedstawione na spotkaniu, pozwolenie na budowę będzie możliwe do uzyskania w grudniu br. Mogą pojawić się pewne problemy techniczne. Dopiero jak wniosek o pozwolenie na budowę wpłynie do Starostwa Powiatowego w Gryfinie to służby powiatu będą rozpatrywały czy takie pozwolenie może wydać Starosta Gryfiński czy jednak trzeba będzie zwrócić się do Wojewody Zachodniopomorskiego o wskazanie w tym celu ewentualnie innego powiatu. Wszystko zależy od tego przez kogo zostanie złożony wniosek. Jeżeli będzie to Spółka to może się okazać w wyniku analizy przez Wydział Architektury i Budownictwa, że powiat jako udziałowiec w Spółce jednak nie powinien wydawać takiego pozwolenia na budowę. Pewnie byłoby szybciej gdyby to powiat wydawał pozwolenie. W związku z tym, że pieniądze pochodzą ze strony prywatnej to do niej należy decyzja czy projektant zostanie wyłoniony w drodze przetargu czy też nie. Opracowanie dokumentacji szacowane jest na 300 000 zł. Rozumie tutaj też tą pewną zwłokę w podejmowaniu decyzji. Powiat patrzy na sprawę trochę inaczej, gdyż ma do realizacji zadanie ochrony zdrowia publicznego mieszkańców. Natomiast Dom Lekarski S.A. musi mieć na uwadze czy przedsięwzięcie jest ekonomiczne i czy inwestycja się zwróci po pewnym czasie. Stąd te długie analizy. Chodzi o to, że ta inwestycja powinna umożliwić zwiększanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i również rozwinięcie segmentu komercji. Powiat nauczony doświadczeniem, że z jednej strony należy wykonywać zadania, ale z drugiej strony te zadania muszą wychodzić przynajmniej na zero. W innym przypadku będzie tak, jak w przedstawionym przez panią Skarbnik wykonaniu budżetu i będzie to zawsze widoczne w każdych sprawozdaniach tam, gdzie wykazywane są kredyty. Jeden z kredytów - konsolidacyjny na 30 lat to generalnie jest dług służby zdrowia. W drodze negocjacji powiatowi udało się zmniejszyć dług za dawny Zakład Opieki Zdrowotnej w zamian za szybką spłatę pozostałych zobowiązań. Dzisiaj kredyt konsolidacyjny w wysokości 8 milionów, przy czym część została już spłacona, powiat spłaca w ratach, żeby też służba zdrowia nie zabrała możliwości finansowania innych zadań. Mieszkańcy jednak oczekują na lepsze szkoły, czy lepsze drogi. Niestety widać w tym budżecie, że gdzieś nieprzewidywanie co do realizacji pewnych zadań, że nagle gdzieś tam powstają długi, co potem powoduje dość długotrwałe i dolegliwe konsekwencje finansowe. Można też sobie wyobrazić, że gdyby powiat nie musiał spłacać zobowiązań służby zdrowia z ubiegłych lat to 6 milionów można byłoby przeznaczyć na inwestycje w powiecie. Dlatego też należy zrozumieć udziałowca - Dom Lekarski S.A. Należy również pamiętać, bo takie są czasy, gdzie z jednej strony wykonuje się zadania publiczne, a z drugiej strony te zadania publiczne chcąc nie chcąc stały się też w jakiejś mierze komercją i konkurencją w służbie zdrowia. Widać to w momencie kiedy jednostki konkurują między sobą przy składaniu ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zatem rozumie udziałowca, że chce poprowadzić inwestycję, aby nie przyniosła mu takich dolegliwości jakie powiat miał poprzednio, a co ma odzwierciedlenie w budżecie powiatu. Zarząd Powiatu oficjalnie zwrócił się do partnera by odpowiedział na piśmie na jakim etapie jest dokumentacja? W jakim czasie można się spodziewać pozwolenia na budowę? Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona przekazana wszystkim radnym.

data opublikowania: 2015-06-30 11:15:48
data ostatniej aktualizacji: 2015-07-06 13:13:50

Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.