Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

IX sesja Rady Powiatu

2015-09-03, godz.14:00

Interpelacja nr 28/15

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
dotyczy: Szpitala Powiatowego w Gryfinie

"Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji o obowiązujących kontraktach pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Gryfinie a Narodowym Funduszem Zdrowia:

 • dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia kontraktów z NFZ oraz czego dotyczą,
 • czy w związku z niespełnianiem przez szpital wymogów Ministerstwa Zdrowia, nie ma zagrożenia dla jego działalności w 2016 roku?"

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.28.2015)

"Radny pan Paweł Sławiński zwrócił się o udzielnie informacji dot. obowiązujących kontraktów pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Gryfinie, a Narodowym Funduszem Zdrowia:

 1. dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia kontraktów z NFZ oraz czego dotyczą,
 2. czy w związku z niespełnianiem przez szpital wymogów Ministerstwa Zdrowia, nie ma zagrożenia dla jego działalności w 2016 roku?

Ad. 1) Uprzejmie informuję, iż "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. według stanu na dzień 04 sierpnia 2015 r. posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w pięciu głównych obszarach:

 1. leczenie szpitalne,
 2. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 3. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 4. opieka paliatywna i hospicyjna,
 5. ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne.

Ad. a) Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne została zawarta w dniu 30.12.2010 r. w wyniku tzw. wielkiego kontraktowania. Od tego czasu umowa podlega aneksowaniu na każdy kolejny okres rozliczeniowy. Umową objęte są następujące zakresy:

 • chirurgia ogólna,
 • choroby wewnętrzne,
 • neonatologia,
 • położnictwo i ginekologia
 • świadczenia w izbie przyjęć.

Wartość kontraktu na okres rozliczeniowy od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi 8 383 019,00 zł. Umowa obowiązuje do dnia 30.06.2016 r.

Ad. b) Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień została zawarta w dniu 07.01.2011 r. w wyniku tzw. wielkiego kontraktowania. Od tego czasu umowa podlega aneksowaniu na każdy kolejny okres rozliczeniowy. Wartość kontraktu na okres rozliczeniowy od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi 1 660 460,00 zł. Umowa obowiązuje do dnia 31.03.2016 r.

Ad. c) Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze została zawarta w dniu 30.06.2014 r. w wyniku ogłoszonego przez NFZ konkursu ofert na lat 5. Wartość kontraktu na okres rozliczeniowy od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi 711 750,00 zł. Umowa obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.

Ad. d) Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna została zawarta w dniu 30.06.2014 r. w wyniku ogłoszonego przez NFZ nowego konkursu ofert. Wartość kontraktu na okres rozliczeniowy od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi 335 220,00 zł. Umowa obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.

Ad. e) Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna specjalistyczna została zawarta w dniu 12.01.2011 r. w wyniku tzw. wielkiego kontraktowania w 2010 r. Od tego czasu jest ankesowana na każdy kolejny okres rozliczeniowy. Umową są objęte następujące zakresy:

 • świadczenia w zakresie okulistyki,
 • świadczenia w zakresie otolaryngologii,
 • świadczenia w zakresie urologii,
 • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,
 • świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej.

Wartość kontraktu na okres rozliczeniowy od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi 1 753 187,26 zł. Umowa obowiązuje do dnia 30.06.2016 r.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne została zawarta w dniu 10.01.2011 r. w wyniku tzw. wielkiego kontraktowania. Od tego czasu umowa jest aneksowana na każdy kolejny okres rozliczeniowy. Umową są objęte następujące obszary medyczne:

 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia i gastroskopia,

Wartość kontraktu na okres rozliczeniowy 01.01.201.5 r. do 31.12.2015 r. wynosi 112 184,00 zł. Umowa obowiązuje do dnia 30.06. 2016 r.

Reasumując, wg stanu na dzień 04.08.2015 r. kwota zobowiązań Narodowego Funduszu Zdrowia wobec "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o. w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi 12 955 820,76 zł.

Ponadto informuje, iż obszary zabezpieczeń na które NFZ podpisał umowy wraz z wielkością tych umów znajdują się na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ad. 2) Należy wskazać, iż Powiat Gryfiński od dnia przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego tj. od 15 stycznia 2008 r. sukcesywnie podejmuje działania, które zmierzają do poprawy świadczonych usług w postaci zwiększenia samej bazy szpitala np. przeniesienia ZOL- u do nowej lokalizacji, rozwinięcie specjalistyki w Chojnie i Bielicach jak również inwestycji w sprzęt i urządzenia medyczne. Zakres świadczonych usług przez spółkę "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z roku na rok ulega znacznemu wzrostowi.

W kwestii niepełnienia wymogów dotyczących niedostosowania pomieszczeń szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, uprzejmie informuję, iż trudno jest określić jakiego rodzaju działania zostaną podjęte przez organy wojewódzkie lub centralne. Obecnie sprawa braku dostosowań i ewentualnych konsekwencji z tym związanych nie jest uregulowana prawnie, w związku z tym funkcjonowanie szpitala w kontekście jego działalności i świadczenia usług medycznych również nie jest do chwili obecnej usankcjonowana prawnie.

Należy nadmienić, iż dopełnienia wymogów do ww. rozporządzenia nadzorują służby sanitarne na poziomie powiatu i/lub województwa, natomiast rola wojewody sprowadza się do ewentualnych kontroli podmiotów leczniczych, prowadzenia rejestru tych podmiotów, dokonywania wpisów do rejestru podmiotów leczniczych i wykreślania z tegoż rejestru.

Na chwilę obecną "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. przechodzi pomyślnie wszystkie niezbędne procedury prowadzące do otrzymania we wrześniu br. certyfikatu ISO. Jednocześnie należy nadmienić, iż działalność szpitala ogólnie lub poszczególnych jego obszarów medycznych może być zagrożona zawsze, gdy wystąpią problemy z bieżącym kontraktowaniem lub gdy szpital w poszczególnym obszarze zdrowia nie otrzyma kontraktu/ umowy na udzielnie przedmiotowych świadczeń."

data opublikowania: 2015-08-31 12:29:00
data ostatniej aktualizacji: 2015-08-31 12:29:00

Interpelacja nr 29/15

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
dotyczy: Poprawienia bezpieczeństwa przy wyjeździe z drogi powiatowej nr 1387Z w miejscowości Lisie Pole

"Na prośbę mieszkańców miejscowości Lisie Pole oraz użytkowników drogi powiatowej nr 1387Z (Chojna - Nawodna - Lisie Pole) zwracam się z prośbą o montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej w miejscowości Lisie Pole. Droga powiatowa łączy się w tym miejscu z drogą krajową, jednak tuż przed samym skrzyżowaniem dołączona jest kolejna droga lokalna, wysoki płot znajdujący się przy jezdni powoduje, że kierowcy mają ograniczoną widoczność. Zamontowanie lustra drogowego poprawiło by bezpieczeństwo kierowców."


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.29.2015)

"W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 21.08.2015 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu dróg w Lisim Polu informujemy, że po przeanalizowaniu sytuacji w terenie stwierdzono zasadność złożonego wniosku. Lustro drogowe ustawione zostanie w terminie do końca września br."

data opublikowania: 2015-08-31 12:29:00
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-04 10:27:37

Interpelacja nr 30/15

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
Dotyczy: Drogi powiatowej 1401Z

"Na prośbę mieszkańców miejscowości Narost zwracam się z prośbą o poprawienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej 1401Z na odcinku Czartoryja - Brwice - Narost. Na drodze występują fragmenty, gdzie nawierzchnia jest mocno zniszczona i zwężona. W kilku miejscach krzewy i drzewa wychodzą na pas jezdni, na samej nawierzchni pojawiają się niebezpieczne koleiny i dziury. Drogą oprócz mieszkańców pobliskich miejscowości poruszają się również pojazdy komunikacji publicznej, w związku z tym proszę o w miarę możliwości zaplanowanie remontu wspomnianego odcinka bądź jak najszybsze zniwelowanie uskoków i dziur znajdujących się szczególnie na odcinkach gdzie drogę otacza las oraz proszę o oczyszczenie pobocza drogi".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.30.2015)

"W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 30/2015 z dnia 03.09.2015 r. dotyczącą wycinki krzaków rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie informuje, że roboty w tym zakresie zostaną wykonane po okresie wegetacji rośli tj. od listopada do marca 2016 r. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) zostanie wykonany w terminie do 15 października br."

data opublikowania: 2015-09-04 10:30:51
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 12:12:28

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.